Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kształcenie i szkolenie w zakresie energii jądrowej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Kształcenie i szkolenie w zakresie energii jądrowej

W wyniku wydarzeń, jakie miały miejsce w elektrowni jądrowej w Fukushimie w marcu 2011 r., zagadnienia związane z energią jądrową stanowią obecnie przedmiot debaty na poziomie europejskim i międzynarodowym. Kluczowe znaczenie dla odpowiedzialnego korzystania z tego rodzaju energii ma dostępność doświadczonych pracowników w zakresie gospodarowania odpadami promieniotwórczymi i wycofywania elektrowni. W komunikacie przedstawiono kilka rodzajów działań w zakresie szkoleń umożliwiających rozwijanie kompetencji pracowników tego sektora, a także wyeliminowanie wypadków związanych z elektrowniami jądrowymi, takie jak ten w Fukushimie.

AKT

Komunikat Komisji z dnia 16 września 2011 r. dla Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany „Pierwsze sprawozdanie o sytuacji w zakresie kształcenia i szkolenia w dziedzinie energii jądrowej w Unii Europejskiej” [KOM(2011) 563 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

W komunikacie przedstawiono bieżącą sytuację szkoleń personelu sektora jądrowego. W celu odpowiedzialnego korzystania z energii jądrowej zaproponowano w nim kilka typów działań, aby zapewnić Unii Europejskiej (UE) dostępność wystarczającej liczby dobrze wyszkolonych pracowników.

Obecna sytuacja w sektorze jądrowym pod względem zasobów ludzkich

W 2008 r. Komisja Europejska rozpoczęła i opublikowała badanie zatytułowane „Bezpieczeństwo jądrowe w sytuacji zanikającego doświadczenia w tej dziedzinie” (EN), którego celem było przeanalizowanie dostępności personelu ds. bezpieczeństwa jądrowego. W badaniu wyrażono pewne obawy dotyczące okresu po 2020 r., które można wytłumaczyć następującymi faktami:

 • liczba studentów oraz absolwentów szkół wyższych z solidnym przygotowaniem w zakresie nauk jądrowych jest niewystarczająca,
 • sektor jądrowy nie przyciąga absolwentów szkół wyższych,
 • pracownikom sektora jądrowego nie jest zapewniona możliwość korzystania z kształcenia ustawicznego.

W wyniku badania wskazana została konieczność:

 • regularnego monitorowania popytu i podaży w UE na zapotrzebowanie na nowy personel w ujęciu ilościowym bądź jakościowym,
 • stałego monitorowania zidentyfikowanych wyzwań.

Przedstawione inicjatywy

Zdaniem Komisji poziom studiów uniwersyteckich w zakresie nauk jądrowych powinien być wyższy. Rolę do odegrania ma tu, utworzona w 2003 r., Europejska Sieć Kształcenia Jądrowego (ENEN) obejmująca 60 uniwersytetów i zapewniająca swobodny przepływ wiedzy w zakresie energii jądrowej.

Komisja zamierza wprowadzić środki zachęcające absolwentów do podejmowania pracy w przemyśle jądrowym. W styczniu 2010 r. stworzona została „Akademia Przywódców Europejskiej Energetyki Jądrowej (ENELA)” (EN) przez następujące przedsiębiorstwa europejskie:

 • AREVA (EN) (FR),
 • Axpo (DE) (EN) (FR),
 • EnBW (DE) (EN),
 • E.ON Kernkraft (EN),
 • URENCO (EN),
 • Vattenfal (EN).

ENELA ma na celu oferowanie młodym absolwentom z sektora naukowego, a także kadrom zarządzającym mającym już doświadczenie, możliwości zdobycia umiejętności i wiedzy fachowej, które będą im potrzebne, aby stać się w przyszłości liderami w zakresie energii jądrowej.

Kluczowe znaczenie ma proponowanie szkoleń podyplomowych i specjalistycznych oraz promowanie i wspieranie mobilności. W komunikacie przedstawiono trzy inicjatywy, dzięki którym cel ten może zostać zrealizowany:

 • Inicjatywy UE: Komisja planuje opracować „Europejski paszport umiejętności”, aby zintegrować wymogi mobilności i uczenia się przez całe życie. Stosowne będzie wykorzystanie w ramach sektora jądrowego europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET), programów szkoleniowych Euratom-u czy ENEN-u. Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego (INSC), podobnie jak platforma technologiczna na rzecz zrównoważonej energetyki jądrowej (SNE-TP) (EN), może pomóc podnieść poziom wiedzy technicznej i poprawić zdolności państw trzecich.
 • Inicjatywy międzynarodowe: ENEN jest partnerem „Światowego Uniwersytetu Jądrowego” (WNU) (EN) stawiającego sobie za cel wspieranie międzynarodowego kształcenia i przywództwa w zakresie nauki i technologii jądrowej. W ramach rozpowszechniania informacji z dziedziny sektora jądrowego prężnie działa Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) (EN). Ze wsparcia MAEA korzysta Międzynarodowa Szkoła Prawa Jądrowego (ISNL), ustanowiona w 2001 r. przez OECD/NEA (EN), która proponuje intensywny kurs z zakresu międzynarodowego prawa jądrowego.
 • Inicjatywy krajowe: w niektórych państwach członkowskich (Belgii, Danii, Francji i przede wszystkim Rumunii) utworzono krajowe sieci kształcenia jądrowego oraz programy podyplomowe.

Od 2009 r. europejskie obserwatorium zasobów ludzkich w sektorze energii jądrowej (EHRO-N) zapewnia monitorowanie sytuacji i przedstawia dane dotyczące zasobów ludzkich.

See also

 • Dyrekcja Generalna ds. Energii — Energia jądrowa (EN)

Ostatnia aktualizacja: 02.12.2011

Top