Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zwalczanie pryszczycy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zwalczanie pryszczycy

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa Rady 2003/85/WE w sprawie unijnych środków zwalczania pryszczycy

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

 • Ustanawia ona minimalne środki kontroli w przypadku ogniska pryszczycy.
 • Określa działania zapobiegawcze mające na celu zwiększenie świadomości oraz przygotowanie właściwych władz oraz społeczności rolniczej. Kraje UE mają swobodę podejmowania bardziej rygorystycznych działań.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Pryszczyca jest chorobą podlegającą obowiązkowi zgłaszania. Właściciele i opiekunowie zwierząt oraz weterynarze muszą zgłaszać informacje o wszelkich ogniskach choroby.
 • Jeżeli zostanie zgłoszone podejrzenie o wystąpieniu choroby, właściwe organy muszą zagwarantować:
  • aby podejrzane gospodarstwo rolne zostało objęte nadzorem;
  • sporządzenie wykazu wszystkich zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego znajdujących się na terenie gospodarstwa;
  • aby żadne zwierzę oraz żadna osoba nie zostały wprowadzone na teren gospodarstwa ani go nie opuszczały;
  • dezynfekcję wejść do budynków i wyjść;
  • może też zostać utworzony obszar kontroli tymczasowej, co wiąże się z zakazem przemieszczania zwierząt w obrębie większego obszaru;
  • może też zostać wprowadzony zapobiegawczy program zwalczania obejmujący selektywny ubój zwierząt.
 • Jeżeli ognisko zostanie potwierdzone, właściwe organy muszą zagwarantować:
  • aby wszystkie zarażone zwierzęta były zabijane na miejscu;
  • aby ich zwłoki były zakopywane lub spalane;
  • dezynfekcję wszystkich budynków i pojazdów, które miały kontakt ze zwierzętami, a także, w razie konieczności, budynków mieszkalnych i biur;
  • śledzenie i poddanie obróbce wszystkich produktów, które mogły zostać wyprowadzone z gospodarstwa przed wprowadzeniem środków kontroli;
  • podejmowanie środków mających na celu chronić przed zarażeniem zwierzęta znajdujące się w pobliskich laboratoriach, zoo oraz rezerwatach;
  • aby wszystkie zwierzęta znajdujące się w rzeźniach, punktach kontroli granicznej oraz we wszelkich typach środków transportu, w których potwierdzono wystąpienie choroby, były bezzwłocznie zabijane;
  • ustalenie okręgów zapowietrzonego i zagrożonego: pierwszy o promieniu co najmniej 3 km, drugi o promieniu co najmniej 10 km;
  • w strefach tych podejmowane są nadzwyczajne środki: na przykład, w ich obrębie zakazany jest obrót produktami pochodzenia zwierzęcego.
 • Ograniczenia wprowadzone w okręgu zapowietrzonym mogą zostać uchylone 15 dni od zabicia i bezpiecznego zniszczenia ostatniego zarażonego zwierzęcia. Nadzwyczajne środki w okręgu zagrożonym mogą zostać uchylone po upływie 30 dni.
 • Stosowanie, produkcja i sprzedaż szczepionek przeciwko pryszczycy objęte są szczególnymi zasadami.
 • Laboratoria pracujące z żywym wirusem pryszczycy znajdują się pod ścisłym nadzorem organów krajowych. Kraje UE ustanawiają jedno krajowe centrum kryzysowe.
 • Organy krajowe sporządzają plan gotowości, który wdrażany jest w przypadku wystąpienia ogniska choroby. Mogą one też przeprowadzać ćwiczenia gotowości w czasie rzeczywistym.

Uchylenie

Rozporządzenie (UE) 2016/429 uchyli dyrektywę Rady 2003/85/WE z dniem 21 kwietnia 2021 r.

KONTEKST

Pryszczyca jest wysoce zaraźliwa. Występuje ona u zwierząt domowych i dzikich zwierząt parzystokopytnych, np. u krów, ale może też dotykać inne określone gatunki (np. bawoły i bizony).

Ostatnia epidemia miała miejsce w Zjednoczonym Królestwie w 2001 r. i dotknęła 2000 gospodarstw rolnych. Szczególnie ciężko odczuły ją społeczności wiejskie. Epidemia wywołała też wśród opinii publicznej powszechne obawy dotyczące bezpieczeństwa spożywania wołowiny.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa weszła w życie 22 listopada 2003 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 30 czerwca 2004 r.

KONTEKST

Strona internetowa Komisji Europejskiej poświęcona pryszczycy.

AKT

Dyrektywa Rady 2003/85/WE z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania pryszczycy, uchylająca dyrektywę 85/511/EWG i decyzje 89/531/EWG i 91/665/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 92/46/EWG (Dz.U. L 306 z 22.11.2003, s. 1–87)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2003/85/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji 2007/18/WE z 22 grudnia 2006 r. zatwierdzająca plany interwencyjne w celu zwalczania pryszczycy na mocy dyrektywy Rady 2003/85/WE (Dz.U. L 7 z 12.1.2007, s. 36–37)

Decyzja Rady 91/666/EWG z dnia 11 grudnia 1991 r. ustanawiająca wspólnotowe rezerwy szczepionek przeciwko pryszczycy (Dz.U. L 368 z dnia 31.12.1991, s. 21-25). Zobacz tekst skonsolidowany

Decyzja Komisji 2001/75/WE z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie testowania bezpieczeństwa i mocy szczepionek przeciw pryszczycy oraz chorobie niebieskiego języka (Dz.U L 26 z dnia 27.1.2001, s. 38–39)

Decyzja Komisji 2009/486/WE z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie zakupu antygenów wirusa pryszczycy (Dz.U. L 160 z 23.6.2009, s. 27–28)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniające i uchylające niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz.U. L 84 z 31.3.2016, s. 1–208)

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2016

Top