Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpieczeństwo żywności i pasz zwierzęcych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpieczeństwo żywności i pasz zwierzęcych

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 – ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności

STRESZCZENIE

Rozporządzenie ma na celu zagwarantować wysoką jakość żywności przeznaczonej do spożycia zarówno przez ludzi, jak i zwierzęta.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Wzmacnia przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności i pasz w UE. Rozporządzenie ustanawia też Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który zapewnia wsparcie w zakresie badań naukowych i oceny żywności i pasz.

Rozporządzenie nie obejmuje produkcji podstawowej na własny użytek ani domowego przygotowania i obróbki żywności.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Żywność stanowiąca zagrożenie dla zdrowia lub niezdatna do spożycia nie może być wprowadzana do sprzedaży. Pod uwagę brane są następujące czynniki:

zwykłe warunki korzystania z żywności przez konsumenta;

informacje przeznaczone dla konsumenta;

krótkotrwałe i długofalowe skutki dla zdrowia;

skutki skumulowania toksyczności;

szczególna wrażliwość zdrowotna określonej kategorii konsumentów, np. dzieci.

Jeżeli niebezpieczny środek spożywczy lub pasza stanowi część partii, należy założyć, że cała partia jest również niebezpieczna.

Przepisy dotyczące żywności stosuje się do wszystkich etapów łańcucha pokarmowego, od produkcji, przetwarzania, transportu i dystrybucji po zaopatrzenie. Przedsiębiorstwa żywnościowe muszą w szczególności:

zapewnić możliwość monitorowania żywności, pasz i zwierząt hodowlanych na wszystkich etapach produkcji i przetwarzania;

bezzwłocznie wycofać żywność lub pasze z rynku lub odebrać konsumentom produkty, które zostały im już dostarczone, jeżeli uznaje się je za niebezpieczne dla zdrowia;

w razie potrzeby informować właściwe organy i konsumentów.

EFSA udziela wsparcia naukowo-technicznego Komisji Europejskiej i krajom UE we wszystkich dziedzinach mających wpływ na bezpieczeństwo żywności. EFSA odpowiada też za koordynację ocen ryzyka, identyfikację powstających zagrożeń i doradztwo w zakresie zarządzania kryzysowego.

W przypadku wykrycia zagrożenia na skutek przeprowadzenia analizy ryzyka dla zdrowia kraje UE i Komisja mogą przyjąć tymczasowe środki zabezpieczające, odpowiadające wysokiemu poziomowi ochrony zdrowia.

System wczesnego ostrzegania (RASFF), w którym uczestniczą kraje UE, Komisja i EFSA, umożliwia wymianę informacji dotyczących:

działań mających na celu ograniczenie obrotu żywnością lub jej wycofanie z obrotu;

działań podjętych na rzecz kontroli wykorzystywania żywności;

odrzucenia partii przywożonej żywności.

Informacje te, w razie potrzeby, muszą też być upublicznianie.

W przypadku gdy żywność lub pasza stanowi poważne i nieuniknione zagrożenie dla zdrowia lub środowiska, nadzwyczajne środki ochronne Komisji mogą przewidywać zawieszenie handlu danym produktem lub jego przywozu. Kraje UE mogą podejmować podobne kroki, jeżeli Komisja nie podejmie działań.

Komisja, we współpracy z EFSA i krajami UE, musi sporządzić plan ogólnego zarządzania kryzysami, obejmujący sytuacje, w których typowe nadzwyczajne środki ochronne okazują się niewystarczające. W przypadku wykrycia takiej sytuacji Komisja musi bezzwłocznie powołać jednostkę kryzysową, której zadaniem jest określenie sposobów ochrony zdrowia ludzkiego.

UE ma też na celu ochronę konsumentów przed oszukańczymi lub podstępnymi praktykami w handlu żywnością, np. fałszowaniem żywności, oraz zapewnienie konsumentom podstawy umożliwiającej im dokonywanie świadomego wyboru dotyczącego żywności.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie weszło w życie dnia 21 lutego 2002 r.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 031 z 1.2.2002, s. 1–24)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 178/2002 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2230/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia (WE) nr 178/2002 dotyczącego sieci organizacji zajmujących się dziedzinami wchodzącymi w zakres misji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (Dz.U. L 379 z 24.12.2004, s. 64–67)

Decyzja Komisji 2004/478/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotycząca przyjęcia planu ogólnego zarządzania kryzysami żywnościowymi/paszowymi (Dz.U. L 212 z 12.6.2004, s. 60–68)

Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 226 z 25.6.2004, s. 83–127). Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 25.11.2015

Top