Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prawo UE na rzecz zwalczania przestępstw przeciwko środowisku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prawo UE na rzecz zwalczania przestępstw przeciwko środowisku

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2008/99/WE – ochrona środowiska poprzez prawo karne

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Niniejsza dyrektywa określa listę poważnych przestępstw na szkodę środowiska.

Nakłada ona na kraje UE wymóg wprowadzenia skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar za takie przestępstwa, niezależnie od tego, czy zostały popełnione umyślnie, czy w wyniku rażącego niedbalstwa.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Bezprawne* postępowanie mające negatywny wpływ na zdrowie ludzi i środowiska, które podlega karze, obejmuje:

zrzucanie, emisję lub wprowadzanie niebezpiecznych substancji do powietrza, gleby lub wody,

zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

przemieszczanie znacznych ilości odpadów,

eksploatację zakładu przemysłowego, w którym prowadzona jest działalność niebezpieczna lub w którym są składowane niebezpieczne substancje (np. fabryki produkujące farby lub chemikalia),

produkcję, przetwarzanie, przechowywanie, wykorzystywanie, transport, przywóz, wywóz i usuwanie materiałów jądrowych lub innych niebezpiecznych substancji radioaktywnych,

zabijanie, posiadanie lub handel znacznymi ilościami okazów chronionych gatunków dzikiej fauny lub flory,

niszczenie siedlisk chronionych,

produkcję, wprowadzanie do obrotu lub wykorzystywanie substancji, które zubażają warstwę ozonową (np. substancji chemicznych w gaśnicach lub rozpuszczalnikach).

Sankcje:

Kraje UE muszą zapewnić, by przestępstwa i bezprawne postępowanie wymienione w niniejszej dyrektywie były karane za pomocą skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar względem osób je popełniających (osób fizycznych*).

Jeśli przestępstwa są popełniane w imieniu osoby prawnej* (np. spółki) przez osobę pełniącą czołową funkcję w ramach takiej osoby prawnej, kraje UE muszą dopilnować, by zarówno dana osoba, jak i osoba prawna podlegały odpowiedzialności.

Jeśli dana osoba, działając w imieniu osoby prawnej, nie wypełni swych obowiązków nadzoru i kontroli, kraje UE muszą dopilnować, by taka osoba i osoba prawna mogły zostać pociągnięte do odpowiedzialności.

Zależnie od systemu prawnego krajów UE odpowiedzialność osób prawnych może mieć charakter karny lub nie.

Niniejsza dyrektywa bazuje na dyrektywie 2004/35/WE, która określa zasady odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku.

Ściganie przestępstw przeciw środowisku jest obowiązkiem krajów UE. Ponieważ systemy prawne różnią się pomiędzy krajami UE, przestępcy mogą wykorzystywać brak komunikacji pomiędzy władzami krajowymi. Sieci specjalistów ds. ochrony środowiska, takie jak Europejska Sieć Wdrażania i Egzekwowania Prawa Ochrony Środowiska (IMPEL), Europejskie forum sędziów w sprawach ochrony środowiska (EUFJE) oraz Europejska Sieć Prokuratorów ds. Przestępczości Przeciwko Środowisku (ENPE), odgrywają ważną rolę w wymianie najlepszych praktyk i w opracowywaniu metod skutecznych działań wykonawczych.

KONTEKST

Przestępczość przeciwko środowisku

KLUCZOWE POJĘCIA

* Bezprawne: w tym kontekście termin ten odnosi się do naruszenia praw UE lub krajowych, które nadaje skutek prawodawstwu UE, o którym mowa w załączniku do dyrektywy 2008/99/WE.

* Osoba fizyczna: człowiek.

* Osoba prawna: jakikolwiek podmiot prawny (np. firma lub inny podmiot posiadający swoje prawa i obowiązki) w ramach prawa krajowego, z wyjątkiem państw oraz organizacji publicznych i międzynarodowych.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne (Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 28–37)

Ostatnia aktualizacja: 25.11.2015

Top