Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Krajowe strategie integracji Romów: wspólne ramy unijne

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Krajowe strategie integracji Romów: wspólne ramy unijne

Komisja przedstawia serię zaleceń w kierunku opracowania krajowych strategii integracji społeczno-gospodarczej Romów. Państwa członkowskie najpóźniej do końca 2011 r. powinny przekazać Komisji opracowane strategie.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 5 kwietnia 2011 r. 2020 r. [COM(2011) 173 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

2020 r. Komisja ustanawia tym samym ramy wspólnych celów europejskich uzupełnione celami zawartymi w strategii Europa 2020.

Do końca 2011 r. państwa członkowskie powinny zaproponować strategie integracji lub całość środków politycznych na rzecz poprawy dostępu społeczności romskiej do:

  • edukacji, aby wszystkie romskie dzieci ukończyły co najmniej szkołę podstawową,
  • zatrudnienia, opieki zdrowotnej, zakwaterowania i podstawowych usług (zwłaszcza do mediów komunalnych takich jak woda, energia elektryczna lub gaz) w celu zmniejszenia istniejących nierówności między Romami a resztą społeczeństwa.

Komisja dokona oceny krajowych strategii w 2012 r., zapewniając ich wdrożenie dzięki wprowadzeniu trwałego mechanizmu monitorowania angażującego różne podmioty. Komisja będzie przedstawiać Parlamentowi Europejskiemu i Radzie roczne sprawozdania na temat poczynionych postępów.

Ponadto Komisja wspiera reformy oraz wzmocnienie platformy europejskiej na rzecz integracji Romów.

Wdrożenie strategii krajowych

Krajowe cele integracji Romów powinny zostać ustanowione z uwzględnieniem potrzeb, przeszkód oraz różnorodności sytuacji w zależności od państwa członkowskiego.

Opracowanie strategii integracji powinno odbywać się z udziałem różnych podmiotów, w szczególności organów władzy regionalnej i lokalnej, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego oraz Romów.

W każdym państwie członkowskim należy utworzyć krajowy punkt kontaktowy w celu koordynowania realizowanych działań.

Finansowanie

Źródła finansowania strategii krajowych należy zidentyfikować w sposób wyraźny. Finansowanie może pochodzić głównie z budżetu krajowego, funduszy strukturalnych oraz innych europejskich instrumentów finansowania (np. instrument mikrofinansowy Progress, europejska inicjatywa w zakresie innowacji społecznej (EN) itp.) lub grantów międzynarodowych.

Rozszerzenie UE

Europejskie założenia w dziedzinie integracji Romów mają zastosowanie w odniesieniu do państw objętych procesem rozszerzenia UE. Komisja zobowiązuje się również do wspierania wysiłków tychże państw, w tym poprzez poprawę dostępnych europejskich instrumentów finansowania.

Ponadto dokona przeglądu postępu dokonanego przez te państwa i przedstawi jego wyniki w rocznych sprawozdaniach z przygotowania do rozszerzenia UE.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 21 maja 2012 r. „Krajowe strategie integracji Romów: pierwszy etap wdrażania unijnych ram” [COM(2012) 226 wersja ostateczna]

Głównym celem komunikatu jest ocena krajowych strategii integracji Romów wdrażanych przez państwa członkowskie od czasu przyjęcia komunikatu z 2011 r. W swojej ocenie Komisja skupia się przede wszystkim na analizie podejścia państw członkowskich do czterech najważniejszych dziedzin, tj. edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej i mieszkalnictwa, jak również sposobu, w jaki rozwiązywane są kwestie finansowania tych działań w danym kraju. Na podstawie tej analizy przygotowano dla każdego państwa członkowskiego szereg konkretnych zaleceń w ramach globalnej walki z ubóstwem i wykluczeniem Romów.

Ostatnia aktualizacja: 06.11.2013

Top