Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka za rok 2009

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Roczne sprawozdanie UE na temat praw człowieka za rok 2009

W sprawozdaniu przedstawiono działania i politykę prowadzoną przez Unię Europejską (UE) na rzecz praw człowieka i demokracji na świecie obejmujące okres od lipca 2008 r. do grudnia 2009 r.

AKT

Prawa człowieka i demokracja na świecie: sprawozdanie z działań UE od lipca 2008 r. do grudnia 2009 r., Rada Unii Europejskiej - Bruksela, 10 maja 2010 r. (nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym).

STRESZCZENIE

Prawa człowieka i demokracja to wartości, na których opiera się Unia Europejska (UE) i które zdecydowała się propagować w ramach swojej polityki zagranicznej. Celem jedenastego sprawozdania na temat praw człowieka i demokracji jest przedstawienie działań podjętych przez UE w tej dziedzinie w okresie między 1 lipca 2008 r. a 31 grudnia2009 r.

Działania w państwach trzecich

W celu realizacji polityki w zakresie praw człowieka i demokracji UE ma do swojej dyspozycji kilka instrumentów.

W ciągu osiemnastu miesięcy, których dotyczy sprawozdanie, UE dopasowała niektóre z wytycznych, na których opiera się jej polityka. Należą do nich m.in. wytyczne w sprawie promowania przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i dialogi dotyczące praw człowieka.

Obecnie UE prowadzi dialog skoncentrowany wokół praw człowieka z czterdziestoma państwami. Poszanowanie praw człowieka ustanawia kluczowym elementem porozumień zawieranych z państwami trzecimi. W ramach umowy z Kotonu rozpoczęła konsultacje z Fidżi, Gwineą, Madagaskarem, Mauretanią, Nigrem i Zimbabwe w związku z naruszeniem praw człowieka i demokracji w tych krajach.

UE podjęła wiele wspólnych działań i przyjęła wiele wspólnych stanowisk. Obejmują one instrumenty prawne ustalające stanowisko, jakie ma zostać przyjęte przez Unię Europejską, lub sposób przeprowadzenia działań operacyjnych, jakie mają zostać podjęte w obliczu naruszenia praw człowieka i sytuacji kryzysowych. Tym samym odnowiła i przedłużyła sankcje nałożone na osoby zagrażające procesowi pokojowemu na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Od grudnia 2008 r. UE prowadzi operację morską, której celem jest walka z piractwem wzdłuż wybrzeży Somalii (operacja EU NAVFOR-ATLANTA).

W latach 2008–2009 UE przeznaczyła 235 mln EUR na ochronę praw człowieka i demokracji, zwłaszcza w ramach europejskiego instrumentu na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie.

Grupy tematyczne

Polityka UE dotycząca praw człowieka i demokracji koncentruje się na kilku grupach tematycznych, a mianowicie:

 • karze śmierci, która została zniesiona w Burundi i stanie USA Nowy Meksyk. UE odegrała decydującą rolę w przyjęciu rezolucji 63/168 Zgromadzenia Ogólnego ONZ wzywającej do wprowadzenia moratorium na stosowanie kary śmierci,
 • torturach i innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniu albo karaniu. UE wyraziła swoje obawy w tej kwestii w odniesieniu do państw trzecich. Interweniowała w pojedynczych przypadkach w Iranie, Zimbabwe, Chinach, Bangladeszu i Sudanie,
 • dzieciach w konfliktach zbrojnych. W państwach priorytetowych zainicjowano proces oceny wdrażania wytycznych UE w sprawie dzieci w konfliktach zbrojnych,
 • obrońcach praw człowieka. UE zmieniła swoje wytyczne w tym zakresie i opracowała strategie ich wdrażania w ponad sześćdziesięciu krajach,
 • prawach kobiet. Przyjęto szereg wytycznych w sprawie przemocy wobec kobiet i zwalczania wszelkich form dyskryminacji kobiet,
 • Międzynarodowym Trybunale Karnym i walce z bezkarnością. UE nadal propaguje w wielu krajach uniwersalność zastosowania i nienaruszalność statutu rzymskiego,
 • prawach człowieka i terroryzmie. UE potwierdziła konieczność gwarancji poszanowania praw człowieka w zwalczaniu terroryzmu. Z zadowoleniem przyjęła decyzję Stanów Zjednoczonych o zamknięciu więzienia Guantanamo,
 • wolności słowa. Szczególną uwagę zwrócono na związek między wolnością słowa a najnowszymi technologiami,
 • wsparciu wyborów. W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, UE wysłała szesnaście misji obserwacji wyborów,
 • azylu, migracji, uchodźcach i przesiedleńcach. Przyjęcie programu sztokholmskiego potwierdziło, że opracowanie europejskiej polityki migracyjnej oraz pełna realizacja wspólnego europejskiego systemu azylowego to kluczowe cele UE,
 • handlu ludźmi. Chodzi o priorytet nowego programu finansowania „Zapobieganie i zwalczanie przestępczości”,
 • prawach osób należących do mniejszości. Stworzona została europejska platforma na rzecz integracji Romów,
 • prawach osób niepełnosprawnych. UE kontynuowała proces, który ma jej pozwolić na przystąpienie do Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych.

Rola UE na scenie międzynarodowej

Z inicjatywy UE na 63. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ przyjęto nową rezolucję międzyregionalną w sprawie kary śmierci. Dodatkowo przyjęte zostały dwie przedstawione przez UE rezolucje ujawniające naruszenie praw człowieka w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i Birmie.

Współpracę między UE i Radą Europy uznaje się za zadowalającą. Jednym z najistotniejszych zagadnień było przystąpienie UE do europejskiej konwencji praw człowieka.

W ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) Unia Europejska wzięła udział w debacie nad przyszłością europejskiego bezpieczeństwa, kwestią dominującą w programie pracy OBWE na rok 2009.

Ostatnia aktualizacja: 30.06.2011

Top