Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zatrudnienie młodzieży: perspektywy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Zatrudnienie młodzieży: perspektywy

Obecnie ponad pięć milionów młodych ludzi w Unii Europejskiej (UE) jest bezrobotnych. Oznacza to, że co piąta młoda osoba na rynku pracy nie może znaleźć zatrudnienia. Niniejszy komunikat proponuje kilka dróg w celu zapewnienia młodzieży odpowiedniego wykształcenia i szkoleń, które dałyby im lepsze szanse zatrudnienia.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 20 grudnia 2011 r. Inicjatywa „Szanse dla młodzieży” [COM(2011) 933 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Niniejszy komunikat przedstawia aktualną sytuację zatrudnienia młodzieży w Unii Europejskiej (UE) i proponuje rozwiązania mające na celu zwalczenie wysokiego bezrobocia w tej grupie wiekowej.

Obecna sytuacja zatrudnienia wśród młodzieży

Młodzi ludzie mają coraz większe problemy ze znalezieniem pracy w kontekście rosnącego bezrobocia. W niektórych krajach UE stopa bezrobocia wśród osób młodych sięga aż 40%. Niniejszy komunikat podaje, że ogółem 7,5 mln osób w przedziale wiekowym od 15 do 24 lat nie pracuje, nie kształci się ani nie bierze udziału w żadnych szkoleniach.

Pomimo wysokiego bezrobocia duża liczba miejsc pracy pozostaje nieobsadzona. Świadczy to o niedostosowaniu popytu i podaży na rynku pracy w UE. Do 2020 r. powstanie 73 mln nowych miejsc pracy ze względu na przejście wielu pracowników na emeryturę. Stanowiska te będą musiały zostać obsadzone przez osoby młode posiadające odpowiednie umiejętności.

Komisja Europejska wskazała kilka przyczyn bezrobocia wśród młodzieży:

 • przedwczesne kończenie nauki bez kwalifikacji,
 • brak odpowiednich umiejętności i doświadczenia zawodowego,
 • niepewne formy zatrudnienia, a następnie okresy bezrobocia,
 • ograniczone możliwości szkoleń,
 • niewystarczające/niewłaściwe programy rynku pracy sprzyjające aktywności.

W obliczu tego problemu Komisja proponuje przegląd polityk krajowych i ich skuteczności. Komisja planuje również udzielenie wsparcia finansowego dla działań krajowych i transgranicznych.

Cele wspierające zatrudnienie wśród młodzieży

W 2012 r. Komisja zachęca państwa członkowskie do skoncentrowania się na następujących celach:

 • Zapobieganie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki szkolnej: strategia 2020 ma na celu zmniejszenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę z 14% do 10%. Jednym z narzędzi proponowanych dla osiągnięcia tego celu jest zalecenie Rady z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie polityk na rzecz ograniczania zjawiska przedwczesnego kończenia nauki. Zaleca ono środki łączące zapobieganie, interwencje i środki kompensacyjne.
 • Rozwijanie umiejętności, które są istotne dla rynku pracy: młodzi ludzie powinni zdobywać umiejętności wymagane na rynku pracy w ramach swojej ścieżki edukacyjnej. Jeśli chodzi o budżet, zachęca się państwa członkowskie do planowania efektywnych wydatków w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia proponuje w szczególności klasyfikację umiejętności, kompetencji i zawodów w celu zbliżenia środowisk kształcenia, szkolenia i pracy. Agenda cyfrowa powinna ponadto umożliwić podnoszenie kwalifikacji młodych ludzi w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK).
 • Wspieranie pierwszych doświadczeń zawodowych i zdobywania kwalifikacji w trakcie pracy: Komisja uznaje za konieczne rozwijanie spełniających niezbędne normy jakości praktyk zawodowych i staży w przedsiębiorstwach, aby umożliwić młodym ludziom zdobywanie umiejętności i doświadczenia. Partnerzy społeczni powinni pomagać młodym ludziom w lepszym ukierunkowaniu swoich umiejętności w ramach poszukiwania pracy.
 • Zdobycie pierwszej pracy: Komisja pragnie poprawić dostęp młodych ludzi do rynku pracy. W tym celu zachęca się państwa członkowskie, aby reformowały przepisy dotyczące ochrony zatrudnienia w porozumieniu z partnerami społecznymi. Komisja pragnie ponadto wspierać samozatrudnienie młodych ludzi, aby mogli oni tworzyć własne firmy.

Działania podejmowane w celu aktywizacji młodzieży

W celu poprawienia dostępu młodych ludzi do zatrudnienia Komisja proponuje różnorodne kierunki działań.

 • Wykorzystanie Europejskiego Funduszu Społecznego: część funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski Fundusz Społeczny (ESF)) w kwocie 79 mld euro ma być przeznaczona na edukację i środki wspierające zatrudnienie. Należy jednak opracować nowe podejścia w dziedzinie wspierania uczestnictwa młodych ludzi w programach staży i praktyk zawodowych.
 • Wspieranie przejścia od kształcenia do zatrudnienia: kluczowe jest doskonalenie powiązań między kształceniem i szkoleniem zawodowym poprzez uczenie się „dwutorowe” i uczenie się poprzez praktyki. Takie projekty istnieją już dzięki programowi Leonardo da Vinci (DE) (EN) (FR), lecz niniejszy komunikat precyzuje, że przedsiębiorstwa powinny wykazywać większą wolę angażowania się w tej dziedzinie. W 2012 r. Komisja planuje przedstawić wytyczne w sprawie oferowania i odbywania wysokiej jakości staży, a także działania przygotowawcze dotyczące „środków aktywizujących młodych ludzi”.
 • Wspieranie mobilności młodych ludzi na rynku pracy: Komisja pragnie oprzeć się na sukcesie programu Erasmus, aby bardziej promować mobilność i wydajność na rynku pracy. W tym celu wdrożone już zostało działanie przygotowawcze „Twoja pierwsza praca z EURES-em”, które ma na celu wspieranie młodych ludzi i pracodawców poprzez rekrutację i staże międzynarodowe. Komisja pragnie również wzmocnić wolontariat europejski w ciągu ostatnich dwóch lat programu Młodzież w działaniu. Będzie to obejmowało utworzenie nowego korpusu europejskich wolontariuszy w dziedzinie pomocy humanitarnej.

Ostatnia aktualizacja: 22.02.2012

Top