Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pobudzanie międzynarodowej turystyki w Europie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pobudzanie międzynarodowej turystyki w Europie

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat Komisji Europejskiej (COM(2010) 352 końcowy) – Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego

JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

 • Komisja Europejska wystosowała szereg propozycji dotyczących skoordynowanych działań na szczeblu Unii Europejskiej (UE), co ma na celu utrzymanie przez Europę pozycji najpopularniejszego na świecie kierunku turystycznego.
 • Zmierzają one do podniesienia konkurencyjności i zwiększenia potencjału rozwojowego w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i zdolności zapewniania jakości sektora turystycznego.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Turystyka odgrywa istotną rolę w unijnej gospodarce. Sektor ten obejmuje 1,8 mln przedsiębiorstw, z których wiele to małe firmy. Branża turystyczna zapewnia 5,2% miejsc pracy w UE i wytwarza ponad 5% produktu krajowego brutto Unii.
 • Turystyka UE stoi w obliczu wielu wyzwań i możliwości, które wymagają koordynacji działań:
  • wzrost konkurencyjności innych kierunków turystycznych;
  • trendy demograficzne sprawiają, że zwiększa się liczba turystów w starszym wieku w UE, co powoduje potrzebę odpowiedniego przystosowania produktów turystycznych i infrastruktury turystycznej;
  • produkty turystyczne muszą też stać się bardziej zrównoważone ze względu na zobowiązania dotyczące zmian klimatu i zużycia wody oraz energii;
  • należy wykorzystać nowe możliwości, jakie niosą ze sobą technologie informacyjno-komunikacyjne.

Nowy plan działania

Zgodnie ze strategią na rzecz wzrostu gospodarczego „Europa 2020” plan działań na szczeblu unijnym na rzecz rozwoju turystyki określony w komunikacie z 2010 r. skupia się wokół czterech filarów:

 • 1.

  Konkurencyjność sektora turystycznego w Europie:

  • pobudzanie innowacyjności w turystyce, np. za sprawą wsparcia branży w dostosowywaniu się do rozwijającego się rynku nowych technologii informacyjnych i innowacji (np. turystyka cyfrowa);
  • podniesienie kompetencji zawodowych pracowników sektora za sprawą promowania możliwości, jakie dają różne programy UE, np. program Erasmus+ w dziedzinie uczenia się przez całe życie lub program COSME dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP);
  • przeciwdziałanie problemowi sezonowości popytu, np. poprzez zachęcanie krajów UE do dobrowolnych wymian turystycznych, w szczególności poza sezonem turystycznym;
  • promowanie zróżnicowania usług turystycznych, w szczególności poprzez promocję i zwiększenie nacisku na wspólne europejskie dziedzictwo oraz poprzez uwzględnienie dziedzictwa przyrodniczego w strategiach turystycznych;
  • konsolidacja danych o charakterze społeczno-gospodarczym na poziomie UE.
 • 2.

  Rozwój zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki wysokiej jakości:

  • opracowanie zestawu wskaźników dla zrównoważonego zarządzania kierunkami turystycznymi, które mogą posłużyć opracowaniu oznakowania promującego zrównoważone kierunki turystyczne;
  • organizowanie kampanii uświadamiających, które podniosą poziom wiedzy turystów o kierunkach turystycznych;
  • zbadanie potencjału oznakowania „Turystyka wysokiej jakości” w formie nagradzania usprawnień w zakresie bezpieczeństwa i zaufania konsumentów;
  • ułatwianie identyfikacji zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi w celu ochrony europejskiej branży turystycznej przed dokonywaniem nietrafionych inwestycji oraz zachęcanie do badania możliwości rozwoju alternatywnej oferty turystycznej;
  • zaproponowanie karty zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki;
  • zaproponowanie strategii dla zrównoważonej turystyki przybrzeżnej i morskiej;
  • nawiązanie lub zacieśnienie współpracy między Unią Europejską i gospodarkami wschodzącymi oraz krajami regionu Morza Śródziemnego na rzecz propagowania modeli rozwoju zrównoważonej i odpowiedzialnej turystyki oraz wymiany najlepszych praktyk.
 • 3.

  Konsolidacja wizerunku i widoczności EU jako zbioru kierunków turystycznych wysokiej jakości i opartych na zasadach zrównoważonego rozwoju:

  • wsparcie utworzenia, w ścisłej współpracy z krajami UE, europejskiej marki, która wspomoże ich działania promocyjne oraz umożliwi europejskim kierunkom turystycznym wyróżnienie się spośród innych atrakcyjnych dla turystów miejsc na świecie;
  • promocja Europy jako zrównoważonego kierunku turystycznego wysokiej jakości przy pomocy strony internetowej visiteurope.com, podczas dużych imprez międzynarodowych lub podczas zakrojonych na szeroką skalę targów i salonów turystycznych oraz za sprawą inicjatyw, takich jak Europejskie Dni Turystyki i Europejskie Forum Turystyki;
  • zwiększanie aktywności UE na arenie międzynarodowej.

KONTEKST

Artykuł 195. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej daje UE uprawnienia do wspierania, koordynacji i uzupełniania działań krajów UE w sektorze turystycznym.

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Europa – najpopularniejszy kierunek turystyczny na świecie – nowe ramy polityczne dla europejskiego sektora turystycznego (COM(2010) 352 końcowy z 30.6.2010)

Ostatnia aktualizacja: 05.09.2016

Top