Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reforma systemu finansowego

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Reforma systemu finansowego

W komunikacie tym Komisja przedstawia planowane przez Unię Europejską reformy w branży finansowej. Reformy te mają na celu zwiększenie przejrzystości, udoskonalenie nadzoru i wzmocnienie stabilności rynków finansowych. Zmierzają również do zapewnienia skuteczniejszej ochrony inwestorów i konsumentów. Ponadto reformy te stanowią uzupełnienie reform już zapoczątkowanych po kryzysie finansowym z 2008 r.

AKT

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Europejskiego Banku Centralnego z dnia 2 czerwca 2010 r. – Regulacja usług finansowych dla zapewnienia zrównoważonego wzrostu [COM(2010) 301 – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Celem podjętych przez Unię Europejską (UE) reform w branży finansowej jest, by system finansowy był bezpieczniejszy i bardziej odpowiedzialny, co z kolei jest warunkiem zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego.

Przedstawione w komunikacie wnioski ustawodawcze stanowią uzupełnienie reform już zapoczątkowanych po kryzysie finansowym z 2008 r. i szczytach G-20. Wnioski te służą czterem głównym celom:

  • zwiększaniu przejrzystości rynków finansowych,
  • ustanowieniu skutecznych mechanizmów nadzoru i egzekwowania prawa w branży finansowej,
  • wzmocnieniu odporności i stabilności branży finansowej,
  • zwiększeniu odpowiedzialności podmiotów w branży finansowej i ochrony konsumentów.

Większa przejrzystość

Komisja zwraca uwagę, że brak przejrzystości branży finansowej był jedną z głównych przyczyn kryzysu finansowego z 2008 r. W związku z tym zamierza ona podnieść poziom przejrzystości w odniesieniu do transakcji, produktów i uczestników rynku.

Organy nadzoru, inwestorzy i konsumenci będą dzięki temu dysponować bardziej wiarygodnymi informacjami na temat rynków.

Komisja chce także zwiększyć wiarygodność i jakość ratingów finansowych. W ramach przypomnienia, są one wydawane przez agencje ratingowe, które zajmują się oceną ryzyka niewypłacalności. Pierwsze rozporządzenie w sprawie agencji ratingowych zostało przyjęte po kryzysie z 2008 r.

Skuteczny nadzór i egzekwowanie prawa

Komisja planuje utworzenienie kilku organów nadzoru finansowego:

  • Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego, której zadaniem jest wykrywanie zagrożeń makroekonomicznych mogących prowadzić do powstania sytuacji kryzysowych,
  • europejskiego organu nadzoru rynku bankowego,
  • europejskiego organu nadzoru rynku ubezpieczeń,
  • europejskiego organu nadzoru rynku papierów wartościowych.

Komisja zamierza także zapobiegać nadmiernym i nieodpowiedzialnym spekulacjom poprzez skuteczny system nakładania sankcji. Chce zwłaszcza ujednolicić praktyki krajowych organów finansowych w celu zwiększenia ich skuteczności.

Większa odporność i stabilność branży finansowej

Komisja zamierza skuteczniej regulować kapitał własny banków. Kapitał własny banków gwarantuje ich wypłacalność w razie trudności. Kluczowe znaczenie ma zachęcenie ich do zgromadzenia większej ilości kapitału własnego w okresach dobrej koniunktury, z którego będzie można korzystać w sytuacjach kryzysowych.

Komisja przedstawi także plan działań w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych. W następstwie tego planu przedstawiony będzie szereg wniosków ustawodawczych w sprawie kompletnego zestawu narzędzi dotyczących zapobiegania bankructwom banków i postępowań naprawczych wobec upadających banków.

Większa odpowiedzialność podmiotów w branży finansowej i większa ochrona konsumentów

Reformy te mają na celu przywrócenie zaufania inwestorów i konsumentów do rynków finansowych.

W tym celu w lipcu 2010 r. Komisja zaproponowała aktualizację przepisów dotyczących systemów gwarancji depozytów w celu zapewnienia skuteczniejszej ochrony deponentów w całej UE. Komisja ma również przygotować wnioski ustawodawcze dotyczące poprawy systemu rekompensat dla inwestorów i dotyczące ochrony ubezpieczonych w przypadku upadłości towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ostatnia aktualizacja: 10.09.2010

Top