Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Emisje przemysłowe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Emisje przemysłowe

Aby kontrolować emisje przemysłowe, UE opracowała ogólne ramy w oparciu o zintegrowany system wydawania pozwoleń. Oznacza to, że pozwolenia muszą uwzględniać całkowite oddziaływanie zakładu na środowisko, aby uniknąć przesuwania zanieczyszczeń z jednych elementów środowiska, np. powietrza, wody i ziemi, na inne. Należy przyznać pierwszeństwo interwencji u źródła oraz zapewnić rozsądną gospodarkę zasobami naturalnymi.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)

STRESZCZENIE

Aby kontrolować emisje przemysłowe, UE opracowała ogólne ramy w oparciu o zintegrowany system wydawania pozwoleń. Oznacza to, że pozwolenia muszą uwzględniać całkowite oddziaływanie zakładu na środowisko, aby uniknąć przesuwania zanieczyszczeń z jednych elementów środowiska, np. powietrza, wody i ziemi, na inne. Należy przyznać pierwszeństwo interwencji u źródła oraz zapewnić rozsądną gospodarkę zasobami naturalnymi.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Dyrektywa stanowi wersję przekształconą siedmiu wcześniejszych aktów prawnych dotyczących emisji przemysłowych i ustanawia przepisy mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza, wody i gleby oraz ich kontrolę, a także uniknięcie generowania odpadów z dużych instalacji przemysłowych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Ustawa ta obejmuje następujące obszary działalności przemysłowej: energetykę, produkcję i przetwarzanie metali, wydobycie i obróbkę minerałów, wytwarzanie chemikaliów, gospodarkę odpadami oraz inne sektory, takie jak produkcja masy celulozowej i papieru, prowadzenie rzeźni i intensywna hodowla drobiu i świń.
  • Wszystkie instalacje objęte dyrektywą muszą zapobiegać zanieczyszczeniom i je ograniczać poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technik* (BAT), wydajne wykorzystanie energii, zapobieganie powstawaniu odpadów i zarządzanie nimi oraz środki zapobiegania wypadkom i ograniczania ich konsekwencji.
  • Instalacje mogą działać wyłącznie po uzyskaniu pozwolenia i muszą być zgodne z warunkami w nim określonymi.
  • Konkluzje dotyczące BAT przyjęte przez Komisję stanowią odniesienie dla określenia warunków pozwolenia. Dopuszczalne wielkości emisji muszą być ustalone na poziomie zapewniającym nieprzekraczanie poziomów emisji powiązanych z BAT. Odstępstwo od tej zasady może mieć zastosowanie tylko w przypadku, gdy ocena pokazuje, że osiągnięcie tych poziomów emisji prowadziłoby do nieproporcjonalnie wysokich kosztów w stosunku do korzyści dla środowiska.
  • Właściwe organy muszą przeprowadzać regularne kontrole instalacji.
  • Kraje UE muszą zapewnić zainteresowanej społeczności możliwość wczesnego i skutecznego udziału w procesie udzielania zezwoleń.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej emisjom przemysłowym.

KLUCZOWE POJĘCIE

* Najlepsze dostępne techniki (BAT): to najbardziej skuteczne techniki zapobiegania emisjom lub ich ograniczania, które są technicznie wykonalne i opłacalne pod względem ekonomicznym w danym sektorze.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2010/75/UE

6.1.2011

7.1.2013

Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17-119

Poprawkę do dyrektywy 2010/75/UE włączono do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych.

Ostatnia aktualizacja: 30.06.2015

Top