Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ekoprojekt dla produktów związanych z energią

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ekoprojekt dla produktów związanych z energią

Wprowadzanie ogólnounijnej metodologii prawnej dla ekoprojektów* produktów związanych z energią następuje sprawnie i w spójny sposób i ma na celu zapobieganie powielaniu krajowych inicjatyw dobrowolnych bądź regulacyjnych lub występowaniu różnic między nimi.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią

STRESZCZENIE

Wprowadzanie ogólnounijnej metodologii prawnej dla ekoprojektów* produktów związanych z energią następuje sprawnie i w spójny sposób i ma na celu zapobieganie powielaniu krajowych inicjatyw dobrowolnych bądź regulacyjnych lub występowaniu różnic między nimi.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Ustanawia ramy dla minimalnych wymogów ekoprojektu, które muszą spełniać produkty zużywające energię zanim zostaną sprzedane lub zaczną być wykorzystywane w UE. Dyrektywy nie stosuje się do środków przewozu ani towarów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Wymogi dotyczące ekoprojektu odnoszą się do wszystkich etapów życia produktu: doboru i wykorzystania surowców, wytwarzania, pakowania, dystrybucji, instalacji, konserwacji, użytkowania i końca przydatności do użycia.
 • Organy wyznaczone do tego celu przez kraje UE dokonują oceny szeregu aspektów środowiskowych dla każdego etapu. Szacowane są między innymi kwestie zużycia materiałów i energii, przewidywanych emisji i przewidywanego zanieczyszczenia oraz możliwości ponownego wykorzystania, recyklingu i odzyskiwania.
 • Producenci muszą ustalić ekologiczny profil* dla swoich produktów i stosować go do badania alternatywnych rozwiązań projektowych.
 • Produkty spełniające wymogi posiadają oznakowanie CE, co oznacza, że mogą trafić do sprzedaży na terenie całej UE.

Dyrektywa 2012/27/UE zmieniła przepisy z 2009 r., co miało na celu dalszą poprawę efektywności energetycznej*. Zobowiązuje ona organy krajowe do:

 • ustalenia orientacyjnej krajowej wartości docelowej w zakresie efektywności energetycznej;
 • zatwierdzenia długoterminowej strategii dotyczącej renowacji budynków mieszkalnych i użytkowych;
 • renowacji, od dnia 1 stycznia 2014 r., 3% całkowitej powierzchni pomieszczeń w budynkach instytucji rządowych;
 • wprowadzenia systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej, co ma na celu osiągnięcie oszczędności energii w wysokości 1,5% rocznego wolumenu sprzedaży energii odbiorcom końcowym w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.;
 • poddawania, od 2016 r., dużych przedsiębiorstw niezależnym audytom energetycznym;
 • zapewniania odbiorcom, przynajmniej raz w roku, rozliczeń na podstawie rzeczywistego zużycia;
 • poinformowania Komisji, do dnia 31 grudnia 2015 r., o potencjale sprawnej kogeneracji* oraz stosowania systemów ciepłowniczych i chłodniczych*.

Zobacz także:

KLUCZOWE POJĘCIA

*Ekoprojekt: uwzględnienie aspektów środowiskowych przy projektowaniu produktu celem poprawy ekologiczności PWE podczas jego całego cyklu życia.

*Profil ekologiczny: opis elementów wejściowych i wyjściowych (jak materiały, emisje i odpady), związanych z danym produktem w całym jego cyklu życia, które są ważne z punktu widzenia oddziaływania przez niego na środowisko. Elementy wejściowe i wyjściowe wyrażane są w mierzalnych wielkościach fizycznych.

*Efektywność energetyczna: stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. Przykładowe produkty: energooszczędne lodówki i pralki.

*Oszczędność energii: ograniczenie korzystania lub rezygnacja z usługi w celu zaoszczędzenia energii. Przykład: gaszenie światła.

*Kogeneracja: równoczesne wytwarzanie energii cieplnej i energii elektrycznej w trakcie tego samego procesu.

*System ciepłowniczy: sieć ciepłownicza wykorzystująca i dostarczająca do punktu odbioru energię, która bywa tracona podczas wytwarzania energii elektrycznej lub procesów przemysłowych.

*System chłodniczy: scentralizowana produkcja i dystrybucja energii chłodniczej. Zimna woda pompowana do sieci systemu chłodniczego wykorzystywana jest do chłodzenia powietrza będącego w obiegu w systemach wentylacyjnych. Woda kierowana jest z powrotem do zakładu produkcyjnego, gdzie poddawana jest ponownemu chłodzeniu.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Transpozycja przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2009/125/WE

20.11.2009

20.11.2010

Dz.U. L 285 z 31.10.2009, s. 10-35

Akt zmieniający

Wejście w życie

Transpozycja przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2012/27/UE

4.12.2012

5.6.2014

Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1-56

Ostatnia aktualizacja: 25.08.2015

Top