Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dialog na temat społeczeństwa obywatelskiego między UE i krajami kandydującymi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Dialog na temat społeczeństwa obywatelskiego między UE i krajami kandydującymi

Komunikat ten określa ramy strategiczne rozwoju dialogu między społeczeństwami obywatelskimi Unii Europejskiej (UE) i krajów kandydujących. Chodzi o lepsze informowanie opinii publicznej państw członkowskich o konsekwencjach przystąpienia nowych krajów do UE oraz społeczeństwa krajów kandydujących o historii, funkcjonowaniu i wartościach Unii. Dialog ten postępuje i zmienia się wraz z negocjacjami przedakcesyjnymi oraz może wymagać nadania mu nowych kierunków.

AKT

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Dialog na temat społeczeństwa obywatelskiego między UE i krajami kandydującymi [COM(2005) 290 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

STRESZCZENIE

Komisja zamierza złagodzić brak informacji i przygotowania obywateli, który objawił się w czasie ostatniego rozszerzenia. Planuje wzmocnienie kontaktów i wymiany doświadczeń, pogłębienie wzajemnego poznania i zrozumienia poprzez ustanowienie dialogu ze społeczeństwem obywatelskim w Turcji i Chorwacji.

Komisja przyjmuje możliwie najszerszą definicję społeczeństwa obywatelskiego *. Społeczności lokalne i władze samorządowe także zaproszone są do udziału w dialogu.

Sposób podejścia do dialogu jest różny dla obu krajów: Chorwacji i Turcji. Komisja kładzie szczególny nacisk na stosunki z Turcją. Proponuje wzmocnienie działań bieżących oraz uzupełnianie ich nowymi propozycjami.

Wzmocnienie trwających działań

Chorwacja

Unia współpracuje z chorwackim społeczeństwem w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia (układ o stabilizacji i stowarzyszeniu, który wszedł w życie dnia 1 lutego 2005 r.). Dialog ten jest wzmocniony dzięki udziałowi Chorwacji w różnych programach wspólnotowych, takich jak 6. Program ramowy B+R czy Tempus.

Turcja

Inicjatywy dwustronne z Turcją, które można zaliczyć do dialogu między społeczeństwami obywatelskimi, już zostały podjęte przez organy krajowe i unijne.

UE finansuje wiele działań zmierzających ku:

 • rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego za pośrednictwem programu wzmacniającego rozwój NGO w kraju, Europejskiej inicjatywy na rzecz demokracji i praw człowieka (EIDHR) oraz programu przedakcesyjnej pomocy finansowej,
 • wzmocnieniu ustanowienia ścisłych powiązań między partnerami społecznymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w kwestiach dialogu społecznego, zatrudnienia i spraw socjalnych, w szczególności w dziedzinie prawa pracy, równości płci i walki z dyskryminacją,
 • zachęcaniu Turcji do udziału w programach wspólnotowych w dziedzinie edukacji i szkolenia, takich jak Socrates, Młodzież i Leonardo da Vinci. Przewiduje się także dodatkowe finansowanie z funduszy przedakcesyjnych w celu uzupełnienia zaproponowanych stypendiów. W dziedzinie szkolnictwa wyższego studenci tureccy korzystają z programu stypendialnego Jean Monnet, dzięki któremu mogą zgłębić wiedzę o integracji europejskiej. Komisja chce zwiększyć budżet przeznaczony na ten cel i analizuje inne inicjatywy, takie jak rozszerzenie programu na studentów z UE, którzy chcą studiować w Turcji.
 • wsparciu akcji Marie Curie, które stanowią zbiór programów mobilności dla badaczy i naukowców. Działania te zakładają rozwój i transfer kompetencji w badaniach, wzmocnienie i rozszerzanie perspektyw kariery naukowców oraz promocję doskonałości w badaniach europejskich.

Nowe działania

Dialog między społeczeństwami obywatelskimi powinien zmieniać się w miarę rozwoju i zapotrzebowania. Komisja oczekuje od uczestników społeczeństwa obywatelskiego, że to oni będą odgrywać aktywną rolę w kontynuowaniu dialogu.

Chorwacja

Dialog z chorwackim społeczeństwem obywatelskim będzie się rozwijał w zależności od pogłębiania stosunków między tym krajem a UE, wzmacniania współpracy regionalnej i rozwoju procesu pojednania w tym regionie. Komisja pragnie, aby dialog koncentrował się na praktycznych skutkach procesu przystępowania, i proponuje wzmacnianie kontaktów między partnerami społecznymi, mediami, NGO, wspólnotami religijnymi w Unii i w Chorwacji.

Turcja

Komisja planuje przeprowadzenie serii akcji, mających na celu wzmocnienie stosunków Turcja-Unia w dziedzinie:

 • długoterminowego partnerstwa między organizacjami. Utworzenie programu pomocy finansowej dla umożliwienia tureckim organizacjom społeczeństwa obywatelskiego współfinansowania projektów wymiany dwustronnej z organizacjami znajdującymi się w Unii. Skierowany jest w szczególności do organizacji zawodowych i partnerów społecznych. Pierwszeństwo będą miały projekty stawiające na trwałe związki między organizacjami,
 • równości mężczyzn i kobiet. Unia pragnie wzmocnić pozycję kobiet w społeczeństwie tureckim i poruszyć problematyczne tematy, takie jak przemoc w rodzinie. Komisja stara się włączyć równouprawnienie płci oraz wymiar równości szans do wszystkich działań,
 • stosunków handlowych. Utworzenie rady przedsiębiorstw UE-Turcja, gromadzącej główne firmy europejskie obecne w Turcji i firmy tureckie w celu utworzenia związków między podmiotami europejskimi i lokalnymi stowarzyszeniami przedsiębiorców oraz przyczynienia się do rozszerzenia handlu i inwestycji,
 • współpracy między społecznościami lokalnymi. Komisja pragnie wspierać partnerstwo między miastami w Turcji i Unii oraz włączać społeczności lokalne regionów odizolowanych i mniej uprzywilejowanych do działań wdrażanych w ramach dialogu. Turcja mogłaby uczestniczyć w programie „Europa dla obywateli” (2007–2013) na rzecz promowania aktywnego obywatelstwa europejskiego,
 • wymiany młodzieży, studentów i specjalistów. Komisja oceni skuteczność mechanizmów wprowadzonych w tej dziedzinie i przeanalizuje nowe projekty. Zamierza popierać ściślejszą współpracę instytucjonalną między uczelniami europejskimi i tureckimi, pozwalającą na utworzenie niezależnych instytucji uniwersyteckich, otwartych dla studentów obu stron, oraz wspólne badania i publikacje,
 • kultury i mediów. Komisja dołoży wszelkich starań, aby doszło do otwartej debaty publicznej. Przewiduje w tym celu utworzenie platform internetowych i strony internetowej. Przy współpracy z instytucjami kultury państw członkowskich będzie wspierała projekty uczenia się języków i promowania tłumaczeń z tureckiego i na turecki. Weźmie udział w finansowaniu informacyjnych programów telewizyjnych poświęconych społeczeństwu tureckiemu i europejskiemu. Poprze projekty partnerstwa we wspólnych programach między firmami telewizyjnymi z siedzibą w Unii i w Turcji. Komisja planuje także cykl seminariów dla dziennikarzy z UE i Turcji, kładących nacisk na bezpośrednie związki między organizacjami zawodowymi dziennikarzy.

Komisja stwierdza także, że dialog między społeczeństwami obywatelskimi poruszać będzie kwestie religii i włączy kościoły i inne stowarzyszenia religijne.

Warunki wdrożenia

Komisja będzie regularnie konsultować się ze specjalistami tureckimi i europejskimi, dobranymi ze względu na ich dogłębną znajomość stosunków Unia-Turcja.

Finansowanie wymienionych działań będzie zapewniane głównie z budżetu pomocy przedakcesyjnej przeznaczonej dla danych krajów oraz ewentualnie uzupełniane przez środki pochodzące z organów publicznych lub prywatnych i Komisji. Dla sfinansowania programów budżetowych państwa kandydujące wnoszą do budżetu wpłatę częściowo pokrytą przez fundusze przedakcesyjne.

W celu realizacji projektów Komisja będzie wykorzystywać struktury i zasoby już istniejące, chyba że zaistnieje inna konieczność. Dodaje, że warto, aby państwa członkowskie ułatwiały procedury uzyskania wiz tureckim uczestnikom dialogu.

Monitorowanie i sprawozdania

Komisja zapewnia regularne monitorowanie podjętych działań i ich wyników. Informacje dostępne będą na portalu internetowym „Europa”. Zorganizowana zostanie specyficzna kontrola wzajemnego postrzegania się między Unią i Turcją w celu odpowiedniej orientacji strategii.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie

 • Społeczeństwo obywatelskie: wszelkie struktury społeczne, których nie można zaliczyć do administracji rządowej i publicznej, bez względu na to, czy członkostwo w nich jest dobrowolne, czy obowiązkowe (związki zawodowe i federacje pracodawców, organizacje reprezentujące ogół podmiotów społecznych i gospodarczych, organizacje pozarządowe i społeczne organizacje obywatelskie, za pośrednictwem których obywatele uczestniczą w życiu lokalnym, wspólnoty religijne oraz środki masowego przekazu).

Ostatnia aktualizacja: 23.01.2007

Top