Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programy na rzecz rozwoju mikrofinansowania w Unii Europejskiej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Programy na rzecz rozwoju mikrofinansowania w Unii Europejskiej

Od 2010 r. Unia Europejska stworzyła programy mające na celu rozwój mikrofinansowania w Europie i otwarcie możliwości kredytowych dla osób i niektórych przedsiębiorstw, które mają trudności w uzyskaniu dostępu do tradycyjnych kredytów.

AKTY

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE z dnia 25 marca 2010 r. ustanawiająca europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) i zmieniające decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress

STRESZCZENIE

Mikrofinansowanie oznacza gwarancje, mikrokredyty (do 25 000 EUR), instrumenty kapitałowe i quasi-kapitałowe udzielane osobom i mikroprzedsiębiorstwom mającym trudności w dostępie do kredytów. Pierwszy instrument europejski rozwijający ten rodzaj finansowania w UE został stworzony w 2010 r. (decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 283/2010/UE ustanawiająca europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress).

Ten instrument, którego budżet wynosił 100 mln EUR na okres czterech lat (2010-2013), został stworzony, aby ułatwić dostęp do mikrofinansowania następującym grupom docelowym:

  • bezrobotni, osoby zagrożone utratą pracy, osoby bierne zawodowo, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i osoby w trudnej sytuacji społecznej, które chcą stworzyć lub rozwijać własne mikroprzedsiębiorstwo,
  • mikroprzedsiębiorstwa, w szczególności mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające osoby wymienione w poprzednim punkcie.

W latach 2014-2020 inicjatywa ta została uwzględniona w osi Mikrofinanse i przedsiębiorczość społecznaprogramu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI - rozporządzenie (UE) nr 1296/2013), który zastąpił instrument mikrofinansowania Progress. Oś ta dysponuje 21% globalnego budżetu EaST, tj. kwotą 193 mln EUR na okres siedmiu lat.

Ten nowy instrument umożliwia docelowym grupom i przedsiębiorstwom nie tylko łatwiejszy dostęp do mikrofinansowania, ale także ma na celu:

  • budowanie potencjału instytucjonalnego dostawców mikrokredytów,
  • ułatwienie dostępu do finansowania przedsiębiorstwom społecznym, których obroty lub bilans roczny nie przekraczają 30 mln EUR, przez zapewnienie im instrumentów kapitałowych, quasi-kapitałowych, pożyczek i dotacji do wysokości 500 000 EUR.

Dostęp do osi Mikrofinanse i przedsiębiorczość społeczna mogą uzyskać podmioty publiczne i prywatne ustanowione w państwach UE, krajach EFTA i krajach kandydujących (lub potencjalnych krajach kandydujących), pod warunkiem że będą zapewniać mikrofinansowanie dla osób i mikroprzedsiębiorstw lub finansowanie przedsiębiorstw społecznych. Wsparcie UE jest udzielane głównie za pośrednictwem instrumentów finansowych przewidzianych w przepisach finansowych UE.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Decyzja nr 283/2010/UE

8.4.2010

-

Dz.U. L 87 z 7.4.2010

Rozporządzenie (UE) nr 1296/2013

21.12.2013

-

Dz.U. 347 z 20.12.2013

Ostatnia aktualizacja: 09.06.2014

Top