Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategia dla młodzieży dotycząca kształcenia i umiejętności

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strategia dla młodzieży dotycząca kształcenia i umiejętności

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat (KOM(2010) 477 wersja ostateczna) – Mobilna młodzież – Uwolnienia potencjału młodzieży ku inteligentnemu, trwałemu i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi gospodarczemu w Unii Europejskiej

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

Niniejszy komunikat ma na celu dostarczenie kompleksowego pakietu inicjatyw politycznych w zakresie systemu kształcenia i zatrudnienia młodzieży w Unii Europejskiej (UE). Inicjatywa o nazwie „Mobilna młodzież” jest częścią strategii Europa 2020 dla inteligentnego, trwałego i sprzyjającego włączeniu społecznemu wzrostu gospodarczego.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

  • Celem inicjatywy „Mobilna młodzież” jest pogłębienie szeregu już podjętych działań na rzecz młodzieży, jak również przedstawienie nowych działań. Działania te mają być wdrożone zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym poprzez udzielenie finansowego wsparcia w ramach odpowiedniego programu UE oraz funduszy strukturalnych.
  • Jedna z nowych inicjatyw (z roku 2013) to „gwarancja dla młodzieży”, której celem jest zapewnienie wszystkim młodym ludziom przed 25 rokiem życia pracy, dalszego kształcenia lub udziału w praktykach zawodowych lub stażach w ciągu czterech miesięcy od zakończenia edukacji lub uzyskania statusu osoby bezrobotnej.
  • Innym głównym punktem inicjatywy „Mobilna młodzież” jest danie młodzieży możliwości studiowania i uczenia się za granicą. Cel ten pomaga osiągnąć program wymiany Erasmus+.
  • Sieć doradców ds. zatrudnienia i publicznych służb zatrudnienia państw UE EURES ma na celu poprawienie zdolności młodych Europejczyków do znalezienia pracy na terenie UE. Również inicjatywa Europass służy powyższym celom poprzez tworzenie standardowego dossier umiejętności i kwalifikacji, aby pomóc kandydatom znaleźć pracę w każdym miejscu na terenie UE.
  • Europejski system monitorowania rynku ofert pracy również wspiera inicjatywę „Mobilna młodzież”, prowadząc rejestr wymogów zawodowych.
  • Oś mikrofinansowania i przedsiębiorczości społecznej programu EaSi ma pomóc młodym przedsiębiorcom założyć i rozwinąć działalność gospodarczą.
  • Inne inicjatywy, takie jak modernizacja szkolnictwa wyższego w UE, utworzenie ogólnounijnego strategicznego planu innowacji oraz umocnienie podejścia międzysektorowego do kwestii młodzieżowych, mają wspierać realizację celów inicjatywy „Mobilna młodzież”.

KONTEKST

Aby wypełnić cele strategii Europa 2020 w zakresie zwiększenia stopy zatrudnienia wśród osób w wieku 20–64 lat do wysokości 75%, niezbędne jest obniżenie poziomu bezrobocia wśród młodzieży. W 2012 r. prawie pięć milionów młodych osób (poniżej 25 roku życia) było bezrobotnych. To przekłada się na stopę bezrobocia na poziomie 21,7%, czyli ponad dwukrotnie większą niż stopa bezrobocia wśród dorosłych. Ponadto, 7,5% Europejczyków w wieku od 15 do 24 lat nie miało zatrudnienia ani nie podejmowało kształcenia czy szkolenia.

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Mobilna młodzież” – Inicjatywa na rzecz uwolnienia potencjału młodzieży ku inteligentnemu, trwałemu i sprzyjającemu włączeniu społecznemu wzrostowi gospodarczemu w Unii Europejskiej (KOM(2010) 477 wersja ostatecznaz 15.9.2010)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Konkluzje Rady z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie inicjatywy Mobilna młodzież – zintegrowane podejście będące odpowiedzią na wyzwania stojące przed młodymi ludźmi (Dz.U. C 326 z 3.12.2010)

Zalecenie Rady z dnia 28 czerwca 2011 r. – „Mobilna młodzież” – promowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi (Dz.U. C 199 z 7.7.2011, s. 1–5)

Ostatnia aktualizacja: 20.10.2016

Top