Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sektorowy dialog społeczny

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sektorowy dialog społeczny

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja 98/500/WE w sprawie promocji dialogu między partnerami społecznymi na szczeblu europejskim

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI?

Stanowi ona ramy dla powstania europejskich komitetów sektorowego dialogu społecznego w różnych obszarach działalności UE, umożliwiających przedstawicielom pracodawców i pracowników (zwanym „partnerami społecznymi”) organizację spotkań w celu omawiania kierunków polityki. Wpisują się one w część szerzej pojętego europejskiego dialogu społecznego* stanowiącego kluczowy element modelu społecznego i sprawowania rządów w UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Komitety dialogu sektorowego powoływane są w sektorach, w których organizacje reprezentujące pracowników i pracodawców wspólnie wykazują chęć prowadzenia dialogu na szczeblu unijnym. Muszą one:
  • odnosić się do określonych sektorów gospodarki, takich jak bankowość lub rolnictwo,
  • składać się z organizacji uznanych za krajowych partnerów społecznych,
  • mieć zdolność do negocjowania układów,
  • reprezentować partnerów społecznych z kilku krajów UE,
  • mieć struktury i zasoby umożliwiające im skuteczne uczestnictwo w pracach na szczeblu unijnym.
 • Każdy komitet:
  • udziela opinii na temat zmian w UE, mających implikacje społeczne dla sektora, dla którego został utworzony,
  • rozwija i promuje dialog społeczny na poziomie sektora,
  • składa się maksymalnie z 66 członków, w jednakowej liczbie przedstawicieli po stronie pracodawców i pracowników,
  • razem z Komisją Europejską ustanawia swój własny regulamin,
  • zbiera się przynajmniej raz w roku,
  • posiada przewodniczącego w osobie przedstawiciela delegacji pracodawców lub pracowników lub przedstawiciela Komisji,
  • dokonuje regularnego przeglądu działalności wspólnie z Komisją.
 • Komitety dialogu sektorowego zastępują wcześniejsze formy współpracy sektorowej pomiędzy partnerami społecznymi.

OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Decyzja ma zastosowanie od 20 maja 1998 r.

KONTEKST

W art. 152 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej potwierdzono zobowiązanie UE do wspierania europejskiego dialogu społecznego oraz uznano autonomię europejskich partnerów społecznych.

Od 1998 r. Komisja powołała ponad 40 komitetów dialogu sektorowego. Obejmują one około 150 milionów pracowników UE, m.in. w różnych sektorach transportu, w rolnictwie, budownictwie, handlu, w sektorze infrastruktury publicznej, budowy maszyn i urządzeń, hotelarskim i gastronomicznym oraz bankowym.

Dialog umożliwił uzgodnienie około 900 tekstów o różnym statusie prawnym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej sektorowemu dialogowi społecznemu.

KLUCZOWE POJĘCIE

*Europejski dialog społeczny: dyskusje, konsultacje, negocjacje i wspólne działania podejmowane przez organizacje partnerów społecznych reprezentujące obie strony branży (pracodawców i pracowników).

AKT

Decyzja Komisji 98/500/WE z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie ustanowienia Komitetów Dialogu Sektorowego promujących dialog między partnerami społecznymi na szczeblu europejskim (Dz.U. L 225 z 12.8.1998, s. 27–28)

Kolejne zmiany do decyzji Komisji 98/500/WE zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Dokument roboczy służb Komisji w sprawie funkcjonowania i potencjału europejskiego sektorowego dialogu społecznego (SEC(2010) 964 wersja ostateczna z 22.7.2010)

Ostatnia aktualizacja: 23.05.2016

Top