Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejski system rejestracji przewoźników materiałów radioaktywnych (propozycja)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Europejski system rejestracji przewoźników materiałów radioaktywnych (propozycja)

Proponowane rozporządzenie ma na celu zastąpienie krajowych procedur sprawozdawczości i udzielania zezwoleń mających zastosowanie do przewoźników materiałów radioaktywnych przez jeden system rejestracji. Wdrożenie tego rozporządzenia powinno umożliwić uproszczenie procedur i zmniejszenie obciążeń administracyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich poziomów ochrony przed promieniowaniem.

WNIOSEK

Wniosek: Rozporządzenie Rady z dnia 30 sierpnia 2011 r. ustanawiające wspólnotowy system rejestracji przewoźników materiałów promieniotwórczych [KOM(2011) 518 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Niniejsza propozycja rozporządzenia ma na celu ustanowienie europejskiego systemu rejestracji przewoźników materiałów radioaktywnych *. Ma on na celu ochronę pracowników i społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego.

Niniejszy wniosek dotyczy wszystkich przewoźników, którzy przewożą materiały radioaktywne na terytorium Unii Europejskiej (UE), z krajów trzecich do UE oraz z UE do krajów trzecich. Wniosek nie ma zastosowania do przewoźników, którzy przewożą materiały radioaktywne drogą powietrzną lub morską.

Rejestracja przewoźników

Przewoźnicy są zobowiązani zarejestrować się w elektronicznym systemie rejestracji przewoźników (ESCReg). System ten umożliwia odpowiednim organom państw członkowskich, zarejestrowanym przewoźnikom oraz wnioskującym o rejestrację ograniczony i bezpieczny dostęp, z poszanowaniem przepisów dyrektywy w sprawie ochrony danych osobowych. Jeżeli wnioskodawca ma siedzibę w jednym lub kilku państwach członkowskich, wniosek rozpatruje właściwy organ * państwa członkowskiego, w którym wnioskodawca ma siedzibę zarządu. Jeżeli wnioskodawca ma siedzibę w państwie trzecim, wniosek rozpatruje właściwy organ państwa członkowskiego, w którym przewoźnik zamierza po raz pierwszy wjechać na terytorium Unii.

Państwa członkowskie wyznaczają właściwy organ oraz krajowy punkt kontaktowy dla transportu materiałów radioaktywnych.

W przypadku odmowy wydania certyfikatu rejestracji przewoźnika przez właściwy organ wnioskodawca może złożyć odwołanie.

Certyfikat rejestracji jest uznawany przez wszystkie państwa członkowskie; jest ważny pięć lat i może być odnowiony.

Warunki transportu materiałów radioaktywnych

Po zarejestrowaniu przewoźnik jest uprawniony do prowadzenia operacji transportowych na terenie całej UE. Podczas transportu przewoźnik jest zobowiązany posiadać kopię swojego świadectwa rejestracji.

Krajowe wymagania dotyczące sprawozdawczości i udzielania zezwoleń wynikających z proponowanego rozporządzenia są możliwe jedynie w transporcie następujących materiałów:

  • materiały rozszczepialne,
  • materiały promieniotwórcze wysokiego ryzyka.

Jednak posiadacz licencji lub rejestracji wydanej na podstawie dyrektywy w sprawie zagrożeń wynikających z promieniowania jonizującego może przewozić materiały radioaktywne bez rejestracji, jeżeli transport jest ujęty w licencjach lub rejestracjach dla wszystkich państw członkowskich, na terytorium których odbywa się transport.

Jeśli przewoźnik nie spełnia wymogów określonych w niniejszej propozycji rozporządzenia, organ państwa członkowskiego, w którym zostało stwierdzone naruszenie, może zawiesić, wycofać lub zmienić rejestrację przewoźnika. Ponadto przeciw przewoźnikowi może zostać wszczęte postępowanie.

Kontekst

W 2008 r. Rada i Parlament przyjęły dyrektywę w sprawie transportu towarów niebezpiecznych w celu skonsolidowania wszystkich rodzajów transportu lądowego. Zgodnie z dyrektywą 96/29/Euratom ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego państwa członkowskie muszą wdrożyć system rejestracji firm i instytucji zajmujących się materiałami radioaktywnymi, w tym również przewoźników. W niniejszym projekcie rozporządzenia rejestracja ta zostanie scentralizowana w celu ułatwienia transportu na terytorium UE.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

  • Materiały promieniotwórcze: każdy materiał zawierający pierwiastki promieniotwórcze, w których zarówno stężenie aktywności oraz aktywność całkowita w przesyłce przekracza wartości podane w rozporządzeniu w sprawie przesyłania materiałów radioaktywnych
  • Właściwy organ: organ wyznaczony przez państwo członkowskie do wykonywania zadań zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.

Odniesienia

Wniosek

Dziennik Urzędowy

Procedura

KOM(2011) 518 wersja ostateczna

2011/0225/NLE

See also

  • Dyrekcja Generalna ds. Energii – Energia jądrowa, transport (EN)

Ostatnia aktualizacja: 30.11.2011

Top