Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Preferencyjne cła przywozowe UE dla krajów rozwijających się

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preferencyjne cła przywozowe UE dla krajów rozwijających się

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (UE) nr 978/2012 wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

 • W 2012 r. Unia Europejska (UE) uzgodniła nowe, zmienione zasady tego systemu, który obowiązuje od 1971 r. Jest on bardziej przejrzysty i przewidywalny dla państw beneficjentów, zwłaszcza w obliczu zmian, jakie zaszły w handlu światowym w ostatniej dekadzie. System skierowany jest obecnie do krajów najbardziej potrzebujących pomocy.
 • Rozporządzenie nie uwzględnia krajów, które korzystają już z preferencji na mocy umów o wolnym handlu z UE lub „autonomicznych” porozumień (zazwyczaj tymczasowych, obowiązujących do chwili zawarcia bardziej kompleksowych, długoterminowych umów z UE).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Ogólny system preferencji taryfowych (GSP) UE pozwala krajom rozwijającym się płacić niższe cła od towarów eksportowanych do UE, wspierając tym samym ich gospodarki.

Trzy części systemu

 • Standardowy GSP – obniżenie lub zawieszenie ceł na towary przywożone z kraju rozwijającego się. Wyjątek – nie dotyczy to krajów sklasyfikowanych przez Bank Światowy jako kraje o wysokim lub średniowysokim dochodzie przez trzy kolejne lata bezpośrednio przed zaktualizowaniem przez UE wykazu krajów beneficjentów
 • GSP+ (rozwiązanie motywacyjne) – jeszcze niższe cła dla krajów, które ratyfikują i wdrożą 27 wskazanych międzynarodowych konwencji dotyczących praw człowieka i praw pracowniczych, ochrony środowiska oraz dobrych rządów.
 • EBA (Everything But Arms – wszystko oprócz broni) dla krajów najsłabiej rozwiniętych – w pełni bezcłowy i bezkontyngentowy przywóz wszystkich towarów z wyjątkiem broni z krajów określonych przez ONZ jako najsłabiej rozwinięte.

Zawieszanie preferencji

UE może czasowo zawiesić niższe cła z następujących powodów:

 • naruszenie podstawowych zasad konwencji praw człowieka i praw pracowniczych
 • nieuczciwe praktyki handlowe
 • poważne braki w systemie kontroli celnej (np. wywóz lub tranzyt narkotyków)
 • jeżeli prawo kraju korzystającego z GSP+ przestało uwzględniać stosowne konwencje (lub nie jest skutecznie stosowane).

Znoszenie preferencji w miarę rozwoju

 • Niektóre kraje, choć nadal ubogie, stają się bardzo konkurencyjnymi eksporterami. W tej sytuacji nie potrzebują już preferencji, aby skutecznie wchodzić na rynki UE.
 • W ramach GSP przewidziano zatem znoszenie preferencji w przypadku krajów dysponujących sektorami zdolnymi do konkurencji.

Większa stabilność i przewidywalność

 • Z racji 10-letniego okresu obowiązywania (dawniej były to 3 lata) nowy system jest bardziej stabilny i przewidywalny dla importerów oraz eksporterów.
 • Eksporterzy wiedzą, że w razie wprowadzenia zmian w wykazie krajów korzystających obowiązują co najmniej roczne okresy przejściowe. Kraje zyskują z kolei pewność, że usunięte z wykazu krajów korzystających mogą zostać jedynie, jeżeli ONZ uzna je za kraje o wysokim lub średniowysokim dochodzie przez trzy lata z rzędu.

Czasowe ograniczenia przywozu

UE może zastosować środki ochronne (czasowe ograniczenia), jeżeli przywóz z krajów korzystających powoduje lub może powodować poważne trudności dla unijnego producenta. Może także zastosować nadzór w odniesieniu do produktów rolnych. Środków takich nie zastosowano od początku działania systemu.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Ma ono zastosowanie od 20 listopada 2012 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 (Dz.U. L 303 z 31.10.2012, s. 1–82)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (UE) nr 978/2012 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Przepisy szczegółowe

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 155/2013 z dnia 18 grudnia 2012 r. ustanawiające zasady dotyczące procedury przyznawania szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych (Dz.U. L 48 z 21.2.2013, s. 5–7)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1083/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. ustanawiające zasady dotyczące procedury tymczasowego wycofania preferencji taryfowych oraz wprowadzenia ogólnych środków ochronnych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych (Dz.U. L 293 z 5.11.2013, s. 16–21)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1978 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 w odniesieniu do warunków stosowania art. 8 wymienionych w załączniku VI do tego rozporządzenia (Dz.U. L 289 z 5.11.2015, s. 1–2)

Kraje objęte zakresem

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 496/2013 z dnia 29 maja 2013 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (Dz.U. L 143 z 30.5.2013, s. 11–19)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 607/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 552/97 tymczasowo wycofujące dostęp do ogólnych preferencji taryfowych w odniesieniu do Mjanmy/Birmy (Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 13–14)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1421/2013 z dnia 30 października 2013 r. zmieniające załączniki I, II i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (Dz.U. L 355 z 31.12.2013, s. 1–15)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1015/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 154/2013 (Dz.U. L 283 z 27.9.2014, s. 20–22)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1016/2014 z dnia 22 lipca 2014 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (UE) nr 978/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (Dz.U. L 283 z 27.9.2014, s. 23–24)

Wykaz krajów kwalifikujących się do szczególnych rozwiązań GSP+

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 182/2014 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (Dz.U. L 57 z 27.2.2014, s. 1–2)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1386/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (Dz.U. L 369 z 24.12.2014, s. 33–34)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/602 z dnia 9 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 w odniesieniu do progu podatności na zagrożenia określonego w pkt 1 lit. b) załącznika VII do tego rozporządzenia (Dz.U. L 100 z 17.4.2015, s. 8–9)

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/79 z dnia 25 listopada 2015 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (Dz.U. L 62 z 26.1.2016, s. 1–2)

Zakres GSP ze względu na produkt

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/330 z dnia 8 marca 2016 r. zawieszające preferencje taryfowe dla niektórych krajów korzystających z systemu GSP w odniesieniu do określonych sekcji systemu GSP zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych, na okres 2017–2019 (Dz.U. L 62 z 9.3.2016, s. 9–11)

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2017

Top