Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zapewnienie zrównoważonego stosowania pestycydów w UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zapewnienie zrównoważonego stosowania pestycydów w UE

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2009/128/WE – działania UE na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

 • Ustanawia ona zasady dotyczące zrównoważonego stosowania pestycydów w wyniku zmniejszenia ich zagrożenia dla zdrowia ludzi i dla środowiska.
 • Zachęca do stosowania integrowanej ochrony roślin oraz alternatywnych technik, takich jak niechemiczne alternatywy dla pestycydów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Kraje UE muszą:
  • przyjąć krajowe plany mające na celu ustalenie celów, środków i harmonogramów zmierzających do zmniejszenia zagrożenia związanego ze stosowaniem pestycydów;
  • zapewnić, aby wszyscy użytkownicy profesjonalni, dystrybutorzy i doradcy przeszli odpowiednie szkolenia;
  • informować ogół społeczeństwa oraz promować programy na rzecz podnoszenia świadomości o zagrożeniach wynikających ze stosowania pestycydów;
  • wymagać, aby sprzęt do aplikacji pestycydów przechodził regularne kontrole (co najmniej raz do 2016 r., następnie co pięć lat do 2020 r., a po tej dacie co trzy lata);
  • zabronić oprysków z powietrza;
  • chronić wodę, w szczególności wodę pitną, przed wpływem pestycydów;
  • zapewnić, aby stosowanie pestycydów zostało ograniczone lub zabronione w określonych miejscach, takich jak publiczne parki, place zabaw, tereny sportowe oraz w pobliżu placówek zdrowia;
  • wymagać od profesjonalnych użytkowników stosowania się do zaleceń dotyczących bezpiecznego postępowania z pestycydami i ich składowania, a także przetwarzania ich opakowań i pozostałości;
  • podejmować wszelkie niezbędne środki w celu zachęcania do stosowania ochrony roślin o niskim zużyciu pestycydów.
 • Dyrektywa nie zabrania krajom UE ograniczania lub zakazywania stosowania pestycydów w szczególnych okolicznościach lub na określonych obszarach.
 • Kraje UE były zobowiązane do przedłożenia swoich krajowych planów Komisji Europejskiej i pozostałym krajom UE do 14 grudnia 2012 r.
 • Komisja była zobowiązana do przedłożenia sprawozdania w sprawie planów krajowych Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do 14 grudnia 2014 r.
 • Komisja jest zobowiązana do przedłożenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania z postępów realizacji celów krajowych przez kraje UE do 14 grudnia 2018 r.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa weszła w życie 25 listopada 2009 r. Kraje UE musiały wprowadzić jej zapisy do prawa krajowego do 14 grudnia 2011 r.

KONTEKST

Zrównoważone stosowanie pestycydów

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 71–86)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2009/128/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych.

Ostatnia aktualizacja: 11.04.2016

Top