Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zniesienie kontroli na granicach w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html CS html EN html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Zniesienie kontroli na granicach w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej

Przeprowadzane przez państwa UE kontrole dotyczące właściwości technicznych, zezwoleń i innej dokumentacji są ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa dróg i śródlądowych dróg morskich. Jednak takie kontrole mogą być przeprowadzane na całym terytorium zainteresowanych państw UE i dlatego przekraczanie granic nie powinno stanowić pretekstu do przeprowadzania tych działań. Zniesienie tych kontroli na granicach w Unii Europejskiej (UE) ma istotne znaczenie dla realizacji swobody świadczenia usług w dziedzinie transportu w ramach wspólnej polityki transportowej.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1100/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r. w sprawie zniesienia kontroli przeprowadzanych na granicach państw członkowskich w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej (Tekst mający znaczenie dla EOG).

STRESZCZENIE

Na mocy niniejszego rozporządzenia zniesione zostają przeprowadzane na granicach * kontrole * pojazdów drogowych i statków żeglugi śródlądowej przemieszczających się między krajami Unii Europejskiej (UE). Kontrole, badania lub formalności nie mogą być przeprowadzane jako kontrole graniczne w UE, lecz wyłącznie jako część normalnych procedur kontrolnych wykonywanych w sposób niedyskryminujący na całym terytorium państwa członkowskiego.

Wspomniane powyżej kontrole określone zostały w załączniku I do niniejszego rozporządzenia. Komisja może zaproponować zmiany do tego załącznika w celu uwzględnienia rozwoju technicznego w tej dziedzinie. Załącznik odnosi się zarówno do unijnych, jak i krajowych przepisów prawa, które przewidują kontrole i badania, w tym:

  • kontrole maksymalnych dopuszczalnych obciążeń oraz wymiarów pojazdów drogowych,
  • kontrole dokumentów potwierdzających przydatność do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep,
  • badania weryfikujące spełnianie wymagań technicznych przez statki żeglugi śródlądowej,
  • kontrole list pasażerów przewożonych autobusem lub autokarem,
  • kontrole praw jazdy,
  • kontrole odnoszące się do środków transportu towarów niebezpiecznych,
  • kontrole odnoszące się do środków transportu szybko psujących się artykułów żywnościowych.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie:

  • Granica: granica wewnętrzna w UE lub granica zewnętrzna, w przypadku gdy przewóz między państwami członkowskimi pociąga za sobą przejazd przez państwo trzecie.
  • Kontrola: kontrola, badanie, przegląd lub formalność dokonywane na granicach państw członkowskich przez organy krajowe, które oznaczają zatrzymanie lub utrudnienie w swobodnym przepływie pojazdów lub statków.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1100/2008

4.12.2008

Dz.U. L 304 z 14.11.2008

Top