Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia rozszerzenia na lata 2011–2012

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategia rozszerzenia na lata 2011–2012

Komisja Europejska przedstawia strategię rozszerzenia na lata 2011–2012. Podsumowuje postępy procesu rozszerzenia UE na Bałkanach Zachodnich, w Turcji i Islandii oraz określa przyszłe priorytety.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 października 2011 r. – Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania na lata 2011–2012 [COM(2011) 666 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Proces rozszerzenia wszedł w nową fazę, w szczególności ze względu na zakończenie negocjacji z Chorwacją, której akcesja do Unii Europejskiej (UE) ma nastąpić w połowie 2013 r. Sukces ten jest dla Komisji Europejskiej inspiracją do przyszłych negocjacji z innymi państwami.

Komunikat stanowi podsumowanie obecnego programu rozszerzenia UE i określa priorytety strategii na lata 2011–2012 oraz środki, które Komisja zamierza stosować, aby osiągnąć wyznaczone cele.

Priorytety strategii rozszerzenia na lata 2011–2012

W ramach strategii rozszerzenia Komisja zaleca:

  • konsolidowanie państwa prawa i reformowanie administracji publicznej,
  • gwarantowanie wolności słowa w mediach,
  • pogłębienie współpracy regionalnej i pojednanie w regionie Bałkanów Zachodnich,
  • wspieranie ożywienia gospodarczego w krajach kandydujących lub w krajach potencjalnie kandydujących i wpisanie ich gospodarek w ramy strategii Europa 2020,
  • rozwijanie sieci transportowych i energetycznych.

Postępy poczynione przez kraje Bałkanów Zachodnich

Negocjacje akcesyjne z Chorwacją zostały zakończone w czerwcu 2011 r. po tym, jak kraj ten spełnił kryteria akcesyjne. Traktat akcesyjny został podpisany w grudniu 2011 r. Pod warunkiem zakończenia wymaganych procedur ratyfikacyjnych Chorwacja powinna przystąpić do UE 1 lipca 2013 r.

Była jugosłowiańska republika Macedonii dąży do spełnienia kryteriów politycznych. Kraj jest obecnie zaangażowany w reformy parlamentu, sądownictwa i administracji publicznej. Jednakże powinien wzmocnić wolność słowa w mediach oraz zwalczanie korupcji. Komisja ponawia propozycję dotyczącą otwarcia negocjacji akcesyjnych.

Czarnogóra ma status państwa kandydującego od grudnia 2010 r. Od tego czasu kraj poprawił swoje ramy legislacyjne i instytucjonalne, mimo to musi kontynuować politykę zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej. Komisja zaleciła rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych.

W Albanii trwa impas polityczny, zarówno przed, jak i po wyborach lokalnych przeprowadzonych w maju 2011 r. Jednakże pod koniec roku udało się przywrócić dialog między siłami politycznymi w Albanii. Kraj osiągnął niewiele, jeśli chodzi o kryteria polityczne akcesji, lecz poczynił pewne postępy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej.

Od wyborów w październiku 2010 r. Bośnia i Hercegowina nie była w stanie utworzyć rządu krajowego, w związku z tym realizacja reform umożliwiających postępy na drodze do przystąpienia do UE została opóźniona. System rządów nadal wymaga obecności międzynarodowej z mandatem wykonawczym.

W odniesieniu do Serbii Komisja zaleciła przyznanie statusu kraju kandydującego pod warunkiem, że Serbia wznowi dialog z Prisztiną i wdroży szybko w dobrej wierze umowy już zawarte. Komisja proponuje również otwarcie negocjacji akcesyjnych z Serbią, gdy tylko poczyni ona dalsze postępy w normalizacji stosunków z Prisztiną. W opinii Komisji Serbia poczyniła znaczne postępy w wypełnianiu kryteriów politycznych wyznaczonych przez Radę Europejską w Kopenhadze w 1993 r. Ponadto kraj wprowadził gospodarkę rynkową i osiągnął pewną stabilność makroekonomiczną. Komisja uważa, że Serbia powinna być w stanie przyjąć zobowiązania wynikające z członkostwa pod warunkiem, że w tym kraju zostaną poczynione dalsze postępy.

W Kosowie (zgodnie z rezolucją 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ) lata 2010–2011 upłynęły pod znakiem przedterminowych wyborów parlamentarnych oraz powołania obecnej prezydent w kwietniu 2011 r. Wobec tego kraj osiągnął niewielkie postępy w realizacji programu reform, mimo że dokonał poprawy w dziedzinie handlu oraz powołał krajową radę ds. integracji z UE. Mimo to zjawiskiem niepokojącym pozostaje przestępczość zorganizowana i korupcja. Komisja zaproponowała jednakże realizację środków przewidzianych w komunikacie z 2009 r., w szczególności w zakresie wiz, handlu oraz uczestnictwa w programach UE.

Postępy poczynione przez Turcję

Niniejsza strategia podkreśla, że Turcja jest już w wysokim stopniu zintegrowana z UE dzięki wymianom handlowym i inwestycjom dokonanym w ramach unii celnej. Mimo to kraj nie może ustawać w wysiłkach w celu spełnienia politycznych kryteriów członkostwa. Przede wszystkim muszą być przestrzegane prawa człowieka, takie jak wolność słowa, prawa kobiet i wolność religijna.

Na arenie międzynarodowej Turcja odegrała w 2011 r. pierwszoplanową rolę w wydarzeniach w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie. Mimo to jej stosunki z Cyprem są nadal napięte. Komisja zamierza wdrożyć nową pozytywną strategię, aby umożliwić ściślejszą współpracę i dialog z tym krajem.

Postępy poczynione przez Islandię

Lata 2008–2009 charakteryzowało załamanie gospodarcze Islandii. Sytuacja w stopniowo się poprawia; państwo było w stanie utrzymać stabilność polityczną, która umożliwiła mu kontynuowanie procesu przystąpienia do UE. Poziom integracji Islandii jest dość wysoki. Komunikat stwierdza, że negocjacje między Islandią a Unią Europejską są prowadzone w sposób zadowalający.

Środki wsparcia dla procesu rozszerzenia

Komisja wspiera proces rozszerzenia poprzez:

  • pomoc finansową pochodzącą głównie z instrumentów pomocy przedakcesyjnej (IPA), których budżet wynosi 11,6 mld EUR na lata 2007–2013,
  • liberalizację reżimu wizowego i wspieranie mobilności sprzyjającej reformom w krajach,
  • informację i komunikację, które umożliwiają wspieranie opinii publicznej.

See also

  • Dyrekcja Generalna ds. Rozszerzenia – Strategia rozszerzenia i raporty o postępach w 2011 r. (DE) (EN) (FR)

Ostatnia aktualizacja: 05.01.2012

Top