Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Unia innowacji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Unia innowacji

Unia Europejska przyjęła nowe podejście strategiczne w zakresie innowacji. Inicjatywa przedstawiona przez Komisję w ramach strategii Europa 2020 ma na celu poprawę warunków innowacyjności na wszystkich etapach badań i rozwoju. Inicjatywa powinna mieć również pozytywny wpływ na zatrudnienie, rozwój ekologiczny i postęp społeczny w UE w perspektywie 2020 r.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 6 października 2010 r. – Projekt przewodni strategii Europa 2020 – Unia innowacji [COM(2010) 546 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Unia Europejska (UE) opracowała nową politykę na rzecz badań naukowych i innowacyjności w ramach strategii Europa 2020. Nowe podejście ma na celu przede wszystkim wsparcie innowacji w dziedzinach stanowiących wyzwanie dla społeczeństwa europejskiego, takich jak zmiany klimatu, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo żywności, zdrowie oraz starzenie się ludności.

Ty samym pośród celów, jakie mają zostać osiągnięte do 2020 r., 3% unijnego PKB powinno być inwestowane w obszarze badań naukowych i rozwoju.

Rozwój wiedzy i kompetencji

Systemy kształcenia i szkolenia wymagają modernizacji, w szczególności na rzecz doskonalenia poziomu nauczania, rozwijania uniwersyteckich programów interdyscyplinarnych oraz kompetencji cyfrowych.

Ponadto do 2014 r. powinna być gotowa europejska przestrzeń badawcza (DE) (EN) (FR) tworząca ramy dla mobilności oraz współpracy badawczej. UE oraz państwa członkowskie powinny współpracować dla rozwoju nowej priorytetowej europejskiej infrastruktury badawczej, a także w zakresie międzynarodowej współpracy naukowej i technologicznej.

Wspieranie przedsiębiorstw innowacyjnych

Przedsiębiorstwa innowacyjne powinny mieć łatwiejszy dostęp do rynków oraz instrumentów finansowania. Źródła finansowania proponowane przedsiębiorstwom powinny być zdywersyfikowane, zwłaszcza poprzez ustanowienie europejskiego funduszu typu venture capital. Ponadto prowadzenie działalności transgranicznej powinno zostać uwolnione od wszelkich niekorzystnych warunków podatkowych.

Należy również usunąć przeszkody, które utrudniają funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku wewnętrznym, przede wszystkim poprzez ustanowienie patentu europejskiego, jednolitego systemu rozwiązywania sporów, a także szybsze ustanawianie interoperacyjnych standardów produktów oraz systemów innowacyjnych.

Wspieranie kreatywności

Unia innowacji promuje wspólne inicjatywy badawcze oraz transfer technologii pomiędzy państwami członkowskimi. Prawa własności intelektualnej oraz otwarty dostęp do wyników badań finansowanych ze środków publicznych powinny również przyczyniać się do promowania kreatywności.

Zwiększenie spójności społecznej i terytorialnej

Finansowanie bieżące i przyszłe z funduszy strukturalnych musi uwzględnić obszar innowacyjności. Fundusze strukturalne powinny być wykorzystane w szczególności na rzecz finansowania krajowych systemów innowacji, strategie inteligentnej specjalizacji, projekty transgraniczne oraz uwzględniające innowacje społeczne.

Ustanowienie partnerstw na rzecz innowacji

Projekt Unia innowacji popiera nowe podejście oparte na tworzeniu partnerstwa podmiotów regionalnych, krajowych oraz europejskich zaangażowanych w cały cykl badań i innowacji.

Partnerstwa powinny zostać uruchomione w obszarach, w których interwencja władz publicznych jest wyraźnie uzasadniona, a współpraca różnych podmiotów jest skuteczniejsza. Aby partnerstwa mogły zrealizować swoje cele, muszą zostać spełnione następujące powiązane ze sobą warunki. Partnerstwa powinny:

  • skupić się na konkretnych i wspólnych wyzwaniach UE i wyznaczyć jasne i wymierne cele,
  • zmobilizować w sposób długotrwały wszystkie zainteresowane strony,
  • wykazać się większą skutecznością na szczeblu europejskim,
  • być zorientowane na wyniki w zależności od przyjętych celów,
  • korzystać z właściwego wsparcia finansowego.

Wspieranie współpracy zewnętrznej

UE powinna stać się atrakcyjniejszym miejscem działania dla uniwersytetów, badaczy oraz wysoko wykwalifikowanych osób pochodzących z krajów trzecich. Ponadto europejska polityka zagraniczna powinna propagować współpracę naukową i przyjęcie międzynarodowych strategii badawczych.

See also

  • Komisja Europejska, Unia innowacji (EN)

Ostatnia aktualizacja: 04.03.2011

Top