Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Plan prac w dziedzinie kultury na lata 2011–2014

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Plan prac w dziedzinie kultury na lata 2011–2014

Drugi plan prac, przyjęty w ramach europejskiego planu działań na rzecz kultury, przedstawia działania na szczeblu krajowym i europejskim, które zostaną podjęte w dziedzinie kultury w okresie 2011–2014. Działania te skupiają się na sześciu obszarach priorytetowych: różnorodność kulturowa i dialog międzykulturowy, przemysł kultury i przemysł kreatywny, umiejętności i mobilność, dziedzictwo kulturowe, kultura w ramach stosunków zewnętrznych oraz statystyki w zakresie kultury.

AKT

Konkluzje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie w sprawie planu prac w dziedzinie kultury na lata 2011–2014 [Dz.U. C 325 z 2.12.2010].

STRESZCZENIE

W oparciu o cele strategiczne określone w Europejskiej agendzie kultury i czerpiąc z osiągnięć planu prac w dziedzinie kultury na lata 2008–2010, bieżący plan obejmuje sześć obszarów priorytetowych w dziedzinie kultury, w ramach których zostaną podjęte określone działania.

Priorytet A: Różnorodność kulturowa, dialog międzykulturowy oraz kultura dostępna i sprzyjająca włączeniu społecznemu

Grupa robocza złożona z ekspertów z państw członkowskich określi polityki i dobre praktyki stosowane przez publiczne instytucje artystyczne i kulturalne w celu promowania:

  • lepszego dostępu do kultury i szerszego w niej uczestnictwa, również słabszych grup społecznych,
  • różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego poprzez zaakcentowanie międzykulturowego wymiaru dziedzictwa i promowanie edukacji artystycznej i kulturalnej oraz dzięki rozwojowi kompetencji międzykulturowych.

Grupa robocza zajmie się także opracowaniem podręcznika dobrych praktyk dla organów zajmujących się kulturą i edukacją na szczeblu krajowym i europejskim w zakresie rozwijania kluczowej kompetencji, jaką jest „wrażliwość na kulturę i ekspresja kulturalna”.

Komisja zajmie się promowaniem miast, w których kultura sprzyja włączeniu społecznemu, poprzez określenie dobrych praktyk, a także promowanie wielojęzyczności poprzez analizę potencjału związanego z umieszczeniem w filmach i programach napisów, co ma zachęcić do uczenia się języków obcych.

Priorytet B: Przemysł kultury i przemysł kreatywny

Grupa robocza zajmie się opracowaniem podręcznika polityk i podręcznika dobrych praktyk na temat:

  • wykorzystania europejskich mechanizmów wsparcia w celu promowania roli kultury w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego,
  • strategii promowania eksportu i wspierania umiędzynarodowienia przemysłu kultury i przemysłu kreatywnego,
  • mechanizmów finansowych dostępnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w tej dziedzinie.

Komisja przeprowadzi ocenę wyników i zaproponuje działania w następstwie Zielonej księgi w sprawie uwalniania potencjału przedsiębiorstw z branży kultury i branży twórczej, a także ustanowienie Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłów Kreatywnych. Zajmie się również promowaniem rozwoju turystyki kulturalnej oraz zrównoważonym zarządzaniem w tej dziedzinie na rzecz rozwoju społecznego i gospodarczego Europy.

Priorytet C: Umiejętności i mobilność

W celu określenia trudności dotyczących programów wsparcia mobilności grupa robocza przeanalizuje i dokona oceny programów, a także zajmie się określeniem dobrych praktyk pozwalających przezwyciężać takie trudności. Eksperci określą również rodzaje udanych partnerstw kreatywnych jako podstawę opracowania podręcznika polityk w celu promowania tego typu partnerstw. Dodatkowo grupa zajmie się opracowaniem podręcznika dobrych praktyk obejmującego wszystkie etapy pobytów twórczych artystów.

Komisja przeanalizuje możliwość ustanowienia doradztwa sektorowego w kulturze na szczeblu UE w celu określenia i rozwoju umiejętności niezbędnych w tym sektorze. W celu promowania umiejętności korzystania z mediów Komisja przeprowadzi badanie dotyczące oceny poziomów w państwach członkowskich. Komisja przygotuje także propozycje przedmiotu usług informacyjnych i doradczych oraz standardów w zakresie mobilności. Ponadto opracuje podręcznik dobrych praktyk dla krajowych organów publicznych w zakresie praktyk administracyjnych dotyczących mobilności artystów.

Priorytet D: Dziedzictwo kulturowe, w tym mobilność zbiorów muzealnych

Aby uprościć procesy dotyczące mobilności zbiorów muzealnych, grupa ekspertów określi dobre praktyki z zamiarem opracowania zestawu instrumentów.

Komisja, wraz z państwami członkowskimi UE, zajmie się nadzorowaniem cyfryzacji dziedzictwa kulturowego. Dotyczy to działań w zakresie dziedzictwa filmowego oraz biblioteki cyfrowej Europeana . Ponadto zajmie się realizacją działania na rzecz znaku dziedzictwa europejskiego, przygotowując formularze dotyczące kandydatur i wytyczne mające ułatwić procedury wyboru i kontroli.

Wreszcie Komisja opracuje zestaw instrumentów w zakresie nielegalnego obrotu dobrami kultury i przeprowadzi analizę systemów szacowania wartości dzieł sztuki.

Priorytet E: Kultura w ramach stosunków zewnętrznych

Państwa członkowskie UE oraz Komisja zajmą się rozwijaniem podejścia strategicznego do kultury w ramach stosunków zewnętrznych. Wzmocnią także współpracę w tym zakresie, zwłaszcza poprzez wspólne narzędzie udostępnione przez Komisję w celu wymiany informacji. Co więcej będą nadal promować ratyfikację Konwencji UNESCO w sprawie ochrony i promowania różnorodności form wyrazu kulturowego w stosunkach z państwami trzecimi, a także ją realizować, włączając jej cele do właściwych polityk europejskich i krajowych. W razie konieczności Komisja zwoła grupy ekspertów, by promować rozwój stosunków kulturalnych z państwami trzecimi.

Priorytet F: Statystyki w zakresie kultury

Komisja, wraz z państwami członkowskimi, podejmie działania na rzecz usprawnienia informowania oraz metod dotyczących statystyk w zakresie kultury, w tym:

  • opracowanie ram dotyczących metodyki,
  • publikacja nowej edycji broszury Eurostatu.

Dodatkowo Komisja powoła grupę ekspertów, która przedstawi propozycję zestawu instrumentów w zakresie gromadzenia danych na temat mobilności artystów i osób pracujących w przemyśle kultury w celu ulepszenia przygotowywania statystyk w tej dziedzinie.

Ostatnia aktualizacja: 17.02.2011

Top