Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
System zezwoleń na przywóz drewna do UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

System zezwoleń na przywóz drewna do UE

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 ustanawiające system zezwoleń na przywóz drewna FLEGT

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Rozporządzenie, nazywane też rozporządzeniem w sprawie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa (FLEGT), ustanawia system zezwoleń, który zapewnia, aby wyrąb drewna przywożonego do UE był legalny.

Uzupełnia ono rozporządzenie (UE) nr 995/2010, które ma na celu walkę z nielegalnym pozyskiwaniem drewna.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rozporządzenie to ma zastosowanie do przywozu produktów z drewna wymienionych w załącznikach II i III, z państw partnerskich wyszczególnionych w załączniku I.

Członkostwo w systemie zezwoleń FLEGT uzyskiwane jest poprzez zawarcie dobrowolnej umowy o partnerstwie z państwami produkującymi drewno, które pragną zawrzeć takie porozumienie. Każda dobrowolna umowa o partnerstwie zawiera uzgodniony harmonogram oraz zobowiązania.

Państwa, z których dokonywany jest wywóz i które podpisują dobrowolną umowę o partnerstwie, muszą stworzyć system weryfikacji legalności produktów z drewna.

Wszelkie dostawy drewna z państw sygnatariuszy dobrowolnej umowy o partnerstwie muszą być opatrzone zezwoleniem FLEGT, które zaświadcza, że drewno spełnia wymogi systemu zezwoleń FLEGT. Dostawy drewna nieposiadające zezwolenia FLEGT nie mogą zostać wprowadzone na rynek UE.

W przypadku wątpliwości co do ważności zezwolenia FLEGT właściwe organy zwracają się do organów zezwalających o dodatkową weryfikację (koszt weryfikacji ponosi importer, chyba że zainteresowany kraj ustali inaczej). Organy celne mogą zawiesić dopuszczenie produktów z drewna w przypadku podejrzenia, że zezwolenie może być nieważne.

Kraje UE określają sankcje nakładane w przypadku naruszenia przepisów niniejszego rozporządzenia.

Do 30 kwietnia każdego roku kraje UE muszą przedstawić Komisji Europejskiej sprawozdanie, które zawiera:

ilość produktów z drewna przywożonych na ich terytorium w ramach systemu zezwoleń FLEGT;

liczbę otrzymanych zezwoleń;

liczbę przypadków oraz ilości drewna i produktów z drewna sprowadzonych bez zezwolenia FLEGT (tzn. importów zabronionych).

Rozporządzenie (UE) nr 657/2014 zmieniło rozporządzenie (WE) nr 2173/2005 w zakresie uprawnień delegowanych i wykonawczych Komisji Europejskiej.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 30 grudnia 2005 r.

KONTEKST

System zezwoleń FLEGT został po raz pierwszy zaproponowany w 2003 r. w ramach planu działania UE w zakresie egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa, który miał na celu walkę z nielegalnym pozyskiwaniem drewna oraz zwiększenie poziomów popytu i podaży legalnie pozyskiwanego drewna. Jego głównym celem były bogate w drewno regiony Afryki Środkowej, Rosji, Azji Południowo-Wschodniej oraz części Ameryki Południowej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej lasom.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 1–6)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 2173/2005 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 23–34)

Ostatnia aktualizacja: 10.11.2015

Top