Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Relacje z północną częścią Cypru

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Relacje z północną częścią Cypru

Celem komunikatu jest zaproponowanie środków, które pozwolą na gospodarczy rozwój północnej części Cypru i zbliżenie jej do Unii.

AKT

Communication from the Commission of 3 June 2003 to the Council and the European Parliament, Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Ways of promoting economic development in the northern part of Cyprus and bringing it closer to the Union [COM(2003) 325 final – Not published in the Official Journal] (Komunikat Komisji z dnia 3 czerwca 2003 r. do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów - Sposoby promowania rozwoju gospodarczego północnej części Cypru oraz zbliżania go do Unii [COM(2003) 325 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]).

STRESZCZENIE

Z powodu braku kompleksowego rozwiązania wobec faktycznego podziału Cypru, w komunikacie zaproponowano środki mające na celu rozwój gospodarki w północnej części wyspy i zbliżenie jej do Unii. Dwa rodzaje środków, które w nim przedstawiono, dotyczą: pomocy finansowej i wymiany handlowej.

Pomoc finansowa

W 2003 r. w celu wsparcia rozwoju gospodarczego przekazano 9 mln euro tytułem pomocy finansowej na rzecz:

  • infrastruktury w dużych miastach północnej części wyspy,
  • dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw,
  • badań przygotowawczych dotyczących integracji północnej części z Unią po znalezieniu politycznego rozwiązania dla podziału wyspy.

Aby zbliżyć północną część Cypru do Unii, Komisja zintensyfikowała w 2003 r. swoje działania informacyjne. 3 mln euro przeznaczone zostanie na działania w zakresie:

  • organizacji seminariów dotyczących wspólnotowego dorobku prawnego skierowanych do obywateli północnej części wyspy,
  • organizacji wizyt w instytucjach unijnych dla obywateli będących Turkami cypryjskimi,
  • konsultacji z władzami Cypru celem określenia, jak zachęcać obywateli części północnej do uczestnictwa w programach wspólnotowych,
  • współpracy z państwami członkowskimi,
  • wsparcia społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych części północnej,
  • przetłumaczenia wspólnotowego dorobku prawnego na język turecki.

Wymiana handlowa

W komunikacie zaproponowano stworzenie systemu umożliwiającego wywóz produktów z północy wyspy po preferencyjnych taryfach na mocy układu o stowarzyszeniu podpisanym między Cyprem a Unią. Od 1994 r. z powodu nieakceptowania świadectw przewozowych wydawanych przez Turecką Republikę Cypru Północnego w ramach wywozu towarów z tej części wyspy nie można było korzystać z preferencyjnego traktowania celnego przyznanego pozostałej części Cypru na mocy układu o stowarzyszeniu. Wraz z nowym systemem obowiązkiem Izby Handlowej Turków cypryjskich będzie wydawanie świadectw przewozowych dla towarów wyprodukowanych lub uzyskanych w północnej części wyspy.

AKTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady - Sprawozdanie roczne 2006–2007 w sprawie realizacji pomocy wspólnotowej na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 389/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustanawiającego instrument wsparcia finansowego w celu stymulowania rozwoju gospodarczego tureckiej wspólnoty cypryjskiej [COM(2007) 0536 wersja ostateczna – nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym].

Sprawozdanie dotyczy pierwszego roku realizacji programu pomocy gospodarczej skierowanego do tureckiej wspólnoty cypryjskiej. Przedstawiono w nim pozytywny bilans rezultatów, zwłaszcza dzięki budowaniu zdolności administracyjnej. Czas trwania programu został skrócony z pięciu (2005–2009) do trzech lat (2007–2009). Ogólne ograniczenie czasu realizacji programu wiąże się ze skróceniem terminów zawierania umów.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 389/2006 z dnia 27 lutego 2006 r. ustanawiające instrument wsparcia finansowego w celu stymulowania rozwoju gospodarczego tureckiej wspólnoty cypryjskiej i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2667/2000 w sprawie Europejskiej Agencji Odbudowy [Dz.U. L 65 z 7.3.2006].

SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB, USŁUG I TOWARÓW

Komunikat Komisji z dnia 27 sierpnia 2008 r. - Sprawozdanie roczne w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 866/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz skutków jego stosowania [COM(2008) 529 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]. Komisja jest zdania, że rozporządzenie (WE) nr 389/2006 zapewnia odpowiednie ramy prawne. Między 1 maja 2007 r. a 30 kwietnia 2008 r. liczba osób przekraczających zieloną linię zwiększyła się dwukrotnie, osiągając najwyższy poziom od czasu jej ustanowienia. Jednocześnie wzrasta nielegalna imigracja. W okresie sprawozdawczym przepływ towarów wzrósł o jedną trzecią pomimo istniejących ograniczeń w wymianie handlowej. Dotyczy to głównie towarów z północnej części wyspy, na której rząd nie sprawuje faktycznej kontroli. Aby ułatwić wymianę handlową między dwoma obszarami, 16 czerwca 2008 r. rozporządzenie zostało zmienione. Na Komisji nadal jednak spoczywa obowiązek monitorowania wykonywania rozporządzenia.

Decyzja Komisji nr 2007/330/WE z dnia 4 maja 2007 r. znosząca zakaz przemieszczania niektórych produktów zwierzęcych na wyspie Cypr zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 866/2004 i ustanawiająca warunki przemieszczania tych produktów [notyfikowana jako dokument nr C(2007) 1911] (Tekst mający znaczenie dla EOG) [Dz.U. L 123 z 12.5.2007].

Rozporządzenie Rady (WE) nr 866/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie systemu na podstawie art. 2 Protokołu 10 do Aktu Przystąpienia [Dz.U. L 161 z 30.4.2004]. Obszary, na których rząd Republiki Cypryjskiej sprawuje efektywną kontrolę, i obszary, na których jej nie sprawuje, są oddzielone linią. Linia ta nie stanowi zewnętrznej granicy UE.

Na mocy rozporządzenia określone zostają warunki przeprowadzania kontroli osób, towarów i usług przekraczających tę linię.

Ostatnia aktualizacja: 07.09.2009

Top