Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja 94/1/EWWiS, WE w sprawie zawarcia Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO POROZUMIENIA?

  • Na mocy porozumienia utworzono obszar swobodnego przepływu osób, usług, towarów i kapitału, który objął 31 państw europejskich.
  • Jego oficjalnym celem jest „wspieranie stałego i zrównoważonego wzmacniania stosunków handlowych i gospodarczych” między tymi państwami.
  • Porozumienie obejmuje obecnie 28 krajów UE i 3 z 4 krajów należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

Wspólne organy

Porozumienie ustanowiło kilka wspólnych organów EOG, które są w znacznymi stopniu odpowiednikami instytucji UE:

Ponadto:

  • Urząd Nadzoru EFTA dba o to, by Islandia, Liechtenstein i Norwegia przestrzegały swoich zobowiązań w ramach Porozumienia EOG. Komisja Europejska pełni podobną rolę w odniesieniu do krajów UE;
  • Trybunał EFTA rozstrzyga sprawy wniesione przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko jednemu z krajów EFTA w odniesieniu do wdrażania, stosowania lub interpretacji przepisów o EOG. Taką samą funkcję pełni Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach przeciwko krajom UE.

Jak regulacje prawne UE stają się regulacjami prawnymi EOG?

  • Kraje EFTA nie uczestniczą oficjalnie w procesach stanowienia prawa UE. Mogą jednak brać udział w pracach przygotowawczych, a także zgłaszać uwagi.
  • Gdy UE przyjmuje dany akt, trzy kraje EFTA oceniają, czy akt ten ma znaczenie dla EOG. Jeżeli wszystkie trzy państwa stwierdzą, że tak jest, Sekretariat EFTA przygotowuje projekt decyzji Wspólnego Komitetu w celu zmiany Porozumienia EOG.
  • Projekt decyzji zostaje następnie przyjęty przez Komisję lub, jeśli zawiera znaczne zmiany, zostaje przekazany do przyjęcia przez Radę.
  • Sekretariat EFTA i ESDZ konsultują się następnie w sprawie harmonogramu przyjęcia decyzji przez Wspólny Komitet EOG.

Uczestnictwo w programach i agencjach UE

  • Trzy kraje EFTA biorą udział w wielu programach i agencjach UE. Po uzgodnieniu ich uczestnictwa dany program zostaje włączony do Porozumienia EOG i kraje zobowiązują się do partycypowania w kosztach operacyjnych.

Aspekty finansowe

Zgodnie z porozumieniem kraje zrzeszone w EFTA działają na rzecz zmniejszania zróżnicowania gospodarczego i społecznego pomiędzy regionami EOG. Z tego programu korzysta obecnie szesnaście krajów UE. Dotacje z EOG są współfinansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Każdy z tych krajów udziela dofinansowania w wysokości uzależnionej od swojej wielkości i zamożności.

Oprócz współfinansowania kosztów operacyjnych programu UE trzy kraje EFTA opłacają koszty administracyjne Komisji (związane np. z biurami, posiedzeniami itd.).

KONTEKST

Porozumienie EOG zostało podpisane w 1992 r. przez dwanaście krajów ówczesnej UE i sześć krajów EFTA: Austrię, Finlandię, Islandię, Liechtenstein, Norwegię, Szwajcarię i Szwecję, przy czym ostatecznie Szwajcaria odrzuciła porozumienie. Weszło ono w życie w 1994 r. W 1995 r. do UE dołączyły trzy kraje EFTA (Austria, Finlandia i Szwecja). Porozumienie było stopniowo zmieniane, tak aby uwzględnić przystąpienie do UE dziesięciu krajów w 2004 r., kolejnych dwóch w 2007 r. i wreszcie Chorwacji w roku 2013.

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych:

AKT

Decyzja Rady i Komisji 94/1/EWWiS, WE z dnia 13 grudnia 1993 r. w sprawie zawarcia porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, między Wspólnotami Europejskimi, ich państwami członkowskimi a Republiką Austrii, Republiką Finlandii, Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii, Królestwem Szwecji i Konfederacją Szwajcarską (Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 1)

Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym – Akt końcowy – Wspólne deklaracje – Deklaracje rządów państw członkowskich Wspólnoty i państw zrzeszonych w EFTA – Porozumienia – Protokół dodatkowy – Deklaracje jednostronne lub wielu stron o przystąpieniu do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Dz.U. L 1 z 3.1.1994, s. 3–522)

Kolejne zmiany do porozumienia zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 24.05.2016

Top