Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Działalność na własny rachunek – równe traktowanie kobiet i mężczyzn

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Działalność na własny rachunek – równe traktowanie kobiet i mężczyzn

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2010/41/UE w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Wprowadza w życie zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Przepisy obejmują wszystkie osoby prowadzące działalność na własny rachunek (osoby prowadzące samodzielną działalność zarobkową) oraz ich małżonków lub partnerów życiowych.
 • Równe traktowanie oznacza, że zakazana jest wszelka dyskryminacja, bezpośrednia* lub pośrednia*, ze względu na płeć w sektorze publicznym lub prywatnym. Molestowanie*, seksualne* lub inne, uważa się za dyskryminację ze względu na płeć.
 • Kraje UE mogą wprowadzić działania pozytywne, takie jak propagowanie inicjatywy przedsiębiorczości kobiet, aby zapewnić w praktyce całkowitą równość kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym.
 • Kraje UE muszą zapewnić:
  • aby warunki zakładania przedsiębiorstwa pomiędzy małżonkami lub partnerami życiowymi nie były bardziej restrykcyjne niż warunki zakładania przedsiębiorstwa pomiędzy innymi osobami;
  • aby małżonkowie lub partnerzy życiowi mieli prawo do korzystania z ochrony socjalnej;
  • aby małżonki i życiowe partnerki osób prowadzących działalność na własny rachunek miały przyznany wystarczający zasiłek macierzyński przez co najmniej 14 tygodni;
  • aby wszystkie osoby, które uważają, że ich prawo do równego traktowania zostało naruszone, miały dostęp do procedur sądowych lub administracyjnych;
  • aby dostępne było rzeczywiste i skuteczne zadośćuczynienie lub rzeczywiste i skuteczne odszkodowanie za straty lub szkody poniesione przez jakąkolwiek osobę;
  • aby odpowiednie organy krajowe odpowiadały również za propagowanie, analizowanie, monitorowanie i wspieranie równego traktowania wszystkich osób objętych zakresem tych przepisów;
  • aby podczas formułowania i wprowadzania w życie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, polityk i działań w dziedzinach objętych niniejszymi przepisami, stosowana była zasada równego traktowania;
  • aby treść przepisów była powszechnie znana.
 • Kraje UE muszą przekazać Komisji Europejskiej wszystkie odpowiednie informacje dotyczące wdrożenia dyrektywy do 5 sierpnia 2015 r.
 • Na podstawie sprawozdań krajowych Komisja musi sporządzić sprawozdanie i przedłożyć je Parlamentowi Europejskiemu oraz Radzie nie później niż w dniu 5 sierpnia 2016 r.
 • Komisja posiada własną stronę internetową przeznaczoną dla kobiet-przedsiębiorców.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Ma zastosowanie od 4 sierpnia 2010 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia przepisów niniejszej dyrektywy do prawa krajowego do 5 sierpnia 2012 r.

KONTEKST

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej zatrudnieniu i szkoleniom.

KLUCZOWE POJĘCIA

* Dyskryminacja bezpośrednia: sytuacja, w której dana osoba traktowana jest mniej korzystnie niż inna osoba ze względu na płeć.

* Dyskryminacja pośrednia: sytuacja, w której z pozoru neutralny przepis, kryterium lub praktyka stawiałaby osoby danej płci w szczególnie niekorzystnym położeniu.

* Molestowanie: sytuacja, w której następuje niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności danej osoby i stworzenie atmosfery zastraszenia, wrogości, poniżenia, upokorzenia lub obrazy.

* Molestowanie seksualne: sytuacja, w której ma miejsce jakakolwiek forma niepożądanego zachowania werbalnego, niewerbalnego lub fizycznego o charakterze seksualnym.

AKT

Dyrektywa 2010/41/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stosowania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących działalność na własny rachunek oraz uchylająca dyrektywę Rady 86/613/EWG (Dz.U. L 180, 15.7.2010, s. 1–6)

Ostatnia aktualizacja: 28.06.2016

Top