Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ekologicznie czyste i energooszczędne pojazdy transportu drogowego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Ekologicznie czyste i energooszczędne pojazdy transportu drogowego

Dyrektywa przyczynia się do osiągnięcia unijnych celów poprawy efektywności energetycznej i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń sektora transportu. Tworzy warunki sprzyjające promocji i rozwojowi rynku pojazdów ekologicznych i ekonomicznych.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego (Tekst mający znaczenie dla EOG).

STRESZCZENIE

Dyrektywa ma na celu promowanie i pobudzenie rozwoju rynku ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów. Dyrektywa zobowiązuje organy państwowe i inne podmioty do uwzględnienia, podczas procedury udzielania zamówień publicznych na pojazdy, ich zużycia energii, emisji CO2 i innych zanieczyszczeń przez cały okres użytkowania.

Zakres stosowania

Dyrektywa ma zastosowanie do zamówień na zakup pojazdów transportu drogowego przez:

  • instytucje lub podmioty zamawiające,
  • podmioty gospodarcze, na wywiązanie się ze zobowiązań dotyczących usług publicznych.

Zakup ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego

Państwa członkowskie zapewniają, żeby instytucje i podmioty zamawiające oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach umowy o świadczenie usług publicznych uwzględniali przy zakupie pojazdów transportu drogowego czynniki energetyczne i oddziaływania na środowisko podczas cyklu użytkowania pojazdu.

Czynniki energetyczne i oddziaływanie na środowisko obejmują:

  • zużycie energii,
  • emisje CO2,
  • emisje NOx, NMHC oraz cząstek stałych.

Aby spełnić wymóg dotyczący oddziaływania pojazdów na środowisko, instytucje i podmioty zamawiające oraz podmioty świadczące usługi transportu publicznego mogą ustalić specyfikacje dotyczące sprawności energetycznej i oddziaływania na środowisko w dokumentacji zamówienia publicznego na pojazdy lub uwzględnić zużycie energii i oddziaływanie na środowisko przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Metodologia obliczania kosztów całego cyklu użytkowania

Dyrektywa opisuje metodologię, która pozwala obliczyć wartość pieniężną kosztów dla zużycia energii oraz emisji CO2 i zanieczyszczeń w trakcie całego cyklu użytkowania pojazdu.

Koszty zużycia energii podczas cyklu użytkowania związane z eksploatacją pojazdów oblicza się w następujący sposób:

  • zużycie paliwa na kilometr jest obliczane w jednostkach zużycia energii na kilometr,
  • stosuje się jedną wartość pieniężną za jednostkę energii,
  • koszty zużycia energii podczas cyklu użytkowania pojazdu obliczane są poprzez pomnożenie całkowitego przebiegu a następnie przez zużycie energii i koszt jednostki energii.

Koszt emisji CO2 oblicza się przez pomnożenie całkowitego przebiegu przez emisje CO2 w kilogramach na kilometr oraz przez koszt na kilogram.

Koszty emisji zanieczyszczeń oblicza się poprzez zsumowanie kosztów emisji NOx, NMHC i cząstek stałych.

Wymiana najlepszych praktyk

Komisja wspiera wymianę wiedzy i najlepszych praktyk między państwami członkowskimi w zakresie promowania zakupu ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego.

Kontekst

Podczas posiedzenia w Goteborgu w dniach 15–16 czerwca 2001 r. Rada Europejska stwierdziła, że wśród największych przeszkód na drodze do zrównoważonego rozwoju są emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie powodowane transportem. Dlatego należy podjąć konkretne działania w sektorze transportu, aby osiągnąć cele związane z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem energii odnawialnych i ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych wyznaczone na 2020 r. Promocja i rozwój rynku pojazdów bardziej ekologicznych, inteligentnych, bezpiecznych i energooszczędnych stanowi jedną z dróg, którą należy podążać w celu osiągnięcia określonych założeń.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 2009/33/WE

4.6.2009

4.12.2010

Dz.U. L 120 z 15.5.2009

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczące stosowania dyrektywy 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego [ COM(2013) 214 final - nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym].

W pierwszym sprawozdaniu, opartym głównie na studiach przypadków, Komisja zaznacza, że wdrożenie dyrektywy 2009/33/WE uległo w wielu państwach członkowskich znacznemu opóźnieniu, a ponadto, z chwilą sporządzania sprawozdania, Łotwa pozostawała jedynym państwem członkowskim, które nadal nie transponowało dyrektywy w pełni do swojego prawa krajowego. Wskutek tego opóźnienia oraz braku obowiązków sprawozdawczych dla państw członkowskich, nie było możliwości przeprowadzenia rzetelnej oceny oddziaływań przepisów.

W 2014 r., kiedy nastąpi planowany przegląd dyrektywy, Komisja zamierza poddać gruntownej ocenie wartość dodaną zapewnianą przez dyrektywę, a także wziąć pod uwagę uproszczenie jej stosowania.

Ostatnia aktualizacja: 27.01.2014

Top