Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zwalczanie nielegalnego pozyskiwania drewna

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zwalczanie nielegalnego pozyskiwania drewna

Nielegalne pozyskiwanie drewna* stanowi globalny problem, który ma znacząco negatywny wpływ na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo. W celu zwalczania tego zagrożenia Unia Europejska (UE) przyjęła odpowiednią ustawę.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiające obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna

STRESZCZENIE

Nielegalne pozyskiwanie drewna* stanowi globalny problem, który ma znacząco negatywny wpływ na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo. W celu zwalczania tego zagrożenia Unia Europejska (UE) przyjęła odpowiednią ustawę.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Zakazuje wprowadzania do obrotu w UE nielegalnie pozyskanego drewna oraz określa warunki wstępne obrotu drewnem i produktami z drewna w UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Zgodnie z rozporządzeniem podmioty wprowadzające po raz pierwszy drewno i produkty z drewna do obrotu na rynku wewnętrznym muszą zachować należytą staranność*, aby zapewnić, że dostarczane przez nich drewno i pochodzące z niego produkty zostały pozyskane legalnie. W tym celu podmioty te muszą stosować system zasad należytej staranności.
  • Podmioty mogą ustanowić własny system zasad należytej staranności lub stosować system utworzony przez organizację monitorującą.
  • Organizacje monitorujące są uznawane przez Komisję Europejską. Ich zadaniem jest pomoc podmiotom w spełnianiu wymogów niniejszego rozporządzenia.
  • Aby ułatwić identyfikowalność produktów z drewna, wszystkie podmioty handlowe, które skupują i sprzedają drewno na rynku muszą prowadzić ewidencję dostawców i klientów.
  • Rozporządzenie, które dotyczy zarówno drewna pozyskiwanego w UE, jak i drewna importowanego, obejmuje szeroki wachlarz produktów z drewna wymienionych w załączniku i zgodnych z unijnym kodeksem celnym.
  • Zgodnie z rozporządzeniem drewno i produkty z drewna są uznawane za legalnie pozyskane, jeżeli posiadają zezwolenie FLEGT (ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 2173/2005) lub zezwolenie CITES (ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 338/97).
  • Zasady proceduralne w odniesieniu do uznawania i cofania uznania organizacji monitorujących zostały rozszerzone na mocy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 363/2012, natomiast szczegółowe przepisy dotyczące systemu należytej staranności zostały ustanowione w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 607/2012.

KONTEKST

Nielegalne pozyskiwanie drewna jest powszechnym problemem dla środowiska, gospodarki i społeczeństwa, który przyczynia się do zmian klimatu, utraty różnorodności biologicznej, utraconych przychodów, konfliktów (czasami zbrojnych) dotyczących ziemi i zasobów, a także korupcji.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej dotyczącej nielegalnego pozyskiwania drewna.

KLUCZOWE POJĘCIA

* Nielegalne pozyskiwanie drewna: pozyskiwanie drewna w sposób naruszający prawa kraju pozyskania.

* Należyta staranność: stosowanie procedur zarządzania ryzykiem w celu zminimalizowania ryzyka wprowadzenia na rynek UE nielegalnie pozyskanego drewna (lub produktów je zawierających).

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 995/2010

2.12.2010

-

Dz.U. L 295 z 12.11.2010, s. 23-34

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 363/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad proceduralnych w odniesieniu do uznawania i cofania uznawania organizacji monitorujących zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz.U. L 115 z 27.4.2012, s. 12-16)

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 607/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących systemu zasad należytej staranności oraz częstotliwości i charakteru kontroli organizacji monitorujących, przewidzianych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 ustanawiającym obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (Dz.U. L 177 z 7.7.2012, s. 16-18)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2173/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz.U. L 347 z 30.12.2005, s. 1-6)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1024/2008 z dnia 17 października 2008 r. ustanawiające szczegółowe środki dla wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2173/2005 w sprawie ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej FLEGT (Dz.U. L 277 z 18.10.2008, s. 23-29)

Ostatnia aktualizacja: 13.05.2015

Top