Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Międzynarodowy handel niebezpiecznymi substancjami chemicznymi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Międzynarodowy handel niebezpiecznymi substancjami chemicznymi

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja Rady 2006/730/WE w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI?

Zapewnia zatwierdzenie przez UE Konwencji rotterdamskiej oraz jej udział w tej konwencji po anulowaniu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pierwotnej decyzji ustawodawczej w związku z kwestiami prawnymi. Konwencja przewiduje procedurę zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Konwencja:

reguluje przywóz i wywóz 47 niebezpiecznych substancji chemicznych i pestycydów;

warunkuje wywóz każdej wymienionej substancji chemicznej od uzyskania uprzedniej zgody importera;

ustanawia procedurę wymiany informacji dotyczących decyzji podjętych przez kraje dokonujące przywozu;

wymaga, aby każdy sygnatariusz konwencji wyznaczył krajowy organ, mający zagwarantować jej pełne wdrożenie;

zwraca się z zapytaniem do każdego z sygnatariuszy, czy jest on przygotowany na zatwierdzanie przywozu wymienionych substancji chemicznych i pestycydów;

wymaga, aby strony wywozu zagwarantowały, że wymienione substancje chemiczne nie będą wywożone w przypadku braku formalnej zgody ze strony kraju dokonującego przywozu;

wymaga od stron, które nałoży zakaz lub surowe ograniczenie na daną substancję chemiczną, aby informowały o swojej decyzji Sekretariat Konwencji;

przewiduje wymianę informacji naukowych, technicznych, ekonomicznych oraz prawnych dotyczących substancji chemicznych podlegających konwencji oraz możliwość udzielania krajom rozwijającym się wsparcia technicznego w zakresie przepisów dotyczących substancji chemicznych;

zezwala sygnatariuszom na wycofanie się z konwencji po upływie roku od otrzymania powiadomienia w tej kwestii.

Konwencja nie obejmuje narkotyków, materiałów promieniotwórczych, odpadów, broni chemicznej, żywności i dodatków do żywności, organizmów zmodyfikowanych genetycznie ani substancji chemicznych wywożonych do celów badawczych.

KONTEKST

Dnia 10 stycznia 2006 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie C-94/03. Komisja Europejska wniosła sprawę przeciwko Radzie, zwracając się z prośbą do Trybunału o anulowanie decyzji Rady 2003/106/WE, która zatwierdziła Konwencję rotterdamską w imieniu Unii Europejskiej.

Komisja twierdziła, że decyzja powinna opierać się wyłącznie na artykule traktatu odnoszącym się do wspólnej polityki handlowej (ówcześnie art. 133 traktatu z Amsterdamu), nie zaś, jak to miało miejsce, na art. 175 tego samego traktatu, który obejmował politykę środowiskową).

Trybunał uznał, że wymaganą podstawę prawną stanowiły oba artykuły i anulował pierwotną decyzję Rady. Nowa decyzja, w celu uniknięcia luki prawnej, była stosowana z mocą wsteczną od dnia przyjęcia poprzedniej decyzji.

AKT

Decyzja Rady 2006/730/WE z dnia 25 września 2006 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji rotterdamskiej w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami (Dz.U. L 299 z 28.10.2006, s. 23–25)

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 60–106)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (UE) nr 649/2012 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 05.10.2015

Top