Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pojazdy ekologiczne: europejska strategia

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Pojazdy ekologiczne: europejska strategia

28 kwietnia 2010 r. Komisja Europejska przedstawiła strategię zachęcającą do produkowania i kupowania pojazdów ekologicznie czystych i energooszczędnych (pojazdy ekologiczne). Strategia ta pozwala złagodzić wpływ transportu drogowego na środowisko i pobudzić konkurencyjność przemysłu motoryzacyjnego. Powyższe działanie wpisuje się w strategię Europa 2020.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 28 kwietnia 2010 r. – Europejska strategia na rzecz ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów [COM(2010)186 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Komunikat opisuje kilka kierunków działania sprzyjających rozwojowi pojazdów ekologicznych i ich przyjęciu na rynku.

Wyszczególnione pojazdy

Strategia zaproponowana przez Komisję Europejską obejmuje:

  • pojazdy konwencjonalne wyposażone w typowe silniki spalinowe,
  • pojazdy wykorzystujące paliwa alternatywne, takie jak biopaliwa płynne lub paliwa gazowe (LPG, CNG i biogaz),
  • pojazdy elektryczne na akumulatory lub hybrydowe zasilane z sieci,
  • pojazdy, w których wykorzystuje się wodorowe ogniwa paliwowe wytwarzające jako produkt spalania parę wodną.

Strategia dotyczy pojazdów lekkich, ciężkich, dwu-, trzy- i czterokołowych.

Określony w strategii plan działania dotyczy następujących dziedzin wraz z głównymi inicjatywami.

Ramy prawne

Strategia wprowadza ramy odnoszące się do nowych pojazdów osobowych, określając dla nich normy emisji CO2.

Komisja zaproponowała rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu pojazdów dwu-, trzy- i czterokołowych. Ogłosiła także zamiar przedstawienia wniosku dotyczącego zmniejszenia wpływu ruchomych układów klimatyzacji na zużycie paliwa. Zużycie paliwa i emisja CO2 pojazdów ciężkich będą przedmiotem innego wniosku.

Wsparcie badań i innowacji

Kluczowe znaczenie mają badania w zakresie samochodów elektrycznych i wyposażonych w wodorowe ogniwa paliwowe. Konstrukcja takich samochodów i ich części jest bardzo droga, jednakże rozwój prac badawczych może pozwolić na zmniejszenie kosztów. W szczególności należy badać nowe materiały wykorzystywane w akumulatorach oraz do składowania wodoru, a także alternatywne technologie ładowania i magazynowania energii.

W tak zakrojonej perspektywie Komisja zaproponuje długoterminową strategię badań w strategicznym planie technologii transportu oraz w komunikacie dotyczącym ekologicznie czystych systemów transportowych.

Wprowadzanie na rynek

Wzrost popytu na pojazdy ekologiczne zależy w głównej mierze od zainteresowania konsumentów. Aby go pobudzić, konsumenci muszą być informowani o różnych możliwościach, zaletach i praktycznych korzyściach użytkowania takiego rodzaju pojazdów. Także zachęty finansowe skłaniające konsumentów do zakupu pojazdów ekologicznych są ciekawym pomysłem na zwiększenie ich udziału w rynku.

W tym celu Komisja zamierza przedstawić wytyczne w sprawie zachęt finansowych dla konsumentów do zakupu pojazdów ekologicznych, co wesprze koordynację działań podjętych przez państwa członkowskie w zakresie popytu. Jej zamiarem jest również opracowanie nowelizacji dyrektywy w sprawie opodatkowania energii, aby zachęcić konsumentów do efektywnego wykorzystania paliw konwencjonalnych i stopniowego wprowadzania alternatywnych paliw niskoemisyjnych.

Komisja będzie również monitorować wdrażanie dyrektywy w sprawie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego.

Zagadnienia globalne

Niezaprzeczalnie należy dążyć do tego, aby warunki konkurencji były jednakowe na wszystkich rynkach światowych. Ponadto musi zostać zagwarantowany sprawiedliwy dostęp do surowców mineralnych, niezbędnych do produkcji wodorowych ogniw paliwowych, tak aby ewentualne braki nie wpływały negatywnie na konkurencyjność przemysłu UE.

Komisja zamierza także włączyć się w międzynarodowe działania normalizacyjne na rynkach światowych oraz podjąć inicjatywy w zakresie współpracy w kwestiach regulacyjnych.

Zatrudnienie

W perspektywie mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju pracownicy sektora motoryzacyjnego muszą posiadać, występujące obecnie bardzo rzadko, odpowiednie kompetencje w zakresie pojazdów ekologicznych. Aby zaradzić brakom kompetencji pracowników, Komisja wykorzystuje od 2011 r. wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego na działania dotyczące zmiany kwalifikacji i podnoszenia umiejętności.

Komisja powoła również Europejską Radę ds. Umiejętności Sektorowych.

Konkretne działania na rzecz pojazdów elektrycznych

Uwzględniając aktualny brak europejskich ram dla transportu wykorzystującego energię elektryczną, niniejszy komunikat przedstawia kilka działań koniecznych do utworzenia ram regulacyjnych odnoszących się do tej technologii.

Komisja, dzięki współpracy z partnerami międzynarodowymi w ramach EKG ONZ, zaproponuje wymogi techniczne w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego dla homologacji typu pojazdów elektrycznych.

W 2010 r. Komisja upoważniła i zobowiązała Europejski Komitet Normalizacyjny (EN), Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (EN) oraz Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (EN) do przygotowania do 2011 r. znormalizowanego złącza do ładowania w celu zapewnienia interoperacyjności i łączności pomiędzy punktem zaopatrzenia w energię elektryczną, a ładowarką pojazdu elektrycznego.

Należy także zapewnić odpowiednią sieć ładowania elektrycznego, aby zaspokoić potrzeby użytkowników samochodów elektrycznych.

Komisja dokona także oceny, czy promowanie pojazdów elektrycznych prowadzi do zwiększonej niskoemisyjnej produkcji energii elektrycznej.

Zarządzanie

Europejska strategia na rzecz pojazdów ekologicznych powinna przyczynić się do rozwoju zrównoważonego transportu w Europie i zwiększyć europejski potencjał w zakresie produkcji inteligentnych i ekologicznych produktów w tak kluczowym sektorze. Jej realizacja wymaga intensywnej współpracy przemysłu motoryzacyjnego z dostawcami energii elektrycznej, przedsiębiorstwami gazowniczymi, zarządcami sieci energetycznych, producentami części elektrycznych, instytucjami naukowymi i organami normalizacyjnymi, a także unijnymi, krajowymi, regionalnymi władzami publicznymi i samorządowymi oraz konsumentami.

Komisja zapewni koordynację i współpracę między państwami członkowskimi w zakresie działań przewidzianych w strategii, w szczególności aby chronić rynek wewnętrzny, uniknąć rozdrobnienia działań, stworzyć wystarczającą masę krytyczną dla przemysłu oraz monitorować i omawiać postępy w poszczególnych krajach.

W celu ułatwienia współpracy zaangażowanych stron Komisja zaproponuje wznowienie działalności Grupy wysokiego szczebla CARS 21 (EN) ze zmienionym mandatem i większym zaangażowaniem zainteresowanych podmiotów.

Ostatnia aktualizacja: 15.07.2010

Top