Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Charakterystyka energetyczna budynków

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Charakterystyka energetyczna budynków

Budynki odpowiadają za 40% łącznego zużycia energii w Unii Europejskiej. Sektor ten się rozwija, co prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na energię. Poprzez ograniczenie tego zapotrzebowania UE zmniejszy swoje uzależnienie energetyczne i emisję gazów cieplarnianych; będzie również realizować w ten sposób swoje zobowiązanie do ograniczenia do 2020 r. łącznego zużycia energii o 20%.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/WE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

STRESZCZENIE

Budynki odpowiadają za 40% łącznego zużycia energii w Unii Europejskiej. Sektor ten się rozwija, co prowadzi do wzrostu zapotrzebowania na energię. Poprzez ograniczenie tego zapotrzebowania UE zmniejszy swoje uzależnienie energetyczne i emisję gazów cieplarnianych; będzie również realizować w ten sposób swoje zobowiązanie do ograniczenia do 2020 r. łącznego zużycia energii o 20%.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Dyrektywa ma na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków w UE z uwzględnieniem warunków klimatycznych i lokalnych. Ustanawia minimalne wymagania i wspólną metodologię. Dotyczy wykorzystania energii do ogrzewania, zapewnienia ciepłej wody, chłodzenia, wentylacji i oświetlenia.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Organy krajowe muszą ustanowić opłacalne ekonomicznie minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej. Powinny one być poddawane przeglądowi w odstępach nie dłuższych niż pięć lat.

Muszą ponadto obejmować ogrzewanie, ciepłą wodę, klimatyzację i duże systemy wentylacyjne.

Komisja jest odpowiedzialna za ustalenie metodologii obliczania optymalnego poziomu kosztów dla wymagań dotyczących charakterystyki energetycznej.

Nowe budynki muszą spełniać minimalne standardy i posiadać wysoko wydajne alternatywne systemy energetyczne. W budynkach stanowiących własność organów publicznych i przez nie zajmowanych powinno być możliwe zapewnienie niemal zerowego zużycia energii* do 31 grudnia 2018 r., a w innych nowych budynkach powinno to być osiągnięte w ciągu dwóch lat od tej daty.

W przypadku istniejących budynków poddawanych ważniejszym renowacjom należy poprawić ich charakterystykę energetyczną w celu spełnienia wymogów unijnych.

Władze krajowe prowadzą system certyfikacji w odniesieniu do charakterystyki energetycznej. Świadectwo charakterystyki energetycznej zawiera informacje dla potencjalnych nabywców lub najemców dotyczące oceny efektywności energetycznej budynku, a także zalecenia w zakresie opłacalnych usprawnień. Przy okazji wystawienia tych budynków na sprzedaż lub pod wynajem informacje te muszą być uwzględnione we wszystkich reklamach w komercyjnych mediach.

Organy krajowe są odpowiedzialne za istnienie przepisów wprowadzających obowiązek przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji.

Komisja oceni do 1 stycznia 2017 r. postępy w realizacji celów dotyczących charakterystyki energetycznej i jeśli będzie to konieczne, przedstawi dalsze wnioski.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Od 8 lipca 2010 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej budynkom.

KLUCZOWE POJĘCIA

*Budynek o niemal zerowym zużyciu energii: budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej. Niemal zerowa lub bardzo niska ilość wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo dużym stopniu z energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii ze źródeł odnawialnych wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2010/31/UE

8.7.2010

9.7.2012

Dz.U. L 153 z 18.6.2010, s. 13-35

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 244/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i ustanawiające ramy metodologii porównawczej do celów obliczania optymalnego pod względem kosztów poziomu wymagań minimalnych dotyczących charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków (Dz.U. L 81 z 21.3.2012, s. 18-36)

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Wsparcie finansowe na rzecz efektywności energetycznej budynków (COM(2013) 225 final z 18.4.2013)

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady: Postęp państw członkowskich w zwiększaniu liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii (COM(2013) 483 final/2 z 28.6.2013)

Ostatnia aktualizacja: 06.08.2015

Top