Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europejska Fundacja Kształcenia (EFK)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europejska Fundacja Kształcenia (EFK)

Celem Europejskiej Fundacji Kształcenia (EFK) jest przyczynianie się, w kontekście polityki zewnętrznej Unii Europejskiej (UE), do poprawy rozwoju kapitału ludzkiego w krajach spoza UE. W ramach swoich działań Fundacja stara się ułatwiać dostęp do uczenia się przez całe życie oraz zachęcać do rozwijania umiejętności i kompetencji.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1339/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiające Europejską Fundację Kształcenia (wersja przekształcona)

STRESZCZENIE

Niniejsze rozporządzenie ustanawia Europejską Fundację Kształcenia (EFK), uchylając rozporządzenie (EWG) nr 1360/90, na mocy którego Fundacja została pierwotnie ustanowiona. Fundacja działa w sferze polityki zewnętrznej Unii Europejskiej (UE), dążąc do wspierania rozwoju systemu kształcenia zawodowego i systemu szkoleń w następujących krajach partnerskich:

  • krajach kandydujących do UE (Albania, Czarnogóra, Serbia, Turcja i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii),
  • potencjalnych krajach kandydujących w Bałkanach Zachodnich (Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo),
  • krajach partnerskich południowego wybrzeża Morza Śródziemnego i południowego Kaukazu (Algieria, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Egipt, Gruzja, Izrael, Jordania, Liban, Libia, Mołdawia, Maroko, Autonomia Palestyńska, Rosja, Syria, Tunezja i Ukraina),
  • innych krajach zgodnie z decyzją podjętą przez Radę Zarządzającą EFK na podstawie określonych kryteriów.

Fundacja zapewnia tym państwom pomoc w rozwijaniu umiejętności i kompetencji ich obywateli. Jej działania obejmują uczestnictwo w procesie reform ukierunkowanym na rozwijanie kształcenia zawodowego oraz szkolenia wstępnego i ustawicznego, jak również ułatwianie dostępu do takiego kształcenia i szkolenia. EFK pomaga także promować mobilność, współpracę między instytucjami edukacyjnymi a przedsiębiorstwami oraz wymianę doświadczeń i informacji między krajami UE.

W kontekście wspierania rozwoju systemu kształcenia zawodowego i systemu szkoleń w krajach partnerskich funkcje Fundacji obejmują konkretnie:

  • dostarczanie informacji, analiz strategii działania i doradzanie w kwestiach rozwoju kapitału ludzkiego,
  • rozwijanie wiedzy na temat potrzeb w zakresie umiejętności na rynkach pracy,
  • zapewnianie wsparcia w budowaniu potencjału,
  • ułatwianie wymiany informacji i doświadczeń między darczyńcami, krajami partnerskimi a UE,
  • wspieranie udzielania krajom partnerskim unijnej pomocy oraz analizowanie jej skuteczności (jeżeli jest to wymagane przez Komisję).

Realizując te funkcje, Fundacja ma w stosowanych przypadkach współpracować z innymi właściwymi organami UE, w szczególności z Europejskim Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (Cedefop) oraz przedstawicielami europejskich partnerów społecznych i odpowiednich organizacji międzynarodowych.

EFK nie prowadzi działalności zarobkowej i posiada osobowość prawną. Jej siedziba znajduje się w Turynie we Włoszech.

Struktura

Rada Zarządzająca EFK składa się z jednego przedstawiciela każdego kraju UE, trzech przedstawicieli Komisji, trzech ekspertów mianowanych przez Parlament Europejski oraz trzech przedstawicieli krajów partnerskich mianowanych przez Komisję. Do głosowania uprawnieni są tylko przedstawiciele krajów UE, posiadający po jednym głosie oraz przedstawiciele Komisji mający jeden wspólny głos. Radzie Zarządzającej przewodniczy jeden z przedstawicieli Komisji, który zwołuje posiedzenie Rady co najmniej raz w roku. Kadencja przedstawicieli trwa pięć lat. Ich mandat jest jednokrotnie odnawialny.

Rada Zarządzająca odpowiada za sporządzanie rocznego preliminarza wydatków i dochodów oraz przyjmowanie rocznego programu prac, projektu planu zatrudnienia oraz ostatecznego budżetu, rocznego sprawozdania z działalności, regulaminu wewnętrznego oraz przepisów finansowych. Do kompetencji Rady należy również mianowanie i odwoływanie dyrektora oraz przedłużanie jego kadencji.

Dyrektor jest mianowany na pięcioletnią kadencję na podstawie listy kandydatów przedkładanej przez Komisję. Kadencja może zostać jednokrotnie przedłużona nie więcej niż o trzy lata. Dyrektor jest przedstawicielem prawnym Fundacji i odpowiada za administracyjne zarządzanie nią. Do jego obowiązków należy również przygotowywanie i organizacja pracy Rady Zarządzającej oraz wykonywanie jej decyzji. Ponadto dyrektor ma realizować roczny program prac oraz wykonywać budżet Fundacji.

Dochody EFK obejmują głównie dotacje z budżetu ogólnego UE oraz płatności z tytułu wynagrodzenia za wykonane usługi. Fundacja podaje do publicznej wiadomości ostateczne sprawozdanie finansowe, roczne sprawozdanie z działalności i regulamin wewnętrzny.

Kontekst

Od czasu jego przyjęcia rozporządzenie (EWG) nr 1360/90 ustanawiające EFK było kilka razy zmieniane. Ze względu na dalsze zmiany oraz dla zachowania przejrzystości rozporządzenie to zostało uchylone i zastąpione przez rozporządzenie (WE) nr 1339/2008.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1339/2008

20.1.2009

-

Dz.U. L 354 31.12.2008, s. 82-93

Ostatnia aktualizacja: 10.09.2015

Top