Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informowanie pracowników i konsultowanie się z nimi – europejska rada zakładowa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Informowanie pracowników i konsultowanie się z nimi – europejska rada zakładowa

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2009/38/WE – ustanowienie europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Celem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie pracownikom przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym* (zatrudniających co najmniej 1000 pracowników) lub grupom przedsiębiorstw* prawa do informacji* i konsultacji* w kwestiach ponadnarodowych. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest ustanowienie europejskiej rady zakładowej lub innych odpowiednich procedur.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Za pośrednictwem europejskiej rady zakładowej pracownicy są informowani i przeprowadzane są z nimi konsultacje na poziomie ponadnarodowym w sprawie rozwoju działalności przedsiębiorstwa i wszelkich istotnych decyzji mogących mieć na nich wpływ.
  • Centralne kierownictwo jest odpowiedzialne za zapewnienie informacji pozwalających na negocjacje dotyczące ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub procedur informowania i konsultacji.
  • Szczegółowe ustalenia są uzgadniane pomiędzy centralnym kierownictwem a przedstawicielami pracowników zasiadających w specjalnym zespole negocjacyjnym.
  • Przedstawiciele pracowników lub eksperci w charakterze konsultantów nie mogą ujawniać przekazanych im informacji poufnych.
  • Członkowie europejskiej rady zakładowej muszą dysponować środkami koniecznymi do korzystania z praw wynikających z niniejszej dyrektywy. Obejmuje to szkolenia dla przedstawicieli pracowników bez utraty wynagrodzenia.
  • Początkowo kraje UE mogły wyłączać załogi marynarki handlowej z niniejszej dyrektywy. Jednakże grupa ta została włączona do prawodawstwa na mocy poprawki przyjętej w październiku 2015 r. (dyrektywa (UE) 2015/1794).

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa weszła w życie dnia 5 czerwca 2009 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 5 czerwca 2011 r.

KONTEKST

W 2016 r. służby Komisji przeanalizują wpływ wdrożenia dyrektywy 2009/38/WE, a zwłaszcza wpływ zmian przyjętych w dyrektywie 94/45/WE (pierwotna legislacja dotycząca europejskiej rady zakładowej, którą zastąpiła dyrektywa 2009/38/WE).

KLUCZOWE POJĘCIA

* Informacje: przekazywanie danych przez pracodawcę przedstawicielom pracowników w celu umożliwienia tym drugim zrozumienia danej kwestii i oceny jej wpływu.

* Konsultacje: dialog pomiędzy centralnym kierownictwem a przedstawicielami pracowników pozwalający tym drugim na wyrażenie swojego zdania.

* Przedsiębiorstwo o zasięgu wspólnotowym: przedsiębiorstwo zatrudniające co najmniej 1000 pracowników w więcej niż jednym kraju UE i 150 osób w co najmniej dwóch z nich.

* Grupa przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym: grupa posiadająca łącznie co najmniej 1000 pracowników, 2 spółki w różnych krajach UE i 150 pracowników w co najmniej dwóch z nich.

AKT

Dyrektywa 2009/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym (wersja przekształcona) (Dz.U. L 122 z 16.5.2009, s. 28–44)

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2009/38/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1794 z dnia 6 października 2015 r. zmieniająca dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE, 2009/38/WE i 2002/14/WE oraz dyrektywy Rady 98/59/WE i 2001/23/WE w odniesieniu do marynarzy (Dz.U. L 263 z 8.10.2015, s. 1–5)

Ostatnia aktualizacja: 18.01.2016

Top