Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Międzynarodowy Trybunał Karny

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Międzynarodowy Trybunał Karny

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja 2011/168/WPZiB w sprawie wsparcia UE dla Międzynarodowego Trybunału Karnego

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI?

  • Ma ona na celu umożliwić poczynienie postępów w działaniach na rzecz uzyskania powszechnego poparcia dla statutu rzymskiego, będącego traktatem regulującym funkcjonowanie Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK), zachowując tym samym jego integralność, niezależność i sprawne funkcjonowanie.
  • Decyzja wskazuje też, że UE powinna wspierać współpracę z MTK oraz wdrażanie zasady komplementarności*.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Postępy w działaniach na rzecz uzyskania powszechnego poparcia

  • UE oraz 28 krajów UE powinny czynić postępy w działaniach na rzecz uzyskania powszechnego poparcia dla statutu rzymskiego za sprawą prowadzenia negocjacji i dialogu politycznego z krajami spoza UE lub regionalnymi organizacjami oraz poprzez podejmowanie inicjatyw na rzecz promocji wartości, zasad i postanowień statutu rzymskiego.
  • UE i kraje UE muszą współpracować z krajami spoza UE, instytucjami międzynarodowymi i organizacjami pozarządowymi w celu czynienia postępów w działaniach na rzecz uzyskania powszechnego poparcia.
  • Kraje UE dzielą się z krajami spoza UE własnymi doświadczeniami w sprawach związanych z wprowadzaniem w życie statutu rzymskiego. Ponadto UE i kraje UE mogą wspomnianym krajom spoza UE udzielać pomocy technicznej i finansowej.

Gwarancja niezależności MTK

Aby zapewnić MTK niezależność UE i kraje UE:

Wsparcie skutecznego funkcjonowania

  • UE i kraje UE mogą zawierać szczególnie uzgodnienia lub umowy w celu wsparcia skutecznego funkcjonowania MTK.
  • Pełna współpraca z MTK jest niezbędna dla jego skutecznego funkcjonowania. UE i kraje UE podejmują działania mające zapewnić pełną współpracę między krajami spoza UE i MTK, w tym szybkie wykonywanie nakazów aresztowania.
  • Dokument dotyczący odpowiedzi UE na brak współpracy krajów spoza UE z MTK skupia się na sposobach reagowania UE i krajów UE na brak współpracy.

Plan działań

Plan działań następczych po przyjęciu niniejszej decyzji skupia się, między innymi, na koordynacji działań UE na rzecz realizacji celów określonych w decyzji oraz wdrażaniu zasady komplementarności.

OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza decyzja weszła w życie 21 marca 2011 r.

KONTEKST

MTK to niezależna organizacja międzynarodowa z siedzibą w Hadze w Holandii. Do jej zadań należy osądzanie sprawców ludobójstwa*, zbrodni przeciwko ludzkości* i zbrodni wojennych*. Funkcjonowanie MTK reguluje statut rzymski, który wszedł w życie 1 lipca 2002 r. i został ratyfikowany przez wszystkie kraje UE.

KLUCZOWE POJĘCIA

*Komplementarność, w tym kontekście, oznacza zasadę, wedle której MTK przewidziany jest jako sąd ostatniej instancji, co oznacza, że powinien on prowadzić dochodzenia i ścigać wyłącznie w przypadku, gdy sądy krajowe nie były w stanie tego dokonać.

*Ludobójstwo: czyny, dokonane w zamiarze zniszczenia w całości lub w części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych.

* Zbrodnie przeciwko ludzkości: czyny dokonywane w ramach szeroko zakrojonych i systematycznych ataków skierowanych na populacje cywili.

* Zbrodnie wojenne: czyny naruszające prawo wojenne (np. Konwencje genewskie). Przykłady zbrodni wojennych obejmują złe traktowanie jeńców, zabijanie zakładników lub umyślne niszczenie miast, miasteczek lub wsi.

AKT

Decyzja Rady 2011/168/WPZiB z dnia 21 marca 2011 r. w sprawie Międzynarodowego Trybunału Karnego, uchylająca wspólne stanowisko 2003/444/WPZiB (Dz.U. L 76 z 22.3.2011, s. 56–58)

Ostatnia aktualizacja: 16.02.2016

Top