Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Plan pracy na lata 2011-2014 w dziedzinie sportu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Plan pracy na lata 2011-2014 w dziedzinie sportu

W celu pogłębienia współpracy europejskiej w dziedzinie sportu Rada przyjmuje szereg konkretnych działań, które Komisja i państwa Unii Europejskiej (UE) będą musiały zrealizować w latach 2011-2014.

AKT

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2011-2014 [Dz.U. C 162 z 1.6.2011].

STRESZCZENIE

Na mocy traktatu lizbońskiego Unii Europejskiej (UE) przyznano kompetencje w dziedzinie sportu, w ramach której może ona wspierać, koordynować i uzupełniać działania państw członkowskich w tej dziedzinie. Sport, przyczyniając się do trwałego i inteligentnego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz do tworzenia nowych miejsc pracy, ma swój wkład w realizację celów strategii„Europa 2020” . Ma też pozytywny wpływ na włączenie społeczne, kształcenie i szkolenie, zdrowie publiczne oraz aktywność osób starszych.

W celu rozwijania europejskiego wymiaru sportu Rada przyjmuje trzyletni plan pracy, wyszczególniający działania, które będą musiały być zrealizowane przez państwa członkowskie i Komisję.

Zidentyfikowane zostały trzy tematy priorytetowe, które uzupełniono wskaźnikami dla działań na lata 2011-2014.

1.

Uczciwość w sporcie, zwłaszcza walka z dopingiem i z manipulowaniem wynikami sportowymi. Działania określone w tym zakresie to:

przygotowanie projektu uwag UE w związku z weryfikacją kodeksu Światowej Agencji Antydopingowej (EN),

wypracowanie europejskiego wymiaru w odniesieniu do uczciwości w sporcie poprzez zajęcie się walką z manipulowaniem wynikami sportowymi,

opracowanie zasad przejrzystości związanych z dobrym zarządzaniem w dziedzinie sportu,

zajęcie się kwestiami związanymi z dostępem do zawodu agenta sportowego oraz nadzorem nad tym zawodem, a także z transferami w sportach zespołowych (zwłaszcza kwestią transferu młodych sportowców).

1.

Społeczne walory sportu, zwłaszcza zdrowie, włączenie społeczne, edukacja i wolontariat. W tej kwestii konieczna będzie realizacja następujących działań:

przygotowanie propozycji europejskich wytycznych ws. „kariery równoległej”, których celem będzie zapewnienie młodym sportowcom nauki na wysokim poziomie przy jednoczesnych treningach sportowych,

zbadanie uwzględniania kwalifikacji związanych ze sportem w krajowych ramach kwalifikacji w powiązaniu z europejskimi ramami kwalifikacji,

zastanowienie się, w jaki sposób promować aktywność fizyczną sprzyjającą zdrowiu oraz udział w sportach masowych.

1.

Gospodarcze aspekty sportu, zwłaszcza stabilne finansowanie sportów oraz polityka oparta na dowodach. W tym zakresie zdefiniowane zostały dwa działania:

promowanie gromadzenia danych pozwalających mierzyć gospodarcze korzyści sektora sportowego UE,

wzmacnianie mechanizmów solidarności finansowej między sportem uprawianym zawodowo a sportem masowym.

Realizacja

W celu realizacji programu prac, wprowadzono metody, które nigdy dotąd nie były wykorzystywane w dziedzinie sportu, a mianowicie grupy eksperckie powołane przez Komisję i państwa UE w następujących dziedzinach: walka z dopingiem, dobre zarządzanie w sporcie, kształcenie i szkolenie w sporcie, zdrowie i zaangażowanie, statystyka sportowa, stabilne finansowanie sportu. Utworzono także struktury umocnionego dialogu, a Komisję wezwano do sporządzenia sprawozdania w sprawie realizacji programu prac, które opublikowano w styczniu 2014 r. Sprawozdanie to posłuży za podstawę dla nowego programu prac, który ma być stosowany od połowy 2014 r.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji z dnia 18 stycznia 2011 r. do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Rozwijanie europejskiego wymiaru sportu [COM(2011) 12 wersja ostateczna — nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Biała księga na temat sportu z dnia 11 lipca 2007 r. przedstawiona przez Komisję Europejską Radzie, Parlamentowi, Komitetowi Regionów oraz Europejskiemu Komitetowi Społeczno-Ekonomicznemu [COM(2007) 391 wersja ostateczna - nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym].

Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie dwutorowych karier sportowców [Dz.U. C 168 z 14.6.2013].

Konkluzje te są wynikiem „unijnych wytycznych dotyczących dwutorowej kariery sportowców”, które zostały przygotowane przez grupę ekspercką państw członkowskich i Komisji zajmującą się kształceniem i szkoleniem w sporcie. W ramach konkluzji wzywa się państwa członkowskie UE, organizacje sportowe i zainteresowane podmioty, by przyjęły szereg środków w celu umożliwienia sportowcom elastycznego łączenia kariery sportowej z edukacją lub pracą. Środki te doprowadzą do stworzenia planu działania lub krajowych wytycznych w sprawie dwutorowej kariery, które pozwolą na podjęcie konkretnych działań w zakresie kształcenia, promowania zatrudnienia, ochrony zdrowia i zapewniania stabilności finansowej sportowców. Wzywa się Komisję do poparcia i oceny wdrażania polityki w tej sprawie.

Zalecenie Rady z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie propagowania we wszystkich sektorach prozdrowotnej aktywności fizycznej [Dz.U. C 354 z 4.12.2013].

Zalecenie to ma na celu propagowanie skutecznej polityki w dziedzinie prozdrowotnej aktywności fizycznej przez opracowanie międzysektorowego podejścia uwzględniającego takie obszary polityki, jak sport, zdrowie, edukacja, środowisko i transport. Jego rolą jest także utrzymanie odpowiednich poziomów aktywności fizycznej i polityk krajowych w tej dziedzinie, jak i promowanie regularnej wymiany informacji i najlepszych praktyk w zakresie propagowania prozdrowotnej aktywności fizycznej. Zalecenie będzie wdrażane w ścisłej współpracy i synergii ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), aby uniknąć powtarzania gromadzenia danych.

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 24 stycznia 2014 w sprawie realizacji planu prac Unii Europejskiej w dziedzinie sportu na lata 2011-2014 [ COM(2014) 022 final - nieopublikowanie w Dzienniku Urzędowym].

Działania przeprowadzone w ramach planu prac przyniosły w sumie bardzo dobre rezultaty w określonych obszarach priorytetowych. Plan prac miał pozytywny wpływ na sektor sportu w przeważającej liczbie państw członkowskich, okazał się istotny dla rozwoju i realizacji krajowej polityki sportowej i pozwolił osiągnąć wyniki korzystne dla procesów politycznych. Wpływ planu prac na procesy dotyczące polityki sportowej poza UE został oceniony mniej pozytywnie.

Ostatnia aktualizacja: 28.02.2014

Top