Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie chemikaliów i mieszanin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie chemikaliów i mieszanin

Rozporządzenie ma zapewnić, że pracownicy i konsumenci w Unii Europejskiej są wyraźnie informowani o zagrożeniach związanych z substancjami chemicznymi za pomocą systemu klasyfikacji i oznakowania. Celem jest zapewnienie, że te same zagrożenia są opisane i oznakowane w ten sam sposób we wszystkich krajach UE.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

STRESZCZENIE

Rozporządzenie ma zapewnić, że pracownicy i konsumenci w Unii Europejskiej są wyraźnie informowani o zagrożeniach związanych z substancjami chemicznymi za pomocą systemu klasyfikacji i oznakowania. Celem jest zapewnienie, że te same zagrożenia są opisane i oznakowane w ten sam sposób we wszystkich krajach UE.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Ustanawia jednolite przepisy w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji chemicznych i mieszanin w UE w oparciu o globalnie zharmonizowany system klasyfikacji i oznakowania chemikaliów (GHS) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nakłada na przedsiębiorstwa wymóg odpowiedniej klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji niebezpiecznych przed wprowadzeniem ich do obrotu.

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do: substancji i mieszanin radioaktywnych, produktów kosmetycznych, produktów leczniczych oraz niektórych wyrobów medycznych, żywności ani transportu towarów niebezpiecznych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Klasyfikacja

Substancje i mieszaniny są klasyfikowane według określonych klas i kategorii zagrożeń: (i) zagrożenie fizykochemiczne (np. ciecz łatwopalna), (ii) zagrożenie zdrowia (np. toksyczność ostra), (iii) zagrożenie dla środowiska (np. dla warstwy ozonowej). Załącznik I określa kryteria dotyczące klasyfikacji i oznakowania substancji i mieszanin niebezpiecznych.

Oznakowanie

Oznakowanie substancji i mieszanin musi zawierać następujące informacje:

  • oznaczenie dostawcy,
  • nazwę substancji lub mieszaniny i/lub numer identyfikacyjny,
  • nominalną ilość substancji lub mieszaniny w opakowaniu udostępnianych ogółowi społeczeństwa (chyba że ilość jest określona w innym miejscu na opakowaniu),
  • piktogramy określające rodzaj zagrożenia (układ graficzny zawierający znak i inne elementy graficzne),
  • hasła ostrzegawcze („Ostrzeżenie” lub „Niebezpieczeństwo”),
  • zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia („Zagrożenie pożarem lub rozrzutem”, „Połknięcie grozi śmiercią” itp.),
  • sformułowania dotyczące bezpieczeństwa („Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku”, „Chronić przed wilgocią”, „Chronić przed dziećmi” itp.).

Opakowania

Opakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych musi: (i) zapobiegać wydostaniu się jego zawartości na zewnątrz, (ii) być wykonane z materiałów odpornych na działanie zawartości opakowania, (iii) być mocne i trwałe, (iv) być zaopatrzone w szczelne zamknięcie.

W niektórych przypadkach wymagane są zamknięcia utrudniające otwarcie przez dzieci oraz ostrzeżenia wyczuwalne dotykiem.

Harmonizacja

Przemysł powinien osiągnąć konsensus w sprawie klasyfikacji wszystkich substancji. Jednak w przypadku szczególnie poważnych zagrożeń, w szczególności w przypadku substancji rakotwórczych, mutagennych lub działających szkodliwie na rozrodczość kraje UE mogą zaproponować zharmonizowane klasyfikacje, które Komisja Europejska następnie zatwierdza jako obowiązkowe na mocy prawa.

Zgłaszanie

Europejska Agencja Chemikaliów musi być powiadamiana o zaklasyfikowaniu i oznakowaniu wszelkich wprowadzonych do obrotu substancji zarejestrowanych lub stwarzających zagrożenie, aby mogła je zawrzeć w regularnie aktualizowanym wykazie.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 20 stycznia 2009 r. Jego zastosowanie jest obowiązkowe od 1 grudnia 2010 r. w przypadku substancji oraz od 1 czerwca 2015 r. w przypadku mieszanin.

KONTEKST

Rozporządzenie uzupełnia system REACH dotyczący rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Zmienia dyrektywę 67/548/EWG w sprawie substancji chemicznych oraz dyrektywę 1999/45/WE w sprawie mieszanin i uchyla je od 1 czerwca 2015 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej substancjom chemicznym.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008

20.1.2009 1.12.2010 (tytuły II, III oraz IV dla substancji) 1.6.2015 (tytuły II, III i IV dla mieszanin)

-

Dz.U. L 353 z 31.12.2008, s. 1-1355

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/27/EU z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca dyrektywy Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz dyrektywę 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz.U. L 65 z 5.3.2014, s. 1-7)

Ostatnia aktualizacja: 12.03.2015

Top