Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wymogi dla budżetów państw strefy euro

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Wymogi dla budżetów państw strefy euro

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2011/85/UE – wymogi dla budżetów państw strefy euro

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Określa ona szczegółowe przepisy dotyczące budżetów krajowych. Jest to niezbędne do zapewnienia, aby rządy krajów UE przestrzegały wymogów unii gospodarczej i monetarnej i nie odnotowywały nadmiernych deficytów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rządy krajów UE muszą:

Obsługiwać systemy rachunkowości publicznej, które w sposób kompleksowy obejmują wszystkie obszary dochodów i wydatków. Muszą one podlegać kontroli wewnętrznej i niezależnym audytom.

Udostępniać publicznie dane budżetowe. Dane dotyczące instytucji rządowych na szczeblu centralnym, instytucji rządowych i sektora funduszy ubezpieczeń społecznych należy dostarczać co miesiąc, natomiast dane dotyczące samorządów na szczeblu lokalnym co kwartał.

Gwarantować, że podstawą planowania budżetowego są realistyczne prognozy makroekonomiczne i budżetowe sporządzone w oparciu o najbardziej aktualne informacje. Obejmują one najbardziej aktualne prognozy Komisji Europejskiej oraz, w stosownych przypadkach, prognozy przygotowane przez inne niezależne instytucje.

Prowadzić określone reguły fiskalne pozwalające zagwarantować, że ogólny budżet rządowy jest zgodny z regułami europejskimi. Ma to na celu uniknięcie nadmiernego deficytu lub długu publicznego. Niezależne organizacje skrupulatnie monitorują przestrzeganie tych reguł.

Ustanowić wiarygodne, skuteczne średniookresowe ramy budżetowe, które obejmują trzyletnią perspektywę planowania budżetowego. Zawierają one wieloletnie cele budżetowe, prognozy dotyczące głównych pozycji wydatków i dochodów oraz ocenę długoterminowej stabilności finansów publicznych.

Zagwarantować spójność i koordynację wszystkich zasad i procedur rachunkowości we wszystkich obszarach działalności rządu.

W swoim sprawozdaniu z 2014 r. dotyczącym jakości krajowych danych budżetowych Komisja stwierdziła, że rządy krajów UE dobrze radziły sobie z dotrzymaniem terminów sprawozdawczości, ale że należałoby poprawić kompletność tabel dotyczących nadmiernego deficytu.

KONTEKST

Niniejsza dyrektywa jest jednym z sześciu środków legislacyjnych (znanych jako „sześciopak”), które weszły w życie 13 grudnia 2011 r. i wzmacniają unijne zarządzanie budżetem i gospodarką.

Po nich wydano „dwupak”, który jeszcze bardziej usprawnia nadzór budżetowy w strefie euro. W ramach procedury semestru europejskiego każdy kraj, który przyjął euro, musi przedstawiać Komisji projekt swojego budżetu do połowy października. Jeśli Komisja uzna, że może on nie spełniać zasad wspólnej waluty, może zażądać jego poprawy.

KONTEKST

Krótki przewodnik dotyczący nowego unijnego zarządzania budżetem

AKT

Dyrektywa Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2011/85/UE

13.12.2011

31.12.2013

Dz.U. L 306, 23.11.2011, s. 41–47

AKTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego: W kierunku wdrożenia zharmonizowanych standardów rachunkowości sektora publicznego w państwach członkowskich – Przydatność MSRSP dla państw członkowskich (COM(2013) 114 final z 6.3.2013)

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące jakości danych fiskalnych zgłoszonych przez państwa członkowskie w 2013 r. (COM(2014) 122 final z 7.3.2014)

Ostatnia aktualizacja: 13.10.2015

Top