Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kontrola wywozu produktów podwójnego zastosowania

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kontrola wywozu produktów podwójnego zastosowania

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 428/2009 –unijny system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • Ustanawia jednolity unijny system kontroli wywozu, transferu, tranzytu i pośrednictwa (działalności pośredników, którzy kupują i sprzedają w imieniu innych podmiotów) w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania*. Ten system kontroli ma zapewnić wypełnianie międzynarodowych ustaleń i zobowiązań, w szczególności odnośnie do nieproliferacji (czyli zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej).
 • Określa wspólny wykaz kontrolny UE oraz zasady jego wdrożenia. Aby wywieźć produkty podwójnego zastosowania z Unii do kraju spoza Unii, wymagane jest zezwolenie na wywóz.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

 • Produkty podwójnego zastosowania oznaczają produkty oraz technologie, które mogą być użyte zarówno w zastosowaniach cywilnych, jak i militarnych do wspomagania w jakikolwiek sposób wytwarzania broni jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego.
 • Sektor handlu produktami podwójnego zastosowania stanowi znaczną część handlu zewnętrznego UE. Najnowsze dane potwierdzają, że wielkość kontrolowanego wywozu produktów podwójnego zastosowania z UE wynosiła do 85 mld EUR.

Unijny wykaz produktów podwójnego zastosowania

 • Załącznik I zawiera wykaz produktów podwójnego zastosowania, które wymagają zezwolenia. Załącznik I jest corocznie aktualizowany, tak aby dostosować go do przepisów międzynarodowych i zobowiązań przyjętych przez:
 • Produkty podwójnego zastosowania niewymienione w wykazie: wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania niewymienionych w załączniku I może wymagać zezwolenia, gdy istnieje podejrzenie, że są one przeznaczone do użytku w związku z programem produkcji broni chemicznej, biologicznej lub jądrowej albo rakiet balistycznych, lub do użytku militarnego w krajach, na które nałożono embargo na broń.
 • W wyjątkowych przypadkach ze względów bezpieczeństwa publicznego lub ze względu na prawa człowieka kraje UE mogą nakładać dodatkowe kontrole na produkty niewyszczególnione w załączniku.
 • Kraje UE mogą również wprowadzać ograniczenia w zakresie świadczenia usług pośrednictwa w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, a także ich tranzytu przez terytorium UE.
 • Swobodny przepływ produktów podwójnego zastosowania na terenie Unii: z wyjątkiem niektórych wrażliwych produktów wymienionych w załączniku IV do rozporządzenia (np. zapłonniki elektryczne), produkty podwójnego zastosowania mogą być przedmiotem swobodnego obrotu na terenie UE.

Zezwolenia na wywóz

Istnieją cztery rodzaje zezwoleń na wywóz.

 • 1.

  Generalne unijne zezwolenia na wywóz umożliwiają wywóz określonych produktów podwójnego zastosowania do niektórych krajów, pod pewnymi warunkami (zob. załącznik II do rozporządzenia). Obejmują one na przykład:

  • wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania do krajów takich, jak Australia, Kanada, Japonia, Nowa Zelandia, Norwegia, Szwajcaria i Stany Zjednoczone,
  • wywóz niektórych produktów podwójnego zastosowania po naprawie/wymianie,
  • wywóz czasowy niektórych produktów podwójnego zastosowania na wystawy/targi,
  • wywóz niektórych urządzeń telekomunikacyjnych i środków chemicznych do określonych miejsc przeznaczenia.
 • 2.

  Krajowe generalne zezwolenia na wywóz mogą być wydawane przez kraje UE, jeśli są one zgodne z istniejącymi generalnymi unijnymi zezwoleniami na wywóz i nie odnoszą się do produktów wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (np. uranu lub patogenów ludzkich i zwierzęcych, takich jak niektóre wirusy, w tym wirus Ebola).

 • 3.

  Globalne zezwolenia na wywóz są udzielane przez organy krajowe jednemu eksporterowi i mogą obejmować wiele produktów oraz być ważne na wywóz do jednego lub więcej określonych użytkowników końcowych i/lub w jednym lub więcej określonych państwach trzecich.

 • 4.

  Indywidualne zezwolenia na wywóz są udzielane przez organy krajowe jednemu eksporterowi w odniesieniu do jednego użytkownika końcowego lub odbiorcy w państwie trzecim i obejmują jeden lub więcej produktów podwójnego zastosowania.

Sieć organów kontroli wywozu

Rozporządzenie ustanawia sieć właściwych organów kontroli wywozu, koordynowaną przez Grupę Koordynacyjną ds. Produktów Podwójnego Zastosowania, które wymieniają pomiędzy sobą informacje dotyczące systemu kontroli wywozu i opracowują narzędzia wspierające jego wdrożenie.

Przegląd polityki w zakresie kontroli wywozu

 • Rozporządzenie nakłada na Komisję Europejską obowiązek przeprowadzenia przeglądu polityki w zakresie kontroli wywozu. W październiku 2013 r. Komisja przedstawiła Radzie i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie w sprawie wdrażania i oceny wpływu. Stwierdzono w nim, że obecny system kontroli wywozu zapewnia mocne podstawy prawne i instytucjonalne, jednak należy go zaktualizować w celu wytworzenia zdolności w zakresie nowoczesnej kontroli, które będą UE niezbędne w przyszłości.
 • W kwietniu 2014 r. przyjęto komunikat przedstawiający długofalową wizję systemu kontroli wywozu z UE i określający konkretne warianty strategiczne modernizacji systemu kontroli wywozu. W 2015 r. Komisja przeprowadziła ocenę wpływu i we wrześniu 2016 r. przedstawiła wniosek legislacyjny w sprawie modernizacji unijnego systemu kontroli wywozu.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 27 sierpnia 2009 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

* KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Produkty podwójnego zastosowania: produkty o zastosowaniu zarówno cywilnym, jak i militarnym, między innymi uran, który może być stosowany zarówno do produkcji energii, jak i broni jądrowej.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz.U. L 134 z 29.5.2009, s. 1–269)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 428/2009 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego – Przegląd polityki kontroli wywozu: zapewnienie bezpieczeństwa i konkurencyjności w zmieniającym się świecie (COM(2014) 244 final z 24.4.2014).

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2017

Top