Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Substancje zubożające warstwę ozonową

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Substancje zubożające warstwę ozonową

W celu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska Unia wycofuje substancje zubożające warstwę ozonową. Aby to osiągnąć, zakazano produkcji i sprzedaży substancji najbardziej niebezpiecznych, takich jak chlorofluorowęglowodór (CFC) i ustalono procedury dla pozostałych.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Ustanawia zasady produkcji, importu, eksportu, sprzedaży, stosowania, odzysku, recyklingu, regeneracji i niszczenia substancji wywołujących szkody w warstwie ozonowej. Określa wymogi sprawozdawcze i środki monitorowania dla produktów i urządzeń wykorzystujących te substancje. Rozporządzenie zostało trzykrotnie nieznacznie zmienione.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Z zasady, produkcja i sprzedaż substancji kontrolowanych, takich jak halony (gaszenie pożarów), bromek metylu (zwalczanie szkodników) i wodorochlorofluorowęglowodór (wykorzystywany w lodówkach i systemach klimatyzacji), których warunki produkcji i stosowania określa rozporządzenie, są zakazane.
  • Zezwala się, pod ściśle określonymi warunkami, na kilka wyłączeń: w przypadku zastosowań w charakterze substratów, czynników ułatwiających procesy chemiczne oraz do zastosowań laboratoryjnych i analitycznych.
  • Stosowanie bromku metylu zostało zakazane od marca 2010 r., z wyjątkiem zastosowania w nagłych przypadkach do celów kwarantanny, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób lub szkodników. W każdym z przypadków Komisja Europejska musi wydać tymczasowe zezwolenie.
  • W pewnych okolicznościach dopuszcza się wykorzystanie halonów w systemach ochrony przeciwpożarowej i gaśnicach. Ponieważ zwiększa się dostępność substancji alternatywnych, w rozporządzeniu (UE) nr 744/2010 wyznaczono szczegółowe daty graniczne. Mieszczą się one w przedziale od 2013 do 2040 r. i są uzależnione od charakteru stosowania halonu.
  • Import i eksport substancji kontrolowanych oraz produktów je zawierających są zasadniczo zakazane. W przypadku zezwolenia na import i eksport, odbywają się one w ramach systemu licencji. W 2013 r. Komisja wprowadziła bardziej elastyczne zasady w stosunku do halonów stosowanych w statkach powietrznych.
  • Należy stosować systemy odzysku w celu niszczenia, recyklingu lub regeneracji substancji kontrolowanych stosowanych w urządzeniach chłodniczych lub klimatyzacyjnych, pompach ciepła lub systemach ochrony przeciwpożarowej i gaśnicach oraz urządzeniach zawierających rozpuszczalniki.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 1 stycznia 2010 r.

KLUCZOWE POJĘCIA

Substrat: oznacza substancję kontrolowaną lub nową substancję, przechodzącą chemiczną transformację w procesie, w którym ulega ona całkowitemu przekształceniu ze stanu pierwotnego, i której emisje są nieznaczne.

Czynniki ułatwiające procesy chemiczne: oznaczają substancje kontrolowane stosowane jako czynniki ułatwiające procesy chemiczne w zastosowaniach wymienionych w załączniku III.

Dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Działań w dziedzinie Klimatu Komisji Europejskiej.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 1005/2009

20.11.2009

Nie ma zastosowania; rozporządzenie stosuje się bezpośrednio Kraje UE mają jednak obowiązek określenia wymagań w zakresie minimalnych kwalifikacji personelu (1.1.2010) oraz ustanowienia przepisów dotyczących kar (30.6.2011).

Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 1-30

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 744/2010

8.9.2010

-

Dz.U. L 218 z 19.8.2010, s. 2-8

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1087/2013

25.11.2013

-

Dz.U. L 293 z 5.11.2013, s. 28

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1088/2013

25.11.2013

-

Dz.U. L 293 z 5.11.2013, s. 29-30

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejsza skonsolidowana wersja ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 02.04.2015

Top