Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejski program monitorowania Ziemi (GMES)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Europejski program monitorowania Ziemi (GMES)

Unia Europejska (UE) powołała europejski program monitorowania Ziemi nazwany GMES, a także ustanowiła zasady odnoszące się do początkowej fazy jego realizacji w latach 2011–2013.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 911/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiego programu monitorowania Ziemi (GMES) i początkowej fazy jego realizacji (2011–2013).

STRESZCZENIE

Program operacyjny GMES opiera się na badaniach prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji na lata 2007–2013 oraz działaniach Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w ramach komponentu kosmicznego GMES.

Zakres programu GMES

Program GMES obejmuje trzy komponenty:

 • komponent usługowy zapewniający dostęp do informacji w sześciu obszarach,
 • komponent kosmiczny zapewniający obserwacje z przestrzeni kosmicznej na potrzeby sześciu wymienionych wyżej obszarów,
 • komponent in situ zapewniający obserwacje za pomocą urządzeń powietrznych, morskich oraz naziemnych na potrzeby sześciu wymienionych wyżej obszarów.

Początkowa faza realizacji GMES 2011–2013

Początkowa faza realizacji GMES obejmuje lata 2011–2013 i może składać się z działań operacyjnych w następujących dziedzinach:

 • obszary usług,
 • środki na rzecz upowszechniania usług wśród użytkowników,
 • dostęp do danych,
 • wspieranie zbierania danych in situ,
 • komponent kosmiczny.

Cele działań operacyjnych zostały określone w załączniku do rozporządzenia.

Organizacja

Komisja zapewnia koordynację między programem GMES a działaniami na szczeblu krajowym, unijnym i międzynarodowym, zwłaszcza GEOSS. Realizacja i funkcjonowanie GMES opiera się na partnerstwach pomiędzy Unią, państwami członkowskimi i Europejską Agencją Kosmiczną.

Komisja zarządza funduszami przeznaczonymi na te działania na mocy niniejszego rozporządzenia. Zapewnia uzupełnianie się i spójność programu GMES z innymi politykami, instrumentami i działaniami Unii, zwłaszcza dotyczącymi konkurencyjności i innowacji, spójności, badań, programów Europejskiego Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej (GNSS), ochrony danych, Wspólnego Europejskiego Systemu Informacji o Środowisku (SEIS) itp.

Komisja zapewnia, aby specyfikacje usług odpowiadały potrzebom użytkowników. W tym celu ustanawia przejrzysty mechanizm zapewniający regularny udział użytkowników i konsultacje z nimi. Ponadto wspierana jest przez forum użytkowników złożone z przedstawicieli publicznych użytkowników GMES wyznaczanych przez państwa członkowskie.

Koordynację i realizację techniczną komponentu kosmicznego GMES przekazuje się ESA, którą może wspierać Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT).

Komisja powierza koordynację realizacji technicznej usług GMES, w stosownych przypadkach, właściwym organom unijnym lub organizacjom międzyrządowym.

Dostarczanie usług

Komisja podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia rzeczywistej konkurencji w dostarczaniu usług GMES oraz promowania udziału MŚP.

Dostarczanie usług GMES jest, w stosownych przypadkach, zdecentralizowane w celu połączenia na poziomie europejskim zasobów danych referencyjnych istniejących w państwach członkowskich, unikając w ten sposób powielania działań.

Finansowanie

Budżet na działania operacyjne w latach 2011–2013 wynosi 107 mln EUR. Przyznawane środki zatwierdzane są corocznie przez władzę budżetową. Kraje trzecie lub organizacje międzynarodowe również mogą dofinansowywać program GMES.

Polityka w zakresie danych i informacji GMES

Polityka w zakresie danych i informacji stosowana do działań finansowanych w ramach programu GMES ma następujące cele:

 • promowanie wykorzystywania i dzielenia się informacjami i danymi GMES,
 • zapewnienie pełnego i otwartego dostępu do informacji wygenerowanych w ramach usług GMES oraz danych zgromadzonych poprzez infrastrukturę GMES, z poszanowaniem umów międzynarodowych, ograniczeń uwarunkowanych względami bezpieczeństwa oraz warunków udzielania licencji,
 • umacnianie rynków obserwacji Ziemi w Europie w celu sprzyjania wzrostowi i tworzeniu miejsc pracy,
 • przyczynianie się do trwałości i ciągłości dostarczania danych i informacji GMES,
 • udzielanie wsparcia europejskim środowiskom zajmującym się badaniami, innowacyjnością i technologią.

W celu ustanowienia ram zapewniających osiągnięcie celu polityki GMES przy jednoczesnej ochronie informacji Komisja może przyjąć:

 • środki ustanawiające warunki rejestracji i przydzielania licencji dla użytkowników GMES,
 • środki określające kryteria ograniczające dostęp do informacji opracowanej w ramach usług GMES i danych zgromadzonych za pomocą infrastruktury służącej GMES.

Komitet ds. GMES

Komisję wspiera komitet ds. GMES, który może odbywać posiedzenia w specjalnym składzie, aby zajmować się konkretnymi kwestiami, zwłaszcza dotyczącymi bezpieczeństwa (Rada Bezpieczeństwa).

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (UE) nr 911/2010

9.11.2010

Dz.U. L 276 z 20.10.2010

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 28 października 2009 r. – Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa (GMES): wyzwania i kolejne działania dotyczące komponentu kosmicznego [ COM(2009) 589 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 11 grudnia 2008 r. – Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa (GMES): dbamy o bezpieczniejszą planetę [ COM(2008) 748 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 10 listopada 2005 r. – Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa (GMES): od koncepcji do realizacji [ COM(2005) 565 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Wniosek rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające program Copernicus i uchylające rozporządzenie (UE) nr 911/2010 [COM/2013/0312 final - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

Copernicus to nowa nazwa europejskiego programu monitorowania Ziemi GMES. To nowe rozporządzenie, które powinno wejść w życie 1 stycznia 2014 r., powinno umożliwić lepsze określenie zarządzania programem, a zwłaszcza roli Komisji, celów programu i wskaźników, które umożliwią jego efektywne wdrożenie. Maksymalna kwota finansowania przeznaczona na realizację programu Copernicus na lata 2014-2020 wynosi 3,786 mln EUR, z uwzględnieniem cen obowiązujących w 2011 r.

Ostatnia aktualizacja: 28.02.2014

Top