Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Wprowadzenie euro

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Wprowadzenie euro

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 974/98 – w sprawie wprowadzenia euro

Artykuł 140 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA I ART. 140 TFUE?

 • W niniejszym rozporządzeniu określono wymogi prawa walutowego, do których kraje UE muszą się zastosować po przyjęciu waluty euro. Określono w nim także poszczególne etapy prowadzące do wprowadzenia euro.
 • Artykuł 140 TFUE ustanawia kryteria w odniesieniu do członkostwa w unii gospodarczo-walutowej oraz przyjęcia waluty euro. Zapewnia regularne monitorowanie postępów czynionych przez kraje spoza strefy euro w celu spełnienia tych wymogów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia euro:
  • zawiera szczegółowe informacje dotyczące dat przyjęcia wspólnej waluty w każdym kraju, wymiany środków pieniężnych oraz stopniowego wycofywania waluty krajowej;
  • potwierdza, że walutą wspólną jest euro, które dzieli się na 100 centów, oraz że zastępuje walutę danego kraju uczestniczącego przy zastosowaniu uzgodnionego kursu wymiany;
  • nadaje Europejskiemu Bankowi Centralnemu i krajowym bankom centralnym krajów uczestniczących wyłączne prawo do wprowadzania w obieg banknotów euro;
  • zezwala, aby krajowe banknoty i monety zachowały kurs ustawowy z dnia poprzedzającego przyjęcie euro;
  • ustanawia warunki dla wszystkich okresów stopniowego wycofywania walut krajowych, z której to możliwości żaden kraj uczestniczący nie skorzystał;
  • stanowi, że banknoty i monety w walucie krajowej zachowają kurs ustawowy w obrębie poszczególnych krajów najpóźniej przez sześć miesięcy po poszczególnych datach wymiany środków pieniężnych;
  • zaznacza, że po dacie wymiany środków pieniężnych w danym kraju banknoty i monety euro są jedynym pełnoprawnym środkiem płatniczym w krajach strefy euro;
  • upoważnia kraje strefy euro do zastosowania odpowiednich sankcji za podrabianie i fałszowanie banknotów i monet euro.
 • W celu przyjęcia waluty euro kraje muszą spełnić poniższe cztery warunki gospodarcze i finansowe, tzw. kryteria konwergencji, określone w art. 140 TFUE oraz w Protokole nr 13 TFUE:
  • stabilność cen: stopa inflacji w ciągu jednego roku nie przekracza o więcej niż 1,5% inflacji w trzech krajach o najniższym krajowym kursie euro;
  • finanse publiczne: zapewnienie, że są zdrowe i zrównoważone dzięki ograniczaniu deficytu i zadłużenia krajowego do nie więcej niż odpowiednio 3% i 60% produktu krajowego brutto;
  • stabilność kursu walutowego: unikanie nadmiernych wahań kursów walut przez okres co najmniej dwóch lat poprzez udział w mechanizmie kursów walut, który reguluje kurs wymiany między krajami strefy euro i krajami spoza niej;
  • konwergencja stóp procentowych: posiadanie długoterminowej stopy procentowej nieprzekraczającej więcej niż o dwa punkty procentowe stopy procentowej w trzech krajach strefy euro o najlepszych wynikach.
 • Komisja Europejska wspierała przygotowania do wprowadzenia euro, organizując kampanię informacyjną na szeroką skalę. Była ona zaadresowana do:
  • przedsiębiorców, którzy mieli używać waluty euro w transakcjach zawieranych od 1 stycznia 2002 r.;
  • ogółu społeczeństwa, które musiało przestawić się na stosowanie nowych monet i banknotów oraz cen i wartości przez nie wyrażanych;
  • grup o szczególnych potrzebach, takich jak osoby społecznie lub ekonomicznie wykluczone, osoby z niepełnosprawnościami lub niepotrafiące czytać bądź pisać;
  • dzieci w wieku szkolnym, które miały dorastać z nową walutą i mogłyby pomagać swoim rodzicom i osobom starszym się z nią zapoznać.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Ma ono zastosowanie od 1 stycznia 1999 r.

KONTEKST

Więcej informacji można znaleźć na poniższych stronach internetowych:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro (Dz.U. L 139 z 11.5.1998, s. 1–5)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 974/98 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część 3 – Polityki i działania wewnętrzne Unii – Tytuł VIII – Polityka gospodarcza i pieniężna – Rozdział 5 – Postanowienia przejściowe – Artykuł 140 (dawny art. 121 ust. 1, art. 122 ust. 2 zdanie drugie oraz art. 123 ust. 5 TWE) (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 108–110)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Protokół (nr 13) w sprawie kryteriów konwergencji (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 281–282)

Ostatnia aktualizacja: 03.04.2017

Top