Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego

Partnerstwa publiczno-prywatne mogą przyczynić się do ożywienia gospodarczego i zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej (UE). Połączenie możliwości i kapitałów publicznych i prywatnych jest niezbędne w kontekście kryzysu gospodarczego. Komisja przedstawia przeszkody stojące na drodze do ich tworzenia oraz sposoby ich wspierania.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 19 listopada 2009 r. Wspieranie inwestycji publiczno-prywatnych krokiem w kierunku naprawy gospodarki i długoterminowej zmiany strukturalnej: zwiększanie znaczenia partnerstw publiczno-prywatnych [COM(2009) 615 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Partnerstwa publiczno-prywatne (PPP) są innowacyjnymi rozwiązaniami finansowania wspieranymi przez Unię Europejską (UE). Mogą przyczynić się w szczególności do:

 • ułatwiania realizacji projektów leżących w interesie publicznym, w szczególności dotyczących infrastruktury i usług publicznych w skali transgranicznej,
 • podziału ryzyka finansowego i zmniejszania kosztów infrastruktury normalnie ponoszonych w całości przez sektor publiczny,
 • wspierania zrównoważonego rozwoju, innowacji, badań i rozwoju poprzez wprowadzenie konkurencji i zaangażowania przedsiębiorstw prywatnych,
 • wzrostu udziałów w rynku europejskich firm w dziedzinie zamówień publicznych w krajach spoza UE.

PPP w UE

Partnerstwa powinny być zgodne z zasadami konkurencji UE dotyczącymi:

 • funkcjonowania rynku wewnętrznego,
 • paktu stabilności i wzrostu,
 • prawodawstwa wspólnotowego w zakresie zamówień publicznych i koncesji na usługi,
 • zasad konkurencji w zakresie, w którym PPP prowadzą działalność gospodarczą.

Fundusze UE mogą być wykorzystane do współfinansowania PPP. Krajowe podmioty publiczne i prywatne mogą korzystać:

 • z funduszy strukturalnych związanych z PPP, w ten sam sposób jak dla inicjatyw JASPERS, JESSICA i JEREMIE,
 • ze środków z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI). EBI ustanowił również Europejskie Centrum Wiedzy Specjalistycznej (EPEC) (EN) w celu wspomagania tworzenia PPP,
 • z instrumentów finansowych transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), które wspierają udział finansowania prywatnego kapitału podwyższonego ryzyka i przyznawanie kredytów bankowych,
 • 7. programu ramowego w zakresie badań i rozwoju oraz wspólnej inicjatywy technologicznej (WIT).

UE proponuje również wykorzystanie instrumentów w zakresie innowacji:

 • mechanizmu finansowania opartego na podziale ryzyka (RSFF) (DE) (EN) (FR) ustanowionego przez Komisję i EBI w celu ułatwienia dostępu do kredytów. Jego przyspieszone wdrożenie jest przewidziane w planie ożywienia gospodarczego,
 • instrumentów Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), które wspierają PPP w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji.

PPP poza UE

PPP mogą być realizowane w ramach strategii rozszerzenia i współpracy zewnętrznej. UE uczestniczy również w Globalnym Funduszu Efektywności Energetycznej oraz Energii Odnawialnej, który jest międzynarodowym PPP przeznaczonym dla inwestorów z krajów rozwijających się.

Ponadto UE wspiera zwiększanie przejrzystości i poprawę funkcjonowania PPP w ramach międzynarodowych stosunków handlowych.

Przeszkody na drodze do tworzenia PPP

Kryzys gospodarczy spowodował ograniczenie dostępu do finansowania ze względu na:

 • wzrost kosztów kredytów,
 • skrócenie terminów zapadalności w celu skrócenia okresu spłaty kredytów,
 • brak finansowania na początku procesu zamówień publicznych.

Z tego względu Komisja przedstawiła tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego.

Ustanowienie PPP wymaga często:

 • znacznych środków finansowych,
 • doświadczenia i specjalistycznych szkoleń w sektorze publicznym,
 • skomplikowanych uzgodnień finansowych,
 • długoterminowego zaangażowania władz.

PPP w dziedzinie innowacji technologicznych mają zasadnicze znaczenie dla konkurencyjności UE. Komisja powinna ustalić specjalne ramy w celu:

 • ułatwiania ich tworzenia i zapewnienia podziału ryzyka i odpowiedzialności między podmiotami publicznymi i prywatnymi,
 • zapewnienia dostępu do finansowania poprzez dotacje, zamówienia publiczne i inwestycje.

Środki podejmowane przez UE

Kryzys gospodarczy ma negatywny wpływ na finanse publiczne i projekty wymagające długoterminowych inwestycji. W związku z tym w 2010 r. w ramach planu ożywienia gospodarczego, Komisja planuje przeprowadzenie pięciu konkretnych działań na rzecz poprawy realizacji PPP:

 • nawiązywanie dialogu i wymiany między podmiotami zaangażowanymi w PPP,
 • zwiększenie dostępnych środków finansowych poprzez istniejące instrumenty europejskie i rozwój instrumentów specjalnych,
 • zapewnianie równego traktowania publicznych i prywatnych podmiotów zarządzających w przypadku finansowania przez UE,
 • wspieranie innowacji, szczególnie przez umożliwienie UE uczestnictwa w grupach prawa prywatnego i bezpośredniego inwestowania w projektach,
 • zaproponowanie nowego instrumentu prawnego dotyczącego koncesji na usługi publiczne udzielanych dla sektora prywatnego.

Komisja powinna również dokonać oceny szeregu dodatkowych środków przed końcem 2011 r. Dotyczy to:

 • rozszerzenia zakresu stosowania europejskich instrumentów finansowych,
 • przeprowadzenia oceny wpływu na inicjatywy w zakresie udzielania koncesji na świadczenie usług,
 • poprawy praktyk księgowych,
 • upowszechniania wiedzy i umiejętności specjalistycznych,
 • promowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz innowacji.

See also

 • Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Komisji Europejskiej dotycząca partnerstwa publiczno-prywatnego (DE) (EN) (FR)

Ostatnia aktualizacja: 15.04.2010

Top