Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Przenośne encefalopatie gąbczaste (TSE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Przenośne encefalopatie gąbczaste (TSE)

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 – zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Ustanawia zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (TSE)*.
 • Ma zastosowanie do produkcji oraz wprowadzania na rynek, a w niektórych przypadkach, wywozu zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Komisja Europejska określa status krajów i regionów UE zgodnie z poziomem ryzyka wystąpienia w nich gąbczastej encefalopatii bydła (BSE):

 • Poziom 1: ryzyko znikome
 • Poziom 2: ryzyko kontrolowane
 • Poziom 3: ryzyko nieokreślone

Kraje UE muszą wdrożyć programy monitorowania, obejmujące procedury przesiewowe dotyczące zwierząt podejrzanych o zakażenie BSE lub trzęsawką*. Należy przeprowadzić też szybkie, poubojowe badania przesiewowe.

Podejrzanych zwierząt oraz pozostałych zwierząt w gospodarstwie nie można przemieszczać do czasu poznania wyników badań. Jeżeli zwierzęta mogły być narażone na TSE w innych miejscach, monitorowaniu mogą zostać poddane inne gospodarstwa.

W przypadku oficjalnego stwierdzenia obecności TSE stosuje się wymienione poniżej środki:

 • Dochodzenie w sprawie pochodzenia choroby i wszystkich potencjalnie zarażonych zwierząt lub produktów.
 • Zakażone gospodarstwo poddaje się urzędowej kontroli. Przemieszczanie podejrzanych zwierząt (lub produktów pochodzenia zwierzęcego) musi zostać zatwierdzone.
 • Zabicie i całkowite zniszczenie zagrożonego bydła. W przypadku owiec i kóz zastosowanie mają odrębne przepisy.

Rekompensatę za stratę zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego wypłaca się bezzwłocznie.

Środki zmniejszające ryzyko:

 • Zabronione jest karmienie zwierząt przeżuwających białkiem zwierzęcym oraz karmienie wszelkich zwierząt hodowlanych (z wyjątkiem mięsożernych zwierząt futerkowych, takich jak norki) przetworzonym białkiem zwierzęcym (m.in. żelatyną i produktami z krwi).
 • Określone materiały niebezpieczne muszą zostać usunięte ze zwłok, nawet w rejonach o znikomym ryzyku wystąpienia BSE. W rejonach o ryzyku kontrolowanym i nieokreślonym kości bydła, owiec i kóz nie można stosować do produkcji mięsa oddzielanego mechanicznie. W stosunku do niektórych części ciała, m.in. mięsa pochodzącego z głowy oraz języka, stosuje się określone metody.
 • Zwierzęta przeznaczone na wywóz i przywóz muszą posiadać świadectwa zdrowia. Podobne przepisy obejmują przywóz z krajów spoza UE, z wyjątkiem tych o znikomym ryzyku wystąpienia BSE.

Pracownicy produkcji oraz personel przeprowadzający kontrole muszą przejść podstawowe szkolenia w zakresie TSE.

W celu zapewnienia jednolitych metod analizy naukowej i rzetelnych wyników należy wyznaczyć krajowe i europejskie laboratoria referencyjne.

Kraje UE muszą zapewnić, aby zwierzęta podejrzane o zakażenie TSE były zgłaszane władzom oraz regularnie informować się nawzajem oraz Komisję o zgłoszonych przypadkach. Kraje UE muszą też przeprowadzać częste kontrole urzędowe w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów.

Odstępstwa od niniejszych przepisów są dozwolone w przypadku pojawienia się nowych danych naukowych.

W komunikacie Komisji z 2010 r. stwierdzono, że UE jest bliska wyeliminowania BSE u bydła, jednak powinna kontynuować monitorowanie sytuacji, na wypadek pojawienia się nowych ognisk choroby.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie weszło w życie 1 czerwca 2001 r. i ma zastosowanie od 1 lipca 2001 r.

KONTEKST

KLUCZOWE POJĘCIA

* Przenośne encefalopatie gąbczaste (TSE) to grupa chorób śmiertelnych, w wyniku których dochodzi do degeneracji tkanki mózgowej, co nadaje jej gąbczasty wygląd.

Zaliczane są do nich:

 • choroba Creutzfeldta-Jakoba występująca u ludzi,
 • gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) występująca u bydła,
 • trzęsawka występująca u małych przeżuwaczy, m.in. u owiec i kóz.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz.U. L 147 z 31.5.2001, s. 1–40)

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji 2002/1003/WE z dnia 18 grudnia 2002 r. ustanawiająca minimalne wymogi w zakresie badania genotypów białka prionowego u owiec (Dz.U. L 349 z 24.12.2002, s. 105–107)

Komunikat Komisji: Mapa drogowa dla TSE (COM(2005) 322 final z 15 lipca 2005 r.)

Decyzja Komisji 2007/453/WE z dnia 29 czerwca 2007 r. ustanawiająca status BSE państw członkowskich i krajów trzecich lub ich regionów zgodnie z ryzykiem wystąpienia BSE (Dz.U. L 172 z 30.6.2007, s. 84–86). Zobacz tekst skonsolidowany.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Druga mapa drogowa dla TSE – Dokument strategiczny w sprawie pasażowalnych encefalopatii gąbczastych na lata 2010-2015 (COM(2010) 384 final z 16 lipca 2010 r.)

Ostatnia aktualizacja: 15.02.2016

Top