Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Plan EPSTE dotyczący rozwoju technologii niskoemisyjnych

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Plan EPSTE dotyczący rozwoju technologii niskoemisyjnych

Jako część strategii rozwoju gospodarki niskoemisyjnej Unia Europejska przyjęła cele polityki w zakresie energetyki i klimatu do 2020 r. Technologia może odegrać bardzo ważną rolę w realizacji tych celów. Plan EPSTE jest filarem technologicznym polityki UE w zakresie energetyki i klimatu.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Inwestowanie w rozwój technologii niskoemisyjnych (plan EPSTE) (KOM(2009) 519 wersja ostatecznaz 7 października 2009 r.)

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE PLANU?

Europejski strategiczny plan w dziedzinie technologii energetycznych (plan EPSTE) ma na celu wspieranie rozwoju i wykorzystania technologii niskoemisyjnych do 2020 r. Promuje współpracę między krajami UE, firmami i placówkami badawczymi, która dzięki łączeniu umiejętności i obiektów może obniżyć koszty. Pomaga również w finansowaniu projektów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Europejskie inicjatywy przemysłowe są realizowane dla różnych rodzajów energii. Dzięki nim można wyprodukować do 2020 r. następującą ilość energii elektrycznej: energii wiatrowej 20%, energii słonecznej 15% i bioenergii 14%.
  • Europejska inicjatywa na rzecz sieci elektrycznej ma na celu umożliwienie w 50% sieci w Europie zintegrowanie odnawialnych źródeł energii i skuteczne dopasowanie do siebie podaży i popytu do 2020 r.
  • Inicjatywa wychwytywania i składowania dwutlenku węgla ma na celu zapewnienie, aby stosowane technologie były opłacalne ekonomicznie.
  • Inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozszczepiania jądrowego ma na celu wprowadzenie prototypowych technologii IV generacji do 2020 r.
  • Inicjatywa na rzecz racjonalizacji zużycia energii powinna zapewnić, że 25-30 inteligentnych miast (czyli miast, które korzystają z technologii cyfrowych, pozwalających na oferowanie mieszkańcom lepszego poziomu usług publicznych oraz na lepsze wykorzystanie zasobów przy mniejszym wpływie na środowisko) wysunie się na czoło w dążeniu do przejścia na niskoemisyjne technologie przyszłości.
  • Europejskie stowarzyszenie badań nad energią wspiera skoordynowaną współpracę między krajowymi placówkami badawczymi w ramach wspólnych programów. Towarzyszą temu działania na rzecz tworzenia ośrodków naukowo-badawczych.
  • Komisja bada inne rozwiązania technologiczne, takie jak morska energia odnawialna (np. energia wiatrowa, elektrownie pływowe), przechowywanie energii, ogrzewanie i chłodzenie za pomocą energii odnawialnej. W dziedzinie energii jądrowej zajmuje się wyzwaniami dotyczącymi przedłużenia okresu eksploatacji obiektów i usuwania odpadów radioaktywnych.
  • UE współpracuje aktywnie z wieloma międzynarodowymi partnerami, np. ze Strategicznym Forum ds. Międzynarodowej Współpracy Naukowo-Technicznej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie europejskiego strategicznego planu w dziedzinie technologii energetycznych.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Technologie i innowacje w dziedzinie energii (COM(2013) 253 final z 2.5.2013)

Ostatnia aktualizacja: 05.08.2015

Top