Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia rozszerzenia na lata 2010–2011

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Strategia rozszerzenia na lata 2010–2011

Komisja przedstawia roczną strategię w celu wspierania reform w państwach kandydujących i potencjalnie kandydujących do przystąpienia do Unii Europejskiej (UE). Tym samym przedstawia priorytety polityczne i finansowe procesu rozszerzenia na bieżący rok.

AKT

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council of 23 November 2010 - Enlargement Strategy and Main Challenges 2010-2011 [COM(2010) 660 final – Not published in the Official Journal] (Komunikat Komisji z dnia 9 listopada 2010 r. do Parlamentu Europejskiego i Rady zatytułowany „Strategia rozszerzenia i najważniejsze wyzwania na lata 2010–2011” [COM(2010) 660 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]).

STRESZCZENIE

W wyniku światowego kryzysu gospodarczego i nowych celów Unii Europejskiej (UE) na rzecz osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego proces rozszerzenia przyjął nowy kierunek. W komunikacie zwrócono uwagę na postępy osiągnięte przez państwa regionu Bałkanów Zachodnich, ale jednocześnie podkreślono, że tempo reform musi zostać przyspieszone.

Sytuacja państw kandydujących do przystąpienia

Turcja w dalszym ciągu realizuje proces reform politycznych i konstytucyjnych, aby usprawnić demokratyczne funkcjonowanie państwa i sądownictwa, poszerzyć zakres zastosowania praw podstawowych i zwiększyć poszanowanie swobód obywatelskich.

Ważne jest, aby nadal podejmowała działania, szczególnie w zakresie zamówień publicznych, polityki w dziedzinie konkurencji i polityki społecznej. Turcja musi również poczynić postępy na rzecz normalizacji stosunków z Grecją i Armenią.

Chorwacja osiągnęła postępy w wypełnianiu kryteriów dotyczących przystąpienia i dostosowania swojego ustawodawstwa do dorobku prawnego UE. Przeprowadzić musi dodatkowe reformy, aby zapewnić prawidłowe zarządzanie i kontrolę europejskich środków pomocowych oraz poprawę w dziedzinie sprawiedliwości, praw podstawowych, polityki w zakresie konkurencji i skuteczniejszą współpracę z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii (MTKJ).

Była Jugosłowiańska Republika Macedonii musi przeprowadzić reformy systemu demokratycznego, administracji publicznej i sądownictwa. W szczególności musi usprawnić walkę z korupcją, zwiększyć wolność słowa i poprawić otoczenie biznesu. Normalizacji powinny ulec także stosunki z Grecją.

W lipcu 2010 r. rozpoczęto negocjacje akcesyjne z Islandią. Od tego czasu kraj ten uprawniony jest do otrzymywania pomocy w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) w celu wsparcia przeprowadzanych reform. Islandia musi podejmować dalsze działania na rzecz zagwarantowania przejrzystości, niezależności sądownictwa, stabilności finansów publicznych i systemu finansowego.

Sytuacja państw potencjalnie kandydujących do przystąpienia

Komisja zaleciła Radzie nadanie statusu państwa kandydującego Czarnogórze i rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych, kiedy tylko kraj ten osiągnie wystarczające postępy w wypełnianiu kryteriów dotyczących przystąpienia. Komisja zachęca również Albanię do podejmowania działań na rzecz rozpoczęcia negocjacji.

Postępy Bośni i Hercegowiny w wypełnianiu kryteriów dotyczących przystąpienia są niewielkie, zwłaszcza w zakresie przestrzegania europejskiej konwencji praw człowieka (EKPC), poszanowania demokratycznych zasad oraz prawa do równego traktowania bez dyskryminacji.

Serbia w dalszym ciągu wdraża własną strategię reform politycznych, odnotowując pewne pozytywne osiągnięcia w dziedzinie walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją. Ponadto osiągnęła postępy w zakresie wdrażania umowy przejściowej dotyczącej handlu oraz układu o stabilizacji i stowarzyszeniu. Sprawą niezwykłej wagi jest, aby Serbia podejmowała działania na rzecz wsparcia procesu pojednania i współpracy w regionie oraz aktywnej współpracy z MTKJ.

Kosowo przyspieszyło tempo reform w dziedzinie polityki, zwłaszcza w zakresie decentralizacji. Konieczne są jeszcze większe postępy na rzecz walki z korupcją, przestępczością zorganizowaną oraz zjawiskiem prania pieniędzy. Ważne jest również, aby Kosowo bardziej angażowało się w dialog i proces pojednania między społecznościami, zwiększyło ochronę mniejszości oraz dialog i współpracę regionalną.

Priorytety strategii na lata 2010–2011

Proces rozszerzenia wymaga dalszych, zgodnych z nowymi priorytetami działań w celu:

  • pokonania kryzysu gospodarczego, zwłaszcza poprzez przeprowadzenie reform strukturalnych i wprowadzenie rozważnej polityki budżetowej. Niektórym państwom biorącym udział w procesie rozszerzenia UE udostępniła wsparcie budżetowe i pomoc makrofinansową,
  • wzmocnienia integracji społecznej poprzez poprawę warunków życia grup znajdujących się w trudnej sytuacji, zwłaszcza społeczności romskiej, oraz przyjęcie ambitnych celów w obszarze zatrudnienia, edukacji oraz ograniczenia ubóstwa,
  • zreformowania państwa i administracji publicznej, koncentrując reformy na funkcjonowaniu systemu instytucjonalnego i sądownictwa, walce z przestępczością zorganizowaną i korupcją,
  • zagwarantowania wolności słowa i niezależności mediów,
  • wsparcia procesu pojednania i współpracy w regionie, zwłaszcza w państwach Bałkanów Zachodnich.

Ostatnia aktualizacja: 14.02.2011

Top