Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zmodernizowany wspólnotowy kodeks celny

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Zmodernizowany wspólnotowy kodeks celny

Wspólnotowy kodeks celny ustala i określa przepisy stosowane do importu i eksportu towarów między Wspólnotą i państwami trzecimi. Nowy kodeks ma na celu ułatwienie handlu przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa na granicach.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające Wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny) [Dz.U. L 145 z 4.6.2008].

STRESZCZENIE

Zmodernizowany kodeks celny tworzy nowy elektroniczny system celny. Ujmuje procedury celne wspólne dla wszystkich państw członkowskich, wzmacniając jednocześnie zbieżność między systemami informatycznymi 28 administracji celnych. Od 1 listopada 2013 r. zastępuje Wspólnotowy kodeks celny z 1992 r.

Przepisy kodeksu

Zmodernizowany wspólnotowy kodeks celny z 2008 r. obejmuje:

 • przepisy ogólne dotyczące zakresu stosowania ustawodawstwa celnego, misji służb celnych oraz praw i obowiązków osób wobec przepisów celnych,
 • podstawowe elementy dotyczące stosowania praw do importu lub eksportu oraz inne środki w ramach wymiany towarów (wspólna taryfa celna), pochodzenie towarów, wartość celna towarów),
 • dług celny i jego zabezpieczenie,
 • procedury celne dotyczące towarów wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty,
 • przepisy dotyczące statusu celnego, objęcia towarów procedurą celną oraz weryfikacji, zwolnienia i dysponowania towarami,
 • zasady dopuszczenia do swobodnego obrotu i zwolnienia z należności celnych przywozowych,
 • specjalne procedury celne podzielone na cztery rodzaje działalności (tranzyt, składowanie, szczególne przeznaczenie, przetwarzanie),
 • zasady celne wywozu towarów z obszaru celnego Wspólnoty (towary opuszczające obszar, eksport i reeksport, zwolnienie z należności celnych wywozowych),
 • komitet kodeksu celnego i procedury przyjęcia przez Komisję środków wykonawczych do kodeksu.

Nowe przepisy dotyczące usprawnienia procedur celnych, zarówno w celu ułatwienia handlu, jak i zapobiegania nowym zagrożeniom.

Poprzez wzmocnienie ram prawnych i operacyjnych wspólnych dla władz celnych kodeks wprowadza nowoczesny proces oparty na systemie informatycznym, aby:

 • zagwarantować uproszczenie i jednolite stosowanie przepisów celnych,
 • poprawić kontrole celne, który opierają się głównie na analizie ryzyka na podstawie wspólnych ram zarządzania ryzykiem . Kontrole inne niż celne powinno przeprowadzać się – w miarę możliwości – w tym samym czasie i miejscu, co kontrole celne,
 • ułatwić procedury odprawy celnej, które będą w pełni zinformatyzowane, uproszczone i scentralizowane,
 • zracjonalizować obecne systemy celne gospodarcze i/lub zawieszające, które przekształcono w system procedur specjalnych, umożliwiający tranzyt (zewnętrzny i wewnętrzny), składowanie (czasowe składowanie, składowanie celne i wolne obszary celne), szczególne przeznaczenie (odprawa czasowa lub końcowe przeznaczenie) lub przetwarzanie (uszlachetnianie czynne lub bierne) towarów, aby lepiej odpowiadać na ekonomiczne potrzeby przedsiębiorców i ułatwić dostęp.

W wyniku komunikatu z 2003 r. w sprawie prostego, bezpapierowego środowiska dla urzędów celnych i handlu, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych stało się regułą.

Wspólne systemy informatyczne umożliwiają wymianę danych między urzędami celnymi z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych. Systemy te obejmują:

 • formalności dopełniane przez przedsiębiorców ,
 • systemy celne (szczególnie w przypadku odprawy scentralizowanej) i rejestracji/upoważnień przedsiębiorców (identyfikacja i rejestracja przedsiębiorców: numer EORI, przyznanie statusu przedsiębiorcy upoważnionego do korzystania z uproszczeń celnych i/lub do korzystania z ułatwień w zakresie bezpieczeństwa i ochrony – świadectwo AEO),
 • wspólne ramy zarządzania dla Komisji i państw członkowskich. Umożliwia to organom celnym przeprowadzenie kontroli na podstawie analiz krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych.

Wspólny system podatku od wartości dodanej

Nowe ramy prawne pozwalają na uproszczenie procedury celnej wymiany towarów pomiędzy tymi częściami obszaru celnego Wspólnoty, do których stosuje się przepisy dyrektywy 2006/112/WE, a częściami tego obszaru, do których nie stosuje się tych przepisów.

Kontekst

Wspólnotowy kodeks celny został unowocześniony w następstwie wygaśnięcia Traktatu o EWWiS oraz dwóch następujących po sobie rozszerzeń Unii Europejskiej. Ponadto został zmieniony zgodnie z Międzynarodową konwencją dotyczącą uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego oraz Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Transpozycja przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 450/2008 [procedura współdecyzji COD/2005/0246]

24.6.2008

Dz.U. L 145 z 4.6.2008

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Transpozycja przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (UE) nr 528/2013

19.6.2013

-

Dz.U. L 165 z 18.6.2013

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 70/2008/WE z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie eliminowania papierowej formy dokumentów w sektorach ceł i handlu [Dz.U. L 23 z 26.1.2008].

Ostatnia aktualizacja: 24.02.2014

Top