Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sprawiedliwy handel i związane z handlem systemy zapewniania zgodności ze zrównoważonym rozwojem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sprawiedliwy handel i związane z handlem systemy zapewniania zgodności ze zrównoważonym rozwojem

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Komunikat Komisji (COM(2009) 215 wersja ostateczna) – rola sprawiedliwego handlu i związanych z handlem pozarządowych systemów zapewniania zgodności ze zrównoważonym rozwojem

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

 • Niniejszy komunikat opisuje rozwój od czasu komunikatu o sprawiedliwym handlu*, opublikowanego w 1999 r. przez Komisję Europejską.
 • Zasugerowano w nim środki, jakie władze publiczne, podmioty wspierające sprawiedliwy handel i inne mogą podejmować w celu promocji tej idei.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Od 1999 r. wprowadzono jednolity „znak certyfikacyjnysprawiedliwego handlu” podlegający niezależnej weryfikacji. Zastąpił on krajowe etykiety i zwiększył świadomość konsumentów.

 • Kryteria sprawiedliwego handlu obejmują:
  • sprawiedliwą cenę producenta,
  • części płatności dokonywane z góry, jeśli producent tego zażąda,
  • długotrwałe, stabilne kontakty,
  • przejrzystość i możliwość prześledzenia łańcucha dostawy,
  • praktyki produkcyjne zgodne z konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy,
  • poszanowanie środowiska, praw człowieka — zwłaszcza kobiet i dzieci — oraz tradycyjnych metod produkcji,
  • wspieranie producentów w rozwijaniu ich potencjału, dochodu rolniczego i dostępu do rynków eksportowych,
  • zwiększanie świadomości na temat sprawiedliwego handlu i jego celów,
  • ocena skutków działań w ramach sprawiedliwego handlu.

Komisja sugeruje, że:

 • prywatne systemy promujące sprawiedliwy i zrównoważony handel powinny
  • pozostać wolne od zakłóceń ze strony rządów,
  • badać możliwości synergii i porozumienia pomiędzy nimi,
  • być poddawane obiektywnej ocenie pod kątem oddziaływania ich inicjatyw,
 • oferenci zamówień publicznych powinni uwzględniać znak sprawiedliwego handlu przy składaniu zamówień na zrównoważone towary i usługi,
 • Unia Europejska (UE) powinna określić sposoby stosowania budżetu UE w celu promowania sprawiedliwego handlu.

W 2010 r. Komisja przedstawiła komunikat, w którym podkreślono trzy korzyści płynące z bardziej otwartego handlu: wzrost gospodarczy, wybory konsumentów i tworzenie miejsc pracy.

W 2012 r. Komisja przedłożyła nowy komunikat w celu poprawy synergii pomiędzy handlem a polityką rozwoju. W komunikacie objaśniono, że takie połączenie może pobudzić zatrudnienie i wzrost gospodarczy w UE oraz stworzyć lepsze warunki dla handlu i inwestycji w krajach rozwijających się.

* KLUCZOWE POJĘCIA

Sprawiedliwy handel: rodzaj partnerstwa handlowego, opartego na dialogu, przejrzystości i szacunku, dążącego do zwiększenia równości w handlu międzynarodowym. Przyczynia się on do zrównoważonego rozwoju poprzez oferowanie lepszych warunków handlowych i zabezpieczenie praw zepchniętych na margines producentów i pracowników – zwłaszcza w krajach rozwijających się. Organizacje sprawiedliwego handlu, wspierane przez konsumentów, są aktywnie zaangażowane we wspieranie producentów, poprawę świadomości oraz prowadzenie kampanii na rzecz zmian w zasadach i praktykach handlu międzynarodowego.

GŁÓWNY DOKUMENT

Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego – Wkład w zrównoważony rozwój: rola sprawiedliwego handlu i związanych z handlem pozarządowych systemów zapewniania zgodności ze zrównoważonym rozwojem (COM(2009) 215 wersja ostateczna z 5.5.2009)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Rady w sprawie „sprawiedliwego handlu” (COM(99) 619 wersja ostateczna z 29.11.1999)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Handel, wzrost i polityka światowa: Polityka handlowa jako kluczowy element strategii Europa 2020 (COM(2010) 612 wersja ostateczna z 9.11.2010)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego: Handel, wzrost gospodarczy i rozwój – Dostosowanie polityki handlowej i inwestycyjnej do sytuacji krajów najbardziej potrzebujących (COM(2012) 22 final z 27.1.2012)

Ostatnia aktualizacja: 07.12.2016

Top