Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Składanie sprawozdań na temat rzeczywistego i planowanego deficytu krajów UE

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Składanie sprawozdań na temat rzeczywistego i planowanego deficytu krajów UE

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu

JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie ustanawia procedury, na podstawie których władze publiczne* krajów UE dostarczają Komisji Europejskiej informacje na temat swoich deficytów publicznych* i długów publicznych*.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Dwa razy do roku kraje UE składają sprawozdania do Eurostatu, czyli departamentu statystycznego Komisji, na temat rzeczywistych* i planowanych* deficytów i długów publicznych.
 • Do 1 kwietnia roku bieżącego (zwanego rokiem „n”) dane obejmują:
  • aktualne dane szacunkowe określające deficyt za poprzedni rok („n-1”), rzeczywisty deficyt za ostatnie 3 lata („n-2”, „n-3” i „n-4”) oraz planowany deficyt publiczny na rok bieżący,
  • rzeczywisty dług za ostatnie 4 lata („n-1”, „n-2”, „n-3” i „n- 4”) i planowany dług publiczny na koniec bieżącego roku.
 • Do 1 października dane obejmują:
  • rzeczywisty deficyt za ostatnie 4 lata („n-1”, „n-2”, „n-3” i „n- 4”) i zaktualizowany planowany deficyt publiczny na koniec bieżącego roku.
 • Kraje UE przekazują Eurostatowi także:
  • dane z rachunków krajowych,
  • dane dotyczące wydatków inwestycyjnych*,
  • rzeczywisty PKB za ostatnie 4 lata i spodziewany PKB w roku bieżącym,
  • dodatkowe kwestionariusze i wyjaśnienia związane z notyfikacjami dotyczącymi deficytu i długu, odnośnie do których złożono sprawozdania,
  • szczegółowy wykaz metod, procedur oraz źródeł wykorzystywanych do opracowywania danych dotyczących rzeczywistego deficytu i długu oraz rachunków sektora publicznego będących ich podstawą,
  • ewentualną pomoc ekspertów w dziedzinie rachunków narodowych.
 • W przypadku gdy rok budżetowy nie jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, kraje UE podają dane w latach budżetowych dla dwóch lat budżetowych poprzedzających bieżący rok budżetowy.
 • Eurostat:
  • dokonuje systematycznej oceny jakości zarówno rzeczywistych danych przekazanych przez kraje UE, jak i rachunków sektora publicznego będących ich podstawą,
  • regularnie składa sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, dotyczące jakości rzeczywistych danych przekazanych przez kraje UE,
  • utrzymuje stały dialog z organami statystycznymi krajów UE,
  • prowadzi regularny dialog i inspekcje metodologiczne w krajach UE w celu przeglądu danych, monitorowania procedur i sprawdzania rachunków,
  • przekazuje rzeczywiste dane dotyczące deficytu i długu publicznego w ciągu 3 tygodni od terminów w kwietniu i październiku w formie komunikatów prasowych.

W 2014 r. rozporządzenie Komisji (UE) nr 220/2014 zmieniło rozporządzenie (WE) nr 479/2009, zastępując wcześniejszy europejski system rachunków narodowych i regionalnych (ESA 95) systemem ESA 2010.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 30 czerwca 2009 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

* Władze publiczne: w tym kontekście instytucje rządowe i samorządowe, instytucje rządowe na poziomie centralnym, regionalnym i fundusze zabezpieczenia społecznego.

* Deficyt publiczny (nadwyżka): wierzytelność netto (zadłużenie netto) administracji publicznej.

* Dług publiczny: całościowy dług brutto pod koniec roku w sektorze administracji publicznej.

* Rzeczywisty deficyt publiczny oraz dług publiczny: szacowane, wstępne, nie w pełni ostateczne lub ostateczne wyniki za poprzedni rok.

* Planowany deficyt publiczny oraz dług publiczny: najnowsze oficjalne prognozy, uwzględniające ostatnio podjęte decyzje budżetowe oraz najnowsze wydarzenia i perspektywy gospodarcze.

* Inwestycje publiczne: ogólny przyrost środków trwałych brutto sektora administracji publicznej.

AKT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (wersja ujednolicona) (Dz.U. L 145 z 10.6.2009, s. 1–9)

Kolejne zmiany do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 04.07.2016

Top