Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Erasmus Mundus na lata 2009–2013

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Erasmus Mundus na lata 2009–2013

Na mocy niniejszej decyzji ustanowiony zostaje wspólnotowy program działań Erasmus Mundus na lata 2009–2013. Program ten opiera się na programie na lata 2004–2008 i przewiduje trzy działania szczególne. Celem programu jest wspieranie jakości szkolnictwa wyższego w Europie i krajach trzecich oraz wzmacnianie kwalifikacji studentów i wspieranie międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi.

AKT

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1298/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. ustanawiająca program Erasmus Mundus na lata 2009–2013 na rzecz poprawy jakości w szkolnictwie wyższym i wspierania międzykulturowego zrozumienia poprzez współpracę z krajami trzecimi.

STRESZCZENIE

Program Erasmus Mundus ustanowiony zostaje na rzecz wspierania jakości w europejskim szkolnictwie wyższym, rozwijania potencjału studentów i promowania międzykulturowego zrozumienia. Program ma również na celu wspieranie rozwoju szkolnictwa wyższego w krajach trzecich. Program jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r.

Cele szczególne

Celem programu jest w szczególności:

 • rozwijanie współpracy europejskich instytucji szkolnictwa wyższego,
 • poprawa jakości szkolnictwa wyższego,
 • doskonalenie umiejętności i kwalifikacji obywateli (europejskich i krajów trzecich) poprzez zwiększanie mobilności,
 • wspieranie instytucji szkolnictwa wyższego krajów trzecich w zakresie zasobów ludzkich i współpracy międzynarodowej,
 • poprawa widoczności i dostępności europejskiego szkolnictwa wyższego z uwzględnieniem obywateli krajów trzecich.

Działania

Program Erasmus Mundus jest realizowany poprzez trzy następujące działania:

 • wysokiej jakości wspólne programy Erasmus Mundus, obejmujące studia magisterskie i doktoranckie,
 • programy partnerstwa Erasmus Mundus między europejskimi instytucjami szkolnictwa wyższego i instytucjami szkolnictwa wyższego z krajów trzecich,
 • środki promujące europejskie szkolnictwo wyższe.

Działania te mogą być realizowane poprzez stosowanie metod, które wspierają opracowywanie wspólnych programów i tworzenie sieci współpracy, mobilność osób (w szczególności w kierunku Europy), promowanie umiejętności językowych i międzykulturowego zrozumienia, projekty pilotażowe z partnerami zewnętrznymi oraz ocenę trendów i zmian w szkolnictwie wyższym w perspektywie międzynarodowej.

Informacje dotyczące działań i rozwoju programu mają być jak najszerzej rozpowszechniane przez Komisję, głównie za pośrednictwem strony internetowej programu.

Uczestnictwo

W programie Erasmus Mundus mogą uczestniczyć:

 • instytucje szkolnictwa wyższego, ośrodki badawcze i przedsiębiorstwa,
 • uczestnicy studiów wszystkich poziomów szkolnictwa wyższego,
 • pracownicy naukowi stopnia podoktoranckiego, nauczyciele akademiccy i pracownicy instytucji szkolnictwa wyższego,
 • inne podmioty działające w dziedzinie szkolnictwa wyższego (publiczne lub prywatne).

Program jest otwarty dla państw członkowskich Unii Europejskiej (UE). W programie mogą uczestniczyć również kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu będące członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, kraje kandydujące do przystąpienia do UE oraz kraje Bałkanów Zachodnich i Konfederacji Szwajcarskiej, pod warunkiem zawarcia specjalnej umowy przewidującej uczestnictwo danego kraju.

Realizacja

Komisja zobowiązana jest zapewnić efektywną i przejrzystą realizację działań Wspólnoty. Ponadto Komisja powinna odpowiednio uwzględniać współpracę dwustronną między państwami członkowskimi a krajami trzecimi oraz inne programy i działania Wspólnoty w dziedzinie szkolnictwa wyższego i badań. Komisja powinna również zasięgać opinii właściwych europejskich organizacji i stowarzyszeń oraz zapewniać swoim przedstawicielstwom w krajach trzecich informacje przydatne szerokiej rzeszy odbiorców.

Realizując ten program, państwa członkowskie muszą dopilnować, aby odpowiednio zaangażować strony zainteresowane, podejmować działania ukierunkowane na usuwanie barier dotyczących programów wymian z krajami trzecimi oraz właściwie informować studentów i instytucje w zakresie programu. Ponadto państwa członkowskie powinny wyznaczyć struktury do współpracy z Komisją oraz prowadzić działania mogące zapewnić efekt synergii z innymi programami wspólnotowymi oraz podobnymi krajowymi inicjatywami.

Program powinien przyczyniać się do promowania strategii lizbońskiej, różnorodności i kształcenia i edukacji międzykulturowej, równości i równych szans dla wszystkich, zapewniając szczególne wsparcie na rzecz studentów o szczególnych potrzebach, zwalczania wszelkich form dyskryminacji oraz do rozwoju krajów trzecich.

Ramy finansowe dla programu Erasmus Mundus na lata 2009–2013 wynoszą 493 690 000 EUR na realizację działań 1 i 3. Ponadto przewidziano orientacyjną kwotę w wysokości 460 000 000 EUR na realizację działania 2.

Monitorowanie i ocena

Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, zobowiązana jest regularnie monitorować realizację programu. Odpowiada ponadto za dokonywanie regularnej oceny programu oraz przedkładanie sprawozdania okresowego z oceny Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów do 31 marca drugiego roku po rozpoczęciu zajęć ustanowionych w ramach programu. Komisja zobowiązana jest również do wydania komunikatu w sprawie kontynuacji programu do 30 stycznia 2012 r. oraz sprawozdania z oceny ex post do 31 grudnia 2015 r.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie – Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Decyzja nr 1298/2008/WE

20.12.2008–99/99/9999

Dz.U. L 340 z 19.12.2008

See also

 • Dalsze informacje dostępne są na stronach internetowych poświęconych programowi Erasmus Mundus Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury (DE) (EN) (FR) i Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EN)

Ostatnia aktualizacja: 12.03.2009

Top