Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejska współpraca na rzecz młodzieży (2010-2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europejska współpraca na rzecz młodzieży (2010-2018)

Europejska współpraca na rzecz młodzieży w latach 2010-2018 ma na celu wzmocnienie współdziałania między krajami Unii Europejskiej w celu zapewnienia młodzieży lepszych możliwości.

AKT

Rezolucja Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (2010-2018) (Dziennik Urzędowy C 311, 19.12.2009, str. 1-11)

STRESZCZENIE

Europejska współpraca na rzecz młodzieży w latach 2010-2018 ma na celu wzmocnienie współdziałania między krajami Unii Europejskiej w celu zapewnienia młodzieży lepszych możliwości.

ELEMENTY UNIJNEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ MŁODZIEŻY

Przyjęta w 2009 r. rezolucja Rady określa odnowione ramy unijnej współpracy na rzecz młodzieży w latach 2010-2018. Nawiązuje ona do pierwszych ram na lata 2002-2009 przyjętych w 2002 r.

Głównym celem odnowionych ram, inaczej zwanych strategią UE na rzecz młodzieży, jest poprawa skuteczności obecnej współpracy i wprowadzonych w życie działań oraz zapewnienie młodzieży w Unii dodatkowych korzyści.

Strategia skupia się w głównej mierze na dwóch celach:

  • stwarzaniu większych, a przy tym równych szans młodzieży w dziedzinie edukacji i na rynku pracy,
  • promowaniu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym.

Cele te należy osiągnąć przez promowanie dialogu między młodzieżą a osobami formułującymi politykę, co przyczyni się do zwiększenia aktywności obywatelskiej, sprzyjania integracji społecznej i zapewnienia włączenia młodzieży w kreowanie polityki unijnej.

W związku z tym w następujących ośmiu obszarach promowane są konkretne inicjatywy skierowane do młodzieży oraz inicjatywy stymulujące podejście przekrojowe:

  • kształcenie i szkolenie,
  • zatrudnienie i przedsiębiorczość,
  • zdrowie i dobra kondycja,
  • zaangażowanie młodzieży w proces demokratyczny i życie społeczne w kontekście określonego usystematyzowanego dialogu na szczeblu UE (z naciskiem na upodmiotowienie młodzieży w 2014 i 2015 r.),
  • wolontariat,
  • włączenie społeczne,
  • młodzież i świat - działania mające na celu wsparcie młodzieży w działalności poza UE lub zwiększenie jej zaangażowania w takich obszarach, jak zmiany klimatu, współpraca międzynarodowa i prawa człowieka,
  • kreatywność i kultura.

Rola krajów UE i Komisji

Komisja Europejska i kraje unijne powinny przyjąć środki pomagające realizować cele strategii na rzecz młodzieży. Działania w tego typu obszarach muszą być inicjowane przy wykorzystaniu otwartej metody koordynacji, co zależy od woli politycznej państw UE oraz zastosowania określonych metod pracy.

Do głównych instrumentów wykonawczych strategii Unii na rzecz młodzieży zalicza się wzajemne uczenie się pomiędzy krajami członkowskimi, nacisk na podstawy oparte na dowodach, monitorowanie i sprawozdawczość, dialog z młodzieżą oraz mobilizowanie programów unijnych, np. programu Erasmus+.

W strategii Unii na rzecz młodzieży należycie uwzględniono też problematykę młodzieżową w innych obszarach polityki mających wpływ na życie młodzieży: zatrudnienie młodzieży (w tym system gwarancji dla młodzieży) i włączenie społeczne (Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym) stanowią wyraziste przykłady tych obszarów.

Więcej informacji dostępnych jest w Europejskim Portalu Młodzieżowym Komisji Europejskiej oraz na stronach internetowych poświęconych strategii UE na rzecz młodzieży. Zobacz także sprawozdania UE na temat młodzieży z 2015 r.

AKTY POWIĄZANE

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie przeglądu usystematyzowanego dialogu, obejmującego włączenie społeczne młodzieży (Dziennik Urzędowy C 183, 14.06.2014, str. 1-4)

Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie planu prac Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2014-2015 (Dziennik Urzędowy C 183, 14.06.2014, str. 5-11)

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2015

Top